Кнеза Милоша 69, Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

08. октобар 2016.

Одељење за општу управу

Одељење за општу управу

     Одељење за општу управу - контакт телефон 2061-712

•    Сушић Марија - начелник Одељења
•    Илић - Велимировић Драгица - самостални стручни сарадник за правну помоћ
•    Милановић Гордана - шеф Одсека за људске ресурсе
•    Косановић Милка - виши референт за кадровске послове
•    Пауновић Оливера - виши референт за бирачки списак
•    Шашић Анкица - виши референт за експедицију поште
•    Кучевић Данило (запослен на одређено време) - виши референт за експедицију поште
•    Жугић Бранислав - НК радник - курир
•    Огњановић Љиља - шеф Одсека за послове писарнице
•    Спасов Игор - стручни сарадник за управљање документима
•    Ракочевић Слађана - сарадник за послове писарнице
•    Станимировић Радмила - виши референт за послове писарнице
•    Граовац Мирослава - виши референт за послове писарнице
•    Малетић Снежана - виши референт за послове писарнице
•    Дурутовић Зорица - виши референт - архивар
•    Бошковић Гордана - виши референт - архивар


НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ:

 

Одељење за општу управу врши следеће послове:

-    послове писарнице и архиве;
-    припрема обрасце за подношење захтева у Управи Градске општине;
-    предлаже мере за бољу доступност управе лицима са посебним потребама, као и лицима која су у суштински неједнаком положају са осталим грађанима/грађанкама;
-    на нивоу Управе предлаже мере и стара се о заштити података о личности у складу са законом;
-    овера потписа, преписа и рукописа;
-    прати и ажурира измене прописа којима се утврђује наплата такси и о томе обавештава надлежне организационе јединице у Управи; 
-    издавање потврда о животу и уверења о издржаваним лицима за кориснике пензија који имају пребивалиште на територији Градске општине;
-    евидентирање и достављање интерне и екстерне службене поште;
-    пружање правне помоћи грађанима/грађанкама за остваривање њихових права,
-    вођење бирачког списка; 
-    стручне и административне послове за спровођење избора и референдума;
-    издавање потврда о чињеницама о којима орган води службену евиденцију;
-    у области управљања људским ресурсима обавља стратешку, оперативну и административну функцију;
-    предлаже израду и имплементацију стратегије управљања људским ресурсима, припрема планове из свих области управљања људским ресурсима (кадровски, планови обуке, коришћење годишњег одмора);
-    припрема унапређења мотивације запослених кроз предлагање мера напредовања и награђивања;
-    праћење квалитета и побољшање интерне комуникације као и мерење задовољства запослених;
-    спровођење обуке за руководиоце/руководитељке у циљу усавршавања техника руковођења;
-    предлаже израду нормативних аката везаних за све сегменте управљања људским ресурсима;
-    организација и руковођење процедуром новог запошљавања и увођење новозапослених у посао;
-    води персоналне и друге евиденције у складу са законом,
-    стара се о заштитној и радној одећи, обући и опреми;
-    прати прописе из своје надлежности и иницира промене прописа;
-    обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.