Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавни позиви и огласи

07. август 2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

Јавни позив за достављање посебних програма у области спорта на подручју Градске општине Савски  венац за 2019. годину


Основне информације


Градска општина Савски венац ће финансирати посебне програме којим се остварују потребе и интереси грађана  у области спорта на подручју  Градске општине Савски венац утврђеним чланом 4. став 1. тачка 4. Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Савски венац и то за:

1. обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног  рада са њима;
 
За области наведене  под ред. бр 1 висина обезбеђених финансијских средстава за посебне програме којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на подручју Градске општине Савски венац  је планирана у Одлуци о буџету ГО Савски венац за 2019. годину,  у укупном износу од 150.000,00 динара.
Минималан износ за финансирање програма из горе наведених области је 20.000,00 динара, а максималан  износ за финансирање  програма  је 150.000,00 динара.

Намена и висина средстава

Средства за суфинансирање посебних програма у области спорта планираних Одлуком о буџету општине Савски венац за 2019. годину, обезбеђена су на: раздео 3, програм 1301-Развој спорта и омладине,  програмска активност 1301-0001-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810, економска класификација 481991,  у бруто износу од  150.000,00 динара.

Градска општина Савски венац ће финансирати програме који имају за циљ:
1.    стручно- саветодавни и стручно- информативни рад са талентованим спортистима  организовањем тренинга у оквиру спортског кампа.

Критеријуми које подносилац програма треба да испуни:

Право подношења посебног програма имају организације у области спорта која имају регистровано седиште на подручју Градске општине Савски венац или на подручју Града Београда као и Савез спортова Савски венац, сходно чл. 8 Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју  Градске општине Савски венац.
Услови које подносилац програма мора да испуни:
1.     да буде уписан у одговарајући регистар у складу са Законом;
2.    да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није другачије одређено;
3.    да има седиште на подручју  општине Савски венац када конкурише за годишњи програм  или седиште на подручју града Београда када конкурише за посебне програме;
4.    да је директно одговоран за реализацију програма;
5.    да је претходно обављао делатност у области спорта најмање једну годину;
6.    да је са успехом реализовао претходно одобрене програме ;
7.    да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности у складу са Законом, а које су у вези са предлогом програма и у складу са Законом;
8.    да располаже капацитетима за реализацију програма;
9.    да има отворен и активан динарски подрачун код Управе за трезор при Министарству финансија РС и да исти није у блокади.
Пријаве програма  неће бити разматране  уколико:
1.    је подносилац програма у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
2.    је подносилац програма у блокади пословног рачуна,у тренутку закључивања уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на рачун,  има пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
3.    је подносилац програма у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу

Предлог програма мора да задовољава следеће критеријуме:
-да доприноси остваривању потреба и интереса грађана  у области спорта на подручју општине,  утврђеног Законом;
- да је у складу са Законом о спорту, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији, Одлуком о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Београду и Одлуком о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју Градске општине Савски венац;
    -  да је од  интереса за  општину ;
    -  да је у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза;
    -  да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву, код посебних програма;
    - да се реализује за на подручју општине осим програма припрема и учешћа на међународним спортским такмичењима,
    - да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија;
    -  да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова програма из сопствених средстава или неког другог извора;
    - да је предвиђено фазно (у ратама) финансирање програма
    
Начин одобравања програма и доделе средстава

Поступак избора посебних спроводи се у складу са Одлуком о задовољавању потреба и интереса  грађана у области спорта на подручју Градске општине Савски венац (Службени лист града Београда бр. 105/16 и 118/16), и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на подручју Градске општине Савски венац бр.I- 03-06-7.666/16 од 13.12.2016.године.  (оба документа се налазе у прилогу).
Са носиоцем одобреног програма Градска општина Савски венац закључује уговор у складу са Законом о спорту уз предходно добијену сагласност Правобранилаштва општине. Уколико се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

Конкурсна документација коју треба доставити

Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:
    - пропратно писмо у коме су наведене најосновније информације о организацији и предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава) и које је потписало лице овлашћено за заступање организације;
    - предлог програма поднет на утврђеном апликационом формулару (Образац 3 - Предлог посебног програма) читко попуњеном (откуцаном или одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби.
    - копију решења о регистрацији;
    -изјаву о партнерству уколико постоји таква врста сарадње (Изјава о партнерству треба бити потписана и достављена уз апликациони формулар за све кључне партнере на програму);
    - копију годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину и потврду о његовом јавном објављивању;
    -копију статута;
    - одлуку о суфинансирању програма или потврда намере о суфинансирању програма
    - потврду о  отвореном наменском рачуну у Управи за трезор;
    - изјаву да не постоје препреке из члана 118. ст. 4. и 5.  и чл. 133. ст. 5. Закона о спорту;
    - одлуку надлежног органа носиоца програма о подношењу предлога програма;
    - CV реализатора програма;
Образац предлога програма и документација утврђена je Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на подручју Градске општине Савски венац бр. I-03-06-7.666/16 од 13.12.2016.године, и доставља се уз предлог програма који мора  да буде попуњен и достављен у два примерка, а образац предлога програма треба да буде достављен и у електронској форми.

Рок за подношење посебних програма је 8 дана од дана објављивања јавног позива, односно до 15.08.2019 године, на писарници Градске општине Савски венац.

Документација се предаје на писарници у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу: Градска општина Савски венац, Кнеза Милоша 69, Београд, Одељењу за друштвене делатности.
Предлог програма за који је пријава послата у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир.
Предња страна коверте са предлогом програма мора садржати најмање следеће податке: 1) назив „Посебни програм којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на подручју општине под редним бројем 1“,  2) назив подносиоца предлога; 3) адреса подносиоца предлога.

Додатне информације се могу добити путем телефона: 2061-824, или слањем електронске поште на suboticn@savskivenac.rs  

 
 

 

Текст Јавног позива.PDF

Образац 10 - Изјава о партнерству.DOCX

Образац 3 - Предлог посебног програма.DOCX

 

Top