Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац

31. децембар 2018.

Нормативна акта

Нормативна акта

- Одлука о буџету за 2019. годину са кадровским планом Управе и Правобранилаштва

- Одлука о сталним манифестацијама у области спорта

- Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији ГО Савски венац

- Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији ГО Савски венац - Графички део

- Стално отворени јавни позив за уступање ауторских права на делима Исидоре Секулић

- Програм развоја спорта на територији Општине Савски венац за период од 2016-2018. године

- КОДЕКС ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ  - 25. 04.2018. године

- ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

- Правилник о организацији и систематизацији радних места у Управи и Правобранилаштву Градске општине Савски венац од 23.6.2017

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - 08 05 2017

- Правилник о распореду радног времена у Управи Градске општине Савски венац

- ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

- Одлука о Управи 30.11.2016

- Одлука о избору пројеката социјалне инклузије

- Извештај комисије за избор програма пројеката удружења грађана за област - Социјална инклузија и развијање социјалних услуга у заједници

- Решење о одобравању годишњих програма и висини средстава за реализацију програма у области спорта

- Решење о одобравању посебних програма и висини средстава за реализацију програма у области спорта

- Предлог Одлуке о одобравању годишњих програма у области спорта

- Предлог Одлуке о одобравању посебних програма у области спорта

- Решење о образовању жалбене комисије градске Општине Савски венац

- Правилник о распореду радног времена у Управи Градске општине Савски венац

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

- Обрасци Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују  потребе и интереси грађана у области спорта на подручју ГО Савски венац

- Одлука о измени Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју ГО Савски венац

- Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју ГО Савски венац

- Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на подручју ГО Савски венац

- Листа-управни поступак, јул 2017

- Политика управљања људским ресурсима

- Правилник о распореду радног времена

- Обавештење о ЗУП-у (pdf 63KB)

- Статут ГО Савски венац (pdf 526KB)

- Пословник Скупштине градске општине Савски венац(pdf 471KB)

- Пословник о раду већа градске општине Савски венац(pdf 332KB)

- Одлука о оснивању фонда "Исидора Секулић"(pdf 33KB)

- Одлукa о оснивању фондације "Мијодраг Станојевић"(pdf 53KB)

- Правилник о унутрашњeм уређењу и систематизацији радних места у управи градске општине Савски венац(pdf 674KB)

- Одлука о установљењу јавних признања градске општине Савски венац(pdf 33KB)

- Одлука о правобранилаштву градске општине Савски венац(pdf 287KB)

- Одлука о оснивању јавног предузећа "Пословни простор Савски венац"(pdf 233KB)

- Одлука о преносу пословног простора и киосака којим газдује градска општина Савски венац на газдовање ЈП "Пословни простор Савски венац"(pdf 17KB)

- Одлука о поступку издавања пословних просторија у закуп ЈП "Пословни простор Савски венац"(pdf 86KB)

- Одлука о накнадама и другим примањима одборника у скупштини градске општине Савски венац(pdf 67KB)

- Акциони план за младе градске општине Савски венац(pdf 1.5MB)

- Локални еколошки акциони план градске општине Савски венац(pdf 541KB)

- Локални акциони план запошљавања градске општине Савски венац за 2013. годину(pdf 119KB)

- Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица за период од 2011. до 2014. године(pdf 1150KB)

- Одлукa о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета градске општине Савски венац(pdf 91KB)

- Одлука о образовању комисије за родну равноправност(pdf 70KB)

- Стратегија развоја социјалне заштите градске општине Савски венац 2011-2015.године(pdf 450KB)

- Одлука о начину евидентирања организовања послова одржавања стамбених зграда и мерама за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда на подручју градске општине Савски венац(pdf 275KB)

- Одлука о начину финансирања надлежности из области школства и додатних права корисника из средстава буџета градске општине Савски венац(pdf 310KB)

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке pdf(1128KB)

- Одлукa о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Савски венац pdf(538KB)

- Одлукa о начину суфинансирања пројеката и програма удружења грађана из буџета градске општине Савски венац pdf(377KB)