Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавни позиви и огласи

31. јануар 2019.

Јавни позив за достављање посебних програма у области спорта на подручју Градске општине Савски венац за 2019. годину

Јавни позив за достављање посебних програма у области спорта на подручју Градске општине Савски  венац за 2019. годину


Основне информације

Градска општина Савски венац ће финансирати посебне програме којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у складу са чланом 137. став 1. тачка 11. и 15. Закона о спорту  (" Службени гласник" РС  10/16 ).

1. спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање,намештање спортских резултата  и др.)
2.  рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката у својини јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта.
3. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
   
За област наведену под редним бројем  2. суфинансира се:
- пливање за пензионере
За области наведене под ред. бр 1., 2, 3 висина обезбеђених финансијских средстава за посебне програме којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на подручју Градске општине Савски венац  је планирана у Одлуци о буџету ГО Савски венац за 2019. годину,  у укупном износу од 2.550.000,00 динара.
Минималан износ за финансирање програма из горе наведених области је 50.000,00 динара, а максималан износ за финансирање  програма  је 650.000,00 динара.

Намена и висина средстава

Средства за суфинансирање посебних програма у области спорта планираних Одлуком о буџету општине Савски венац за 2019. годину, обезбеђена су на: раздео 3, програм 1301-Развој спорта и омладине,  програмска активност 1301-0001-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810, економска класификација 481991,  у бруто износу од  2.550.000,00 динара.

Градска општина Савски венац ће финансирати програме који имају за циљ:
1.    обезбеђење повећања свести и реализација образовних и информативних програма везаних за борбу против негативних појава у спорту;
2.    стварање могућности за афирмацију већег укључивања жена и старијих особа у спортске активности;
3.    активности у циљу спречавања негативног утицаја неадекватих спортских спортских активности на здравље, психо-социјални и моторички развој спортиста, посебно младих одржавањем едукативних спортско- образованих радионица


Критеријуми које подносилац програма треба да испуни:

Право подношења посебног програма имају организације у области спорта која имају регистровано седиште на подручју Градске општине Савски венац или на подручју Града Београда као и Савез спортова Савски венац, сходно чл. 8 Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју  Градске општине Савски венац.

Услови које подносилац програма мора да испуни:

1.   да буде уписан у одговарајући регистар у складу са Законом;
2.    да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није другачије одређено;
3.    да има седиште на подручју  општине Савски венац када конкурише за годишњи програм  или седиште на подручју града  Београда када конкурише за посебне програме;
4.    да је директно одговоран за реализацију програма;
5.    да је претходно обављао делатност у области спорта најмање једну годину;
6.    да је са успехом реализовао претходно одобрене програме ;
7.    да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности у складу са Законом, а које су у вези са предлогом програма и у складу са Законом;
8.    да располаже капацитетима за реализацију програма;

      8.1. програм фитнес за жене- сала у којој се реализује програм мора да буде климатизована, да има на располагању свлачионицу са топлом водом, професора физичке културе као фитнес инструктора у својству реализатора активности предвиђених програмом.

     8.2. програм пливање за пензионере-    
-             2 покривена (затворена) базена минималне димензије 50 m x 20 m
-             гардероба за остављање ствари, са дежурном особом на гардероби
-             минимум 15 кабина за пресвлачење
-             подно и централно грејање на пливалишту
-             температуре воде минимум 26 C
-             температуре ваздуха минимум 28 C
-             санитарне просторије (мушке/женске)
-             минимум 15 тушева
-             минимум 4 спасиоца са дозволом за рад издатом од Спасилачког савеза Србије или другог надлежног органа -             уведен стандард ISO 9001:2015
9.    да има отворен и активан динарски подрачун код Управе за трезор при Министарству финансија РС и да исти није у блокади.

Услови које програм мора да испуни:

1. да буде бесплатан за кориснике
2. програм фитнес за жене- у трајању од три месеца, једном недељно, најмање 50 корисника
3. програм пливање за пензионере- у трајању од три месеца, једном недељно, најмање 250 корисника


Пријаве програма  неће бити разматране  уколико:

1.    је подносилац програма у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
2.    је подносилац програма у блокади пословног рачуна,у тренутку закључивања уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на рачун,  има пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
3.    је подносилац програма у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу


Предлог програма мора да задовољава следеће критеријуме:

-да доприноси остваривању потреба и интереса грађана  у области спорта на подручју општине,  утврђеног Законом;
- да је у складу са Законом о спорту, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији, Одлуком о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Београду и Одлуком о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју Градске општине Савски венац;
    -  да је од  интереса за  општину ;
    -  да је у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза;
    -  да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву, код посебних програма;
    - да се реализује за на подручју општине осим програма припрема и учешћа на међународним спортским такмичењима,
    - да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија;
    -  да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова програма из сопствених средстава или неког другог извора;
    - да је предвиђено фазно (у ратама) финансирање програма
    
Начин одобравања програма и доделе средстава
Поступак избора посебних спроводи се у складу са Одлуком о задовољавању потреба и интереса  грађана у области спорта на подручју Градске општине Савски венац (Службени лист града Београда бр. 105/16 и 118/16), и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на подручју Градске општине Савски венац бр.I- 03-06-7.666/16 од 13.12.2016.године.  (оба документа се налазе у прилогу).

Са носиоцем одобреног програма Градска општина Савски венац закључује уговор у складу са Законом о спорту уз предходно добијену сагласност Правобранилаштва општине. Уколико се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

Конкурсна документација коју треба доставити

Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:
    - пропратно писмо у коме су наведене најосновније информације о организацији и предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава) и које је потписало лице овлашћено за заступање организације;
    - предлог програма поднет на утврђеном апликационом формулару (Образац 3 - Предлог посебног програма) читко попуњеном (откуцаном или одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби.
    - копију решења о регистрацији;
    -изјаву о партнерству уколико постоји таква врста сарадње (Изјава о партнерству треба бити потписана и достављена уз апликациони формулар за све кључне партнере на програму);
    - копију годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину и потврду о његовом јавном објављивању;
    -копију статута;
    - одлуку о суфинансирању програма или потврда намере о суфинансирању програма
    - потврду о  отвореном наменском рачуну у Управи за трезор;
    - изјаву да не постоје препреке из члана 118. ст. 4. и 5.  и чл. 133. ст. 5. Закона о спорту;
    - одлуку надлежног органа носиоца програма о подношењу предлога програма;
    - CV реализатора програма;
    
Образац предлога програма и документација утврђена je Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на подручју Градске општине Савски венац бр. I-03-06-7.666/16 од 13.12.2016.године, и доставља се уз предлог програма који мора  да буде попуњен и достављен у два примерка, а образац предлога програма треба да буде достављен и у електронској форми.


Рок за подношење посебних програма је 8 дана од дана објављивања јавног позива, закључно са 08.02.2019. године.

Документација се предаје на писарници у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу: Градска општина Савски венац, Кнеза Милоша 69, Београд, Одељење за друштвене делатности.

Предлог програма за који је пријава послата у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир.

Предња страна коверте са предлогом програма мора садржати следеће податке:
1)    Назив - посебни програм којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на подручју општине под редним бројем 1.
Назив- посебни програм којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на подручју и општине-пливање за пензионере под редним бројем 2
2)    Назив - посебни програм којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на подручју општине под редним бројем 3.

 2) назив подносиоца предлога;
 3) адреса подносиоца предлога.

Додатне информације се могу добити путем телефона: 2061-824, или слањем електронске поште на suboticn@savskivenac.rs   

 


детаљније ::..

 

Предлог посебног програма

 

Изјава о партнерству

Top