Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

14. септембар 2021.

Уређење катастарске парцеле бр.11583 КО Савски венац, за поставку монтажно –демонтажног објекта, комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме јн.бр. 2021/15

Јавни позив:Уређење катастарске парцеле бр.11583 КО Савски венац, за поставку монтажно –демонтажног објекта, комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме   јн.бр. 2021/15, 14.9.2021.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

ИЗЈАВА О ОБИЛСАКУ ЛОКАЦИЈЕ

МОДЕЛ УГОВОРА

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНОЈ НАБАВЦИ

СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ РАДОВА

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Одлука о додели уговора, 11.10.2021.

OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 18.10.2021

Top