Кнеза Милоша 69, Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац

12. јун 2017.

Регистрација стамбених заједница

Регистрација стамбених заједница

 

                                       ОБАВЕШТЕЊЕ

 

У понедељак, дана 12.06.2017.године, почиње регистрација стамбених заједница које се налазе на територија ГО Савски венац, подношењем пријаве за регистрацију Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове ГО Савски венац, обзиром да је дана 12.06.2017.године почео са радом Регистар стамбених заједница у Републичком геодетском заводу у Београду.

 

Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16) дана 31.12.2016.године престао је да важи Закон о одржавању стамбених зграда ("Сл. гласник РС", бр. 44/95, ..и 88/2011), на основу кога је Градска општина Савски венац водила евиденцију Скупштина/Савета зграда и издавала уверења о формирању Скупштине/Савета зграде и избору председника у складу са чл. 162. Закона о општем управном поступку (“Сл.лист СРЈ” бр. 33/97 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр. 30/2010).

 

Новим Законом о становању и одржавању зграда прописана је обавеза скупштина или савета зграда који су формирани у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, односно до 31.12.2016.године, као и обавеза власника посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде, да у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра изврше регистрацију стамбене заједнице подношењем пријаве регистру од стране управника или другог законом овлашћеног лица у складу са чл.22. и 23. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16).

 

У складу са чл.19. Закона о становању и одржавању зграда у поступку регистрације Регистратор искључиво врши проверу испуњености формалних услова за упис података у Регистар, који су предмет регистрације и објављивања, на основу чињеница из пријаве и приложених докумената, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у којима су документи донети.

 

Документација и прописи за регистрацију стамбене заједнице:

 

1. Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице

 

2. Додатак пријави

 

3. Огледни примерак записника са седнице стамбене заједнице

 

4. Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице

 

5. Закон о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16)

 

6. Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбним заједницама, као и начину подношења података и докумената („Сл. гласник РС“, бр.49/17)

 

7. Правилник о програму испита и начину полагања испита, условима за стицање и одузимање лиценце за професионалног управника и садржини регистра професионалних управника („Сл. гласник РС“, бр.41/17)

 

Контакт особа: Предраг Јовановић, дипл.правник, тел. 2061-831