Кнеза Милоша 69, Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

08. октобар 2016.

Одељење за пројекте развоја

Одељење за пројекте развоја

     Одељење за пројекте развоја, контакт телефон 2061- 733

- Владимир Настић - начелник Одељења
- Имширагић - Ђурић Александра - шеф Одсека за заштиту животне средине
- Грбавац Јован - самостални стручни сарадник за послове одбране и ванредних ситуација
- Мрвић Миленко - шеф Одсека за инвестиционе пројекте
- Панић Емилија - самостални стручни сарадник за административне послове
- Радоњић Радован - виши референт за техничке послове
- Стијепчић Душан - шеф Одсека за заједничке послове и комуналне делатности
- Лучић Татјана - самостални стручни сарадник за стручно-техничке послове
- Симић Ненад - самостални стручни сарадник за стручно-техничке послове
- Јосифовић Предраг - самостални стручни сарадник за техничке послове из области комуналне делатности
- Марић Бранка - самостални стручни сарадник за послове месне самоуправе
- Костић Сања - самостални стручни сарадник за послове месне самоуправе
- Весовић Слободан - виши сарадник за техничке послове из области комуналне делатности
- Јаковљевић Јован - виши референт за техничке послове
- Петровић Драгослав - виши референт за техничке послове
- Трнинић Драган - КВ радник - домар
- Лукић Ненад (запослен на одређено) - КВ радник - домар

 

 

     НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА РАЗВОЈ


     Одељење за пројекте развоја врши следеће послове: 


-    предлаже програме и спроводи пројекте развоја Градске општине Савски венац; 
-    стара се о унапређењу општег оквира за привређивање, у складу са актима Града,
-    учествује у изради стратегија Градске општине Савски венац, прати стање  и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју;
-    припреме предлога и спровођење акционих и санационих планове од значаја за заштиту животне средине у складу са актима Града; 
-    стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на подручју општине;
-    координира рад са туристичком организацијом ради промовисања туризма на подручју општине; 
-    прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечијих  вртића и основних школа; 
-    предлаже пројекте за изградњу и одржавање спортских објеката на подручју Градске општине; 
-    предлаже мере за уређење зелених површина и дечијих игралишта и објеката јавног осветљења;
-    учествује у  спровођењу  стратегије и акционог плана политике за младе града и координира рад Канцеларије за младе; 
-    обавља послове везане за локални економски развој и стручно-административне послове везано за европске пројекте;
-    послове у вези са комуналним проблемима (водовод и канализација, телекомуникације, топлификација, гасификација, јавне и друге зелене површине, саобраћај и пратећи проблеми, асфалтирање, јавна чистоћа  и електроенергетска  мрежа) и у сарадњи са надлежним органима Градске управе учествује у решавању проблема грађана/грађанки на територији Градске општине Савски венац; 
-    стручне, административне и техничке послове за потребе Штаба за ванредне ситуације Градске општине и у сарадњи са штабом учествује у планирању активности на заштити и спасавању, предлаже превентивне мере на отклањању могућих узрока, учествује у планирању активности на санацији подручја на територији Градске општине Савски венац погођених елементарним непогодама (пожара, поплава, клизиште, земљотрес и сл.) и непосредно сарађује са другим државним органима и правним лицима у питању заштите и спасавања; 
-    послове одбране и израде нацрта плана одбране а на основу извода из плана одбране Републике Србије и Града Београда;
-    праћења и предлагања мера за одржавање споменика који проглашен за културно добро, спомен плоче или скулптуралног дела које се налази на територији Градске општине Савски венац;
-    стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу некатегорисаних путева;
-    стара се о изради печата, води евиденцију израђених печата и запослених који су за њих задужени;
-    стручне и административне послове у вези са месном самоуправом а ради задовољења потреба и интереса становника Градске општине Савски венац; 
-    даје предлоге председнику / председници Градске општине о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп пословног простора у управној згради и на другим објектима датим на коришћење Градској општини;
-    даје предлоге председнику / председници Градске општине о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп простора враћеног на газдовање ГО Савски венац;
-    послове превоза службеним моторним возилима; 
-    сарадње и координације рада са извршиоцима посла из других организација које за рачун Градске општине врше уговорене послове и услуге; 
-    стара се о одржавању и сервисирању опреме (осим рачунарске) које користе органи Градске општине;
-    стара се о одржавању спољних делова објеката где је организован рад Управе и другим објектима датим на коришћење Градској општини (фасаде, олуци, прозори, врата и сл.);
-    праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
-    обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.