Одлуке скупштине општине | Градска општина Савски венац
Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Градска општина

28. октобар 2016.

Одлуке скупштине општине

Одлуке скупштине општине

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА ПРВЕ И ДРУГЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:


•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ           
•    РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ 
•    РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 
•    ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ЗАКЉУЧАК О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:


•    ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИЦЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ 
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦРЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ“
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ“ 
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ“ 
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О РAЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“У БЕОГРАДУ

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

•    ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАН
•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 
•    ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ УЛИЦА ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ БРОЈ: 06-5-6/2001-I-01 ОД 22. НОВЕМБРА 2001.ГОДИНЕ („СЛ. ЛИСТ ГРАДА  БЕОГРАДА“ БРОЈ 25/01).
•    ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА ИМА ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ („СЛ. ЛИСТ ГРАДА  БЕОГРАДА“ БРОЈ 59/14 И 27/16).
•    ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ“
•    ОДЛУКА О ПРИМЕНИ ОДЛУКЕ ГРАДА БЕОГРАДА О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА ИМА ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И КИОСКА КОЈИМ ГАЗДУЈЕ ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ НА ГАЗДОВАЊЕ ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ“ БРОЈ: 06-1-5/2009-I-01 ОД 26.3.2009. ГОДИНЕ („СЛ. ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА БРОЈ 13/09)
•    РЕШЕЊА О ИЗБОРУ СКУПШТИНСКИХ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА:
•    КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ, ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ
•    КОМИСИЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
•    КОМИСИЈЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ
•    КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИНВАЛИДСКУ И  БОРАЧКУ ЗАШТИТУ
•    РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА „ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ“
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА „ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ“
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА„ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ“
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА„ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ“
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА„ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ“
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА„ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ“
•    ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДАЦИЈЕ „МИЈОДРАГ СТАНОЈЕВИЋ“
•    РЕШЕЊЕ  О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА ПЕТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:


•    ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАН
•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЧЛАНИЦЕ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ЗАДОВОЉАВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 
•    РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ УПРАВИТЕЉА ФОНДАЦИЈЕ „МИЈОДРАГ СТАНОЈЕВИЋ“
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ „МИЈОДРАГ СТАНОЈЕВИЋ“
•    ОДЛУКА О ИЗДВАЈАЊУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОТРЕБЕ УРЕЂИВАЊА ПОВРШИНА ОКО СТАМБЕНИХ ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ИСПРАВЦИ ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА ИМА ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА  БЕОГРАДА” БР. 59/14 И 27/16)
•    ОДЛУКА О ИСПРАВЦИ O ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ УЛИЦА ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ БРОЈ: 06-5-6/2001-I-01 ОД 22. НОВЕМБРА 2001. ГОДИНЕ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА”, БРОЈ 25/01)

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА ШЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:


•    ОДЛУКА О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАДОВOЉАВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ РАДА И БРИСАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ“
•    РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ“
•    ОДЛУКА О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ РАДА ФОНДА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“