Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

25. новембар 2021.

Одељење за инспекцијске послове

       Одељење за инспекцијске послове

Контакт  телефон:  2061-791
е-mail: inspekcija@savskivenac.rs


•    Којић Зорица - начелница Одељења - самостални саветник
      E-mail: kojicz@savskivenac.rs

•       Крстић Душица - виши референт - административно-канцеларијски послови
     
      Одсек комуналне инспекције

•       Прпић Сретна - саветник - комунални инспектор
•       Маленов Душица - саветник - комунални инспектор
•       Веселинов Милан - саветник - комунални инспектор
•       Стефан Ћетковић - саветник - комунални инспектор
•       Вукашин Никшић - саветник - комунални инспектор
•       Ђековић Ивана – саветник - управно-правни послови

 

      Одсек за извршење

•     Вучковић Алекса – млађи саветник за послове извршења


НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Одељење за инспекцијске послове  врши следеће послове:

 -   врши инспекцијски надзор над спровођењем  Закона о становању и одржавању зграда;

-    врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и прописа који се односе на обављање комуналних делатности;

-    врши инспекцијски надзор над извршавањем одлука о комуналном реду, условима и начину постављања привремених објеката на територији града Београда, условима и начину постављању баште угоститељског објекта на територији града Београд, оглашавању на територији града Београда, радном времену угоститељских објеката, радном времену занатства и трговине, држању домаћих животиња и кућних љубимаца, кућном реду у стамбеним зградама, одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода;

-    предлаже план извршења решења комуналне инспекције;

-    спроводи поступак извршења;

-    издаje потврдe из службене евиденције;

-    прати прописе из своје надлежности и иницира промене прописа;

-    обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове и складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општинe.

Top