Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

21. март 2023.

Одељење за финансије

     Одељење за финансије, контакт телефон 2061-817


•    Јанковић Мирјана - начелница Одељења - самостални саветник
      E-mail: jankovicm@savskivenac.rs

     Одсек за буџет и трезор


•    Петровић Александра - саветник - билансиста главне књиге и помоћних књига трезора
•    Маријан Маја - млађи саветник - послови плаћања
•    Марковић Татјана - виши референт - благајник
•    Милошевска Јадранка - виши референт - ликвидатор

     
     Одсек за финансије

•    Капичић Нада - шеф Одсека за финансије - самостални саветник
•    Митровић Гордана - самостални саветник - шеф одсека за буџет и трезор
•    Тањга Душко – млађи саветник - финансијски послови
•    Јовановић Маја - саветник - финансијско планирање и извештавање
•    Паљић Ивана - саветник - послови плаћања и обрачуна зарада
•    Вујадиновић Тијана - виши референт - послови обрачуна зарада

 

    НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ


    Одељење за финансије врши следеће послове: 

-    припреме и израде нацрта Одлуке о буџету, ребалансу буџета и привременом финансирању општине;
-    припреме упутстава која садрже смернице за израду буџета и финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника;
-    израде предлога финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника;
-    израде периодичних извештаја о извршењу буџета;
-    израде тромесечних квота за извршење буџета;
-    израде предлога решења о одобравању средстава из текуће, сталне буџетске резерве и промене апропријације;
-    праћење и билансирање средстава за зараде и накнаде;
-    давање мишљења на програме пословања директних буџетских корисника;
-    израде извештаја о извршењу прихода и расхода буџета;
-    управљање, евидентирање и попис финансијске и нефинансијске имовине;
-    финансијско праћење извршења обавеза и реализације потраживања;
-    припреме, контроле и извршавање захтева за плаћање;
-    вођење главне књиге, трезора, помоћних књига и евиденција;
-    израде завршних рачуна;
-    обрачун зарада и накнада зарада;
-    извештавање надлежних органа Града и Републике у складу са законом;
-    праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
-    обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.


 

Top