Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

06. децембар 2018.

Одељење за друштвене делатности

Одељење за друштвене делатности

     Одељење за друштвене делатности, контакт телефон 2061-766

 

    Одсек за друштвене делатности


•    Зоран Станковић - самосталнисаветник - послови управно правни борачко-инвалидске заштите и друштвених делатности
•    Суботић Невена - млађи саветник - материјално-финансијски послови борачко-инвалидске заштите
•    Лацмановић Драгослава - саветник - послови за школство
•    Снежана Николић - саветник - повереник Републичког комесаријата за послове са избеглицама


     Одсек за културу

•    Рикић Гордана - виши референт - административно-канцеларијски послови
•    Танасковић Душан - саветник - послови за културу
•    Родић Бранка - саветник - послови за културу
•    Пантић Јулијана - саветник - админстративни послови за потребе лица са посебним потребама
•    Будимировић Јасмина - виши референт - административно-канцеларијски послови
•    Жељски Наташа - млађи саветни - административни послови за културу

 


    НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ


     Одељење за друштвене делатности врши следеће послове:


-    води поступак и доноси решења за признавање права у области борачко-инвалидске заштите ратних и мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида рата и корисника породичне инвалиднине;
-    врши послове исплате инвалидских принадлежности у складу са прописима Републике и Града;
-    стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права  припадника националних мањина и етничких група; 
-    стручне послове у  вези  са статусом  избеглих, прогнаних и расељених лица поверених од стране Комесаријата за избеглице Републике Србије; 
-    помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком  положају са осталим грађанима/грађанкама и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално - хуманитарним организацијама на свом подручју;
-    обавља послове у вези са  сахрањивањем лица без сродника и лица корисника материјалног обезбеђења;
-    послове у вези са праћењем  уписа деце у први разред основне или специјалне школе и покреће прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља у складу са  Законом; 
-    утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика/ученица за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом;
-    организује послове који се односе на превоз деце и њихових пратилаца ради похађања  припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км,  и ученика/ученица основне школе на удаљености већој од 4 км,  од седишта школе
-    превоз  смештај и исхрану деце и ученика/ученица са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе, превоз ученика/ученица на републичка и међународна такмичења;
-    прати и предлаже мере за подстицање развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју;
-    обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за Градску општину, у циљу задовољавања потреба грађана/грађанки са свог подручја; 
-    прати и предлаже мере за задовољавање  потреба грађана/грађанки у области спорта на подручју Градске општине и предлаже нацрт програма развоја спорта;
-    учествује у реализацији система школског спорта у Градској општини и обезбеђује услове за организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација;
-    обавља стручне и административне послове у вези са суфинансирањем програма у области спорта;
-    послове у вези са документацијом потребном за конкурисање за ученичке и студентске кредите и стипендије; 
-    координација рада Комисије за додатну образовну, здравствену и социјалну подршку детету и ученику;
-    послове ажурирања Информатора о раду Управе Градске општине у складу са Законом о слободном приступу информација од јавног значаја;
-    стручне и административне послове за Фондацију „Мијодраг Станојевић“;
-    води евиденцију фондова, фондација и задужбина на територији Градске општине;
-    праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
-    обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.

Top