Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

07. децембар 2018.

Одељење за грађевинске и комуналне послове

      Одељење за грађевинске и комуналне послове, контакт телефон 2061-805
 

•    Фурјановић Дејан - начелник Одељења - самостални саветник

•    Видовић Јелена - виши референт - административно-канцеларијски послови
•    Сивац Дино - млађи саветник - технички послови
•    Светлана Вучинић-Чанковић  - саветник - комунални послови
•    Милутин Џудовић – саветник - технички послови из комуналне области

   
     Одсек за послове обједињене процедуре

•    Зечевић Маја - регистратор - шеф Одсека за послове обједињене процедуре - самостални саветник
•    Ђековић Ивана - саветник - послови обједињене процедуре и управно-правни послови
•    Ђокић Данијела - саветник - грађевински послови
•    Ћирић Ивана - - саветник - послови обједињене процедуре и управно-правни послови
•    Вујачић Тања - млађи саветник - грађевинско-технички послови у поступку обједињене процедуре
•    Станојевић Дуња - саветник - управно-правни послови

 

 
  НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ


      Одељење за грађевинске и комуналне послове врши следеће послове:

-    одлучивање по захтевима за издавање грађевинских дозвола за изградњу или реконструкцију објеката до 800 метара квадратних бруто развијене грађевинске површине;
-    одлучивање по захтевима за издавање одобрења за извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола;
-    издавање потврде и пријему техничке документације за почетак извођења радова;
-    издавање одобрења за употребу објеката до 800 метара квадратних бруто развијене грађевинске површине;
-    издавање извода спецификације из техничке документације;
-    издавање потврда о усклађености изграђених темеља са главним пројектом;
-    издавање одобрења за постављање и коришћење балон хала спортске намене,
-    вођење електронске евиденције о предметима који се обрађују у поступку обједињене процедуре;
-    одлучивање по захтевима за постављање средстава за оглашавање чија је површина мања од 2 метра квадратна и која се не налазе над јавном површином;
-    одлучивање по захтевима за сечу стабала;
-    одлучивање по захтевима за постављање објеката и уређаја на површинама јавне намене и површинама у складу са законом;
-    одлучивање по захтевима за одобравање продајног места на коме се обавља трговина на мало ван продајног објекта;
-    припремање и израда предлога планова за постављање привремених и покретних привремених објеката;
-    предлагање мера за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда;
-    учествовања у процесу доношења просторних и урбанистичких планова које доноси град Београд за територију Градске општине Савски венац;
-    издавање потврда о чињеницама о којима орган води службену евиденцију;
-    праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
-    обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.

Top