Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

18. децембар 2019.

Одељење за озакоњење објеката и инспекцијске послове

    

        Одељење за озакоњење објеката и инспекцијске послове,
Контакт  телефони:  
озакоњење објеката 2061-732; 
комунална инспекција 2061-782
е-mail: ozakonjenje@savskivenac.rs;         inspekcija@savskivenac.rs


•    Шибалић Марина - начелница Одељења - самостални саветник
      E-mail: sibalicm@savskivenac.rs

       Одсек за озакоњење објеката

•       Драгана Ђурашковић – шеф Одсека за озакоњење објеката
•       Недић Миленко - саветник - управно-правни послови
•       Пиваљевић Невена - млађи саветник - управно-правни послови
•       Светлана Вучинић-Чанковић  - саветник - за техничке послове
•       Крстић Душица - виши референт - административно-канцеларијски послови
•       Ивановић Весна - намештеник - дактилограф
•      Александар Стакић - саветник за управно-правне послове


 
      Одсек комуналне инспекције

•       Којић Зорица – шеф Одсека комуналне инспекције
•       Прпић Сретна - саветник - комунални инспектор
•       Маленов Душица - саветник - комунални инспектор
•       Веселинов Милан - саветник - комунални инспектор
 •      Атлагић Драган – млађи саветник – комунално-технички послови

      Група послова за извршење

•       Вукашин Никшић - млађи саветник - послови извршења
•       Стефан Ћетковић - саветник – послови извршења


     НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

     Одељење за озакоњење објеката и инспекцијске послове врши следеће послове:

-    доноси решење о озакоњењу објеката до 400 m2 бруто развијене грађевинске површине и један примерак правоснажног решења о озакоњењу објекта доставља организационој јединици Градске управе надлежној за послове озакоњења објеката, у складу са одредбама  Закона о озакоњењу објеката;
-    води службену евиденцију о покренутим поступцима за озакоњење, као и о издатим решењима о озакоњењу и објављује их у електронском облику, који је доступан за јавност
-    доставља елаборат геодетских радова и примерак правноснажног решења о озакоњењу органу надлежном за послове државног премера и катастра;
-    доставља коначна решења о озакоњењу објеката грађевинској инспекцији;
-    врши инспекцијски надзор над спровођењем  Закона о становању и одржавању зграда;
-    врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и прописа који се односе на обављање комуналних делатности;
-    врши инспекцијски надзор над извршавањем одлука о комуналном реду, условима и начину постављања привремених објеката на територији града Београда, условима и начину постављања баште угоститељског објекта на територији града Београда, оглашавању на територији града Београда, радном времену угоститељских објеката, радном времену занатства и трговине, држању домаћих животиња и кућних љубимаца, кућном реду у стамбеним зградама, одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода;
-    предлаже план извршења решења комуналне инспекције;
-    спроводи поступак извршења;
-    издаje потврдe из службене евиденције;
-    прати прописе из своје надлежности и иницира промене прописа;
-    обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове и складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општинe.

 

Top