Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

19. септембар 2022.

Одељење за грађевинске,комуналне и имовинско-правне послове

      Одељење за грађевинске,комуналне и имовинско-правне послове, контакт телефон 2061-805
 

•    Петрић Александра - начелница Одељења - самостални саветник
      E-mail: petrica@savskivenac.rs


•    Видовић Јелена - виши референт - административно-канцеларијски послови
•    Сивац Дино - саветник - комунални послови
•    Џудовић Милутин – саветник - технички послови из комуналне области

•  Ћирић Ивана - саветник - послови обједињене процедуре и управно-правни послови
•  Вујачић Тања - млађи саветник - грађевинско-технички послови у поступку обједињене процедуре
•   Димитријевић Милош - саветник - послови регистратора обједињене процедуре и управно-правни послови

Одсек за имовинско-правне послове

•    Мадић Нада - шеф Одсека за имовинско-правне послове - самостални саветник
•    Брадонић Дубравка - саветник - послови вођења збирки исправа
•    Будимировић Јасмина - млађи саветник – имовинско стамбени послови
•    Михаиловић Мирјана - млађи саветник - имовинско стамбени послови
•    Јовановић Предраг - саветник - стамбени послови

 

       НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ,КОМУНАЛНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

      Одељење за грађевинске,комуналне и имовинско-правне послове врши следеће послове:

-    доноси решења у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу објеката и остала акта у поступку обједињене процедуре, као и друга акта, за изградњу објеката до 1500 m2 бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор;
-    одлучује по захтевима за издавање одобрења за извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола до 1500 m2  бруто развијене грађевинске површине;
-    издаје потврде о пријему техничке документације за почетак извођења радова;
-    издаје одобрења за употребу објеката до 1500 m2  бруто развијене грађевинске површине;
-    издаје изводe спецификацијa из техничке документације;
-    издаје потврде о усклађености изграђених темеља са главним пројектом;
-    издаје одобрења за постављање и коришћење балон хала спортске намене;
-    води електронску евиденцију о предметима који се обрађују у поступку обједињене процедуре;
-    одлучује по захтевима за постављање средстава за оглашавање чија је површина мања од 2 m2  и која се не налазе над јавном површином;
-    одлучује по захтевима за постављање објеката и уређаја на површинама јавне намене и површинама у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине;
-    одређује, односно одобрава продајно место на којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта, као и време и начин те трговине у складу са законом; одређује време, начин и места на којима се може обављати трговина на мало са покретних средстава или опреме и издаје одобрење за обављање трговине на тим местима у складу са законом којим се уређује трговина;
-    припрема и израђује програм за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама по предходно прибављеној сагласности организационих јединица Градске управе надлежних за послове урбанизма и саобраћаја, односно друге надлежне организације у складу са прописом Града;
-    одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама у складу са прописом Града;
-    предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда;
-    учествује у процесу доношења просторних и урбанистичких планова које доноси град Београд за територију Градске општине Савски венац;
-    спроводи поступак по захтеву за експропријацију/административни пренос на свом подручју, у складу са законом којим се уређује поступак експропријације;
-    спроводи поступак споразумног одређивања накнаде на основу правоснажних решења о експропријацији/административном преносу;
-    спроводи поступак по захтевима странака за поништај решења о експропријацији;
-    спроводи започете, а неокончане поступке по раније утврђеним надлежностима у поступцима изузимања, поступцима поништаја решења о изузимању као и поступке из области надзиђивања, претварања и припајања заједничких просторија у станове и стамбени простор;
-    спроводи поступак за исељење лица усељеног без правног основа у стан или заједничке просторије стамбене, односно стамбено-пословне зграде;
-    организује рад и води Регистар стамбених заједница за подручје Градске општине у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда;
-    води поступак увођења принудне управе у стамбеној заједници по пријави надлежног инспектора или власника посебног дела у складу са законом;
-    израђује анексе уговора о откупу и потврде о исплати откупне цене стана;
-    на основу овлашћења Градоначелника, у име и за рачун Града, спроводи поступак отуђења из јавне својине града грађевинског земљишта, ради изградње објеката до 1.500м2 бруто развијене грађевинске површине, односно ради озакоњења објеката до 400м2 бруто развијене грађевинске површине;
-    води збирке исправа за катастарске парцеле на територији Градске општине;
-    издаје потврде о чињеницама о којима орган води службену евиденцију;
-    прати прописе из своје надлежности и иницира промене прописа;
обавља  и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом градске општине и актима органа Градске општине.

 

Top