Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

14. јул 2022.

Одељење за друштвене делатности

     Одељење за друштвене делатности, контакт телефон 2061-766
 

 •   Ћурувија Јелена - начелница Одељења - самостални саветник
     E-mail: curuvijaj@savskivenac.rs

   
    Одсек за друштвене делатности

•   Рилак Невена - самостални саветник - шеф Одсека за друштвене делатности
•  Станковић Зоран – саветник - управно правни послови борачко-инвалидске заштите и друштвених делатности
•   Масоничић Бојана - саветник - послови за школство
•   Радовић Маша - самостални саветник -  управно-правни и материјално-финансијски послови у области борачко-инвалидске заштите и послови координатора интерресорне комисије
•   Николић Снежана – саветник - повереник комесаријата за избеглице и миграције
•   Досковић Сања -  млађи саветник - материјално-финансијски послови у области борачко-инвалидске заштите
•   Дијана Ковачевић - саветник - материјално-финансијске  и стручно-административне послове у области борачко-инвалидске заштите


     Одсек за културу

•    Родић Бранка - саветник - послови за културу
•    Танасковић Душан - саветник - послови за културу
•    Миловановић Ана  – саветник за послове за културу
•    Рикић Гордана - виши референт - административно-канцеларијски послови
•   Пантић Јулијана - саветник - админстративни послови за потребе особа са инвалидитетом
•    Зец Момир – млађи саветник за административне послове за културу


    НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ


     Одељење за друштвене делатности врши следеће послове:


-    води поступак и доноси решења за признавање права у области борачко-инвалидске заштите ратних и мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида рата и корисника породичне инвалиднине;
-    врши послове исплате инвалидских принадлежности у складу са прописима Републике и Града;
-    стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права  припадника националних мањина и етничких група; 
-    стручне послове у  вези  са статусом  избеглих, прогнаних и расељених лица поверених од стране Комесаријата за избеглице Републике Србије; 
-    помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком  положају са осталим грађанима/грађанкама и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално - хуманитарним организацијама на свом подручју;
-    обавља послове у вези са  сахрањивањем лица без сродника и лица корисника материјалног обезбеђења;
-    послове у вези са праћењем  уписа деце у први разред основне или специјалне школе и покреће прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља у складу са  Законом; 
-    утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика/ученица за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом;
-    организује послове који се односе на превоз деце и њихових пратилаца ради похађања  припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км,  и ученика/ученица основне школе на удаљености већој од 4 км,  од седишта школе
-    превоз  смештај и исхрану деце и ученика/ученица са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе, превоз ученика/ученица на републичка и међународна такмичења;
-    прати и предлаже мере за подстицање развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју;
-    обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за Градску општину, у циљу задовољавања потреба грађана/грађанки са свог подручја; 
-    прати и предлаже мере за задовољавање  потреба грађана/грађанки у области спорта на подручју Градске општине и предлаже нацрт програма развоја спорта;
-    учествује у реализацији система школског спорта у Градској општини и обезбеђује услове за организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација;
-    обавља стручне и административне послове у вези са суфинансирањем програма у области спорта;
-    послове у вези са документацијом потребном за конкурисање за ученичке и студентске кредите и стипендије; 
-    координација рада Комисије за додатну образовну, здравствену и социјалну подршку детету и ученику;
-    послове ажурирања Информатора о раду Управе Градске општине у складу са Законом о слободном приступу информација од јавног значаја;
-    стручне и административне послове за Фондацију „Мијодраг Станојевић“;
-    води евиденцију фондова, фондација и задужбина на територији Градске општине;
-    праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
-    обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.

Top