Кнеза Милоша 69, Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

07. август 2017.

Одељење за инспекцијске послове и извршења

Одељење за инспекцијске послове и извршења

Одељење за инспекцијске послове и извршења, контакт телефон 2061-782

•    Станковић Зоран - начелник Одељења - самостални саветник

•    Пешић Драгана - шеф Одсека грађевинске инспекције - самостални саветник
•    Тања Милић - саветник - грађевински инспектор
•    Цепењор Весна - саветник - грађевински инспектор
•    Шибалић Марина - саветник за грађевинске послове
•    Крстић Душица - виши референт за административно-канцеларијске послове
•    Покимица Миломир - шеф Одсека комуналне инспекције - самостални саветник
•    Којић Зорица - саветник - комунални инспектор
•    Маленов Душица - саветник - комунални инспектор
•    Прпић Сретна - саветник - комунални инспектор
•    Танасковић Душан - саветник - комунални инспектор
•    Веселинов Милан - саветник - комунални инспектор
•    Гргуровић Јелена - млађи саветник - послови извршења
•    Божовић Ана - млађи саветник - послови извршења
•    Јаковљевић Живослав - виши референт за извршење
•    Ивановић Весна - намештеник- дактилограф

 

     НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ИЗВРШЕЊА


      Одељење за инспекцијске послове и извршења врши следеће послове:

-    вршење инспекцијског надзора над изградњом објеката за које грађевинску дозволу и решење издаје градска општина, сходно Закону о инспекцијском надзору;
-    вршење инспекцијског надзора над коришћењем објеката, сходно Закону о инспекцијском надзору;
-    доношење решења о уклањању објеката који су изграђени или се граде без грађевинске дозволе или одобрења за извођење радова;
-    вршење инспекцијског надзора над извршавањем закона и прописа који се односе на обављање комуналних делатности, одлуку о комуналном реду, одржавање стамбених зграда, кућни ред у стамбеним зградама, оглашавање, одржавање и чишћење јавних површина, услове и начин постављања привремених и покретних објеката, контролу услова и начина држања домаћих животиња, истицања радног времена, чишћења септичких јама;
-    спровођење поступка извршења;
-    предлагање програма уклањања објеката;
-    предлагање плана извршења решења комуналне инспекције;
-    издавање потврда из службене евиденције;
-    праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
-    обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.