Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавни позиви и огласи

28. новембар 2018.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ- СПОРТСКИ КОМПЛЕКС „ОПШТИНСКО СПОРТСКО СЕЛО“ ПРИКУПЉАЊЕM ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

Комисија за утврђивање могућности и давање у закуп комплекса «Општинско спортско село»     Градске општине Савски венац, на основу Одлуке председнице ГО Савски венац бр. I-03-06-7.602/2018 од 27.11.2018. године, Решења Градске управе града Београда, Секретаријата за имовинске и правне послове XXI-08 бр. 463-890/2018 од 09.11.2018.године и Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 16/2018), расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ- СПОРТСКИ КОМПЛЕКС „ОПШТИНСКО СПОРТСКО СЕЛО“ ПРИКУПЉАЊЕM ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Градска општина Савски венац даје у закуп непокретности-спортски комплекс «Општинско спортско село», Делиградска бб, постојећи на кат. парц. бр. 1660/11, 1660/26, 1660/27 и 1660/28  КО Савски венац, према Налазу Градског завода за вештачење брoj: ПВ-243/18 од 27.11.2018.године, који чини саставни део конкурсне документације, на одређено време у трајању од 10 година од  дана потписивања уговора о закупу.

 

Предмет закупа даје се у закуп у виђеном стању, тако да се закупац потписом уговора о закупу одриче било каквих примедби по основу материјалних недостатака на предметној непокретности.

Поступак давања у закуп спроводи се путем прикупљања писмених затворених понуда.

Почетна висина закупнине износи 229.459,00 РСД на месечном нивоу (без П               ДВ) утврђена Налазом Градског завода за вештачење брoj: ПВ-243/18 од 27.11.2018. године.

 

Закупац има обавезу да предмет закупа користи искључиво за спортске намене и рекреацију, као и обавезу текућег одржавања предмета закупа са пратећом инфраструктуром.  Закупац је дужан да, на захтев закуподавца,омогући бесплатно коришћење предмета закупа, у сврху организације манифестација и програма у интересу грађана.

   За преузимање конкурсне документације уплаћује се износ од 50.000,00 динара, на рачун број 840-745151843-03, по моделу 97 позив на број 50-016, прималац ГО Савски венац, сврха уплате: Преузимање конкурсне документације. Конкурсна документација, која је саставни део огласа, може се преузети у ГО Савски венац, Ул. кнеза Милоша бр.69, III спрат, канцеларија 44,  сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова почев од првог наредног радног дана од дана објављивања конкурса, са приложеним доказом о уплати, контакт особа Даша Белић. Приликом преузимања конкурсне документације утврдиће се термин обиласка локације.

Уз понуду за оглас подносилац понуде  је дужан да положи депозит у висини од 6.000.000,00 динара (шест милиона динара) за озбиљност понуде, на рачун бр.840-955804-36, по моделу 97 позив на број 50-016, прималац ГО Савски венац, сврха уплате: депозит по јавном огласу. Понуђачима се враћа депозит у номиналном износу,  у року од 90 дана од дана доношења одлуке о избору закупца, на број рачуна назначен у понуди. Уколико изабрани  понуђач не закључи уговор о закупу, губи право на враћање депозита.

 

Закупац је дужан да изврши улагање финансијских средстава, у првој години закупа, минимално   20% од процењене вредности предмета закупа утврђене Налазом  Градског завода за вештачење број:  ПВ-243/18  од 27.11.2018.године, уз сагласност и према пројектно-техничкој документацији одобреној од стране Града Београда и Градске општине Савски венац.  Међусобни односи по питању улагања биће уређени посебним уговором. Закупац по основу уложених средстава не стиче никаква имовинска и друга права, као ни право на повраћај уложених средстава. На дан потписивања уговора о улагању, закупац је дужан да достави средство обезбеђења у висини уговореног улагања. 

 

Поступак одабира најповољнијег понуђача спровешће Комисија за утврђивање могућности и давање у закуп комплекса «Општинско спортско село», која ће одабир извршити применом критеријума висине понуђене закупнине.

Понуде се подносе на писарници Градске општине Савски венац, Улица кнеза Милоша број 69, Београд или поштом, у затвореним ковертама, са назнаком «КОМИСИЈИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ МОГУЋНОСТИ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП КОМПЛЕКСА «ОПШТИНСКО СПОРТСКО СЕЛО - НЕ ОТВАРАТИ», до 06.12.2018. године до 15,30 сати.

Благовременом понудом се сматра понуда која је примљена на писарници ГО Савски венац до дана 06.12.2018. године до 15,30 часова.

Отварање примљених понуда одржаће се дана 11.12.2018. године са почетком у 11,00 сати, у згради Градске општине Савски венац, у Улици кнеза Милоша бр. 69, у канцеларији 58, на четвртом спрату.

  Подносилац понуде има обавезу обиласка локације са овлашћеним лицем ГО Савски венац, о чему ће добити потврду коју мора да достави приликом подношења понуде.

Понуда се доставља на прописаном обрасцу који чини саставни део конкурсне документације, и обавезно садржи:

- име и презиме, односно назив подносиоца понуде, адресу пребивалишта односно седишта, контакт телефон, имејл адресу и износ закупнине која се нуди.

Уз образац понуде, потребно је доставити:

-доказ о уплати депозита,

-потврду о обиласку локације,

- број рачуна на који се положени депозит враћа,

- пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде, ако подносилац неће бити присутан на отварању понуда,

- оверену изјаву подносиоца понуде о спремности улагања финансијских средстава у првој години закупа  у вредности од 20% процењене вредности предмета закупа утврђене Налазом  Градског завода за вештачење број:  ПВ-243/18 oд 27.11.2018.године

 

- за правна лица: копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа за обављање спортске делатности као претежне, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ и уговор о отварању и вођењу рачуна код пословне банке;

 -за предузетнике: копију решења о упису предузетника у регистар код надлежног органа за обављање спортске делатности ,  копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ уколико је у систему ПДВ-а, уговор о отварању и вођењу рачуна код пословне банке и фотокопију личне карте или очитану личну карту;

- за физичка лица: доказ да је подносилац понуде спортиста или тренер са завршеном тренерском школом уз референце и потврде клубова у којима је био ангажован,  фотокопију личне карте или очитану личну карту.

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача. Уколико понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином, Комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача.

Није дозвољено удруживање понуђача ради подношења заједничке понуде.

   Правно лице/предузетник дужно је да на дан потписивања уговора о закупу као средство обезбеђења плаћања закупнине достави меницу са меничним овлашћењем у висини троструког износа месечне закупнине која је понуђена. Уколико правно лице/предузетник не достави меницу, сматраће се да је одустао од закључења уговора и губи право на повраћај положеног депозита.

Физичко лице, које је одлуком изабрано за најповољнијег понуђача, дужно је да најкасније у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача, оснује правно лице/предузетник за обављање спортске делатности са којим се закључује уговор о закупу, које доставља решење надлежног органа о регистрацији, потврду о додељеном ПИБ-у,  уговор са банком о отвореном пословном рачуну,  као и средство обезбеђења- меницу са меничним овлашћењем у висини троструког износа месечне закупнине која је понуђена. Уколико физичко лице не достави у остављеном року горе наведену документацију, губи статус најповољнијег понуђача, сматраће се да је одустао од закључења уговора и губи право на повраћај положеног депозита.

Непотпуне или неблаговремене понуде Комисија ће одбацити.

На понуђену цену закупнине зарачунава се ПДВ у износу од 20%.

Учесници јавног огласа биће писмено обавештени о избору закупца у року од 8 дана од дана доношења одлуке.

Top