Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Градска општина

28. октобар 2016.

Одлуке скупштине општине

Одлуке скупштине општине

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА ПРВЕ И ДРУГЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:


•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ           
•    РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ 
•    РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 
•    ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ЗАКЉУЧАК О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:


•    ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИЦЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ 
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦРЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ“
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ“ 
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ“ 
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О РAЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“У БЕОГРАДУ

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

•    ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАН
•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 
•    ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ УЛИЦА ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ БРОЈ: 06-5-6/2001-I-01 ОД 22. НОВЕМБРА 2001.ГОДИНЕ („СЛ. ЛИСТ ГРАДА  БЕОГРАДА“ БРОЈ 25/01).
•    ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА ИМА ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ („СЛ. ЛИСТ ГРАДА  БЕОГРАДА“ БРОЈ 59/14 И 27/16).
•    ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ“
•    ОДЛУКА О ПРИМЕНИ ОДЛУКЕ ГРАДА БЕОГРАДА О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА ИМА ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И КИОСКА КОЈИМ ГАЗДУЈЕ ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ НА ГАЗДОВАЊЕ ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ“ БРОЈ: 06-1-5/2009-I-01 ОД 26.3.2009. ГОДИНЕ („СЛ. ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА БРОЈ 13/09)
•    РЕШЕЊА О ИЗБОРУ СКУПШТИНСКИХ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА:
•    КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ, ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ
•    КОМИСИЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
•    КОМИСИЈЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ
•    КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИНВАЛИДСКУ И  БОРАЧКУ ЗАШТИТУ
•    РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА „ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ“
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА „ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ“
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА„ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ“
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА„ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ“
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА„ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ“
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА„ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ“
•    ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДАЦИЈЕ „МИЈОДРАГ СТАНОЈЕВИЋ“
•    РЕШЕЊЕ  О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА ПЕТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:


•    ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАН
•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЧЛАНИЦЕ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ЗАДОВОЉАВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 
•    РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ УПРАВИТЕЉА ФОНДАЦИЈЕ „МИЈОДРАГ СТАНОЈЕВИЋ“
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ „МИЈОДРАГ СТАНОЈЕВИЋ“
•    ОДЛУКА О ИЗДВАЈАЊУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОТРЕБЕ УРЕЂИВАЊА ПОВРШИНА ОКО СТАМБЕНИХ ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ИСПРАВЦИ ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА ИМА ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА  БЕОГРАДА” БР. 59/14 И 27/16)
•    ОДЛУКА О ИСПРАВЦИ O ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ УЛИЦА ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ БРОЈ: 06-5-6/2001-I-01 ОД 22. НОВЕМБРА 2001. ГОДИНЕ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА”, БРОЈ 25/01)

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА ШЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:


•    ОДЛУКА О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАДОВOЉАВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ РАДА И БРИСАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ“
•    РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ“
•    ОДЛУКА О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ РАДА ФОНДА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“