Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Грађевинске дозволе обједињена процедура

04. јануар 2022.

Грађевинске дозволе обједињена процедура

Oд 04.01.2016. године захтеви за издавање одобрења која се издају у поступку обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи (грађевинске дозволе, измена решења о грађевинској дозволи, привремене грађевинске дозволе, решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, употребне дозволе, пријава радова, пријава завршетка израде темеља, давање сагласности на техничку документацији у погледу мера заштите од пожара), могу се поднети искључиво електронским путем, на званичној интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије или Линк за приступ порталу за електронско подношење захтева за грађење


Сва неопходна упутства за електронско подношење захтева за грађење се могу наћи на сајту http://gradjevinskedozvole.rs/uputstva-za-koriscenje-portala-za-elektronsko-podnosenje-zahteva-za-gradjenje-obavestenje-1500 10 најчешћих грешака подносилаца захтева у обједињеној процедури


Преглед аката издатих у поступку обједињење процедуре од сада може се извршити на адреси: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/Public/Manage/Publications

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таксене тарифе за списе и радње из области грађевинских послова у поступку обједињене процедуре :


 

Уколико ће се планирани радови изводити на објекатима који се налазе у целини под претходном заштитом, или на објектима који уживају претходну заштиту или су проглашени за културно добро, потребно је да ивеститор, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе или решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09.....98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), оствари сарадњу са Заводом за заштиту споменика града Београда.

Top