Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

07. децембар 2018.

Одељење за инспекцијске послове и извршења

     Одељење за инспекцијске послове и извршења, контакт телефон 2061-782, е-mail: inspekcija@savskivenac.rs

•    Шибалић Марина - начелница Одељења - самостални саветнк

•    Крстић Душица - виши референт - административно-канцеларијски послови
•    Ивановић Весна - намештеник - дактилограф
 

      Одсек комуналне инспекције

•    Којић Зорица – шеф Одсека комуналне инспекције
•    Прпић Сретна - саветник - комунални инспектор
•    Маленов Душица - саветник - комунални инспектор
•    Веселинов Милан - саветник - комунални инспектор

 

      Група послова за извршење

•    Недић Миленко - саветник - управно-правни послови
•    Пиваљевић Невена - млађи саветник - управно-правни послови
•   Атлагић Драган – млађи саветник – послови извршења

     НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ИЗВРШЕЊА


      Одељење за инспекцијске послове и извршења врши следеће послове:

-    вршење инспекцијског надзора над коришћењем објеката, сходно Закону о инспекцијском надзору;
-    вршење инспекцијског надзора над извршавањем закона и прописа који се односе на обављање комуналних делатности, одлуку о комуналном реду, одржавање стамбених зграда, кућни ред у стамбеним зградама, оглашавање, одржавање и чишћење јавних површина, услове и начин постављања привремених и покретних објеката, контролу услова и начина држања домаћих животиња, истицања радног времена, чишћења септичких јама;
-    спровођење поступка извршења;
-    предлагање програма уклањања објеката;
-    предлагање плана извршења решења комуналне инспекције;
-    издавање потврда из службене евиденције;
-    праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
-    обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.

Top