Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

02. август 2022.

Одељење за озакоњење објеката

    

        Одељење за озакоњење објеката,
Контакт  телефон:   2061-732; 
е-mail: ozakonjenje@savskivenac.rs;
 

Милић Славиша - начелник Одељења - самостални саветник
E-mail: milics@savskivenac.rs


•  Шарац Бојана  – виши референт за административно-канцеларијски послови

    Одсек за озакоњење објеката

•   Ђурашковић Драгана  - самостални саветник за администартивно-техничке послове
•       Недић Миленко - саветник - управно-правни послови
•       Стакић Александар - саветник за управно-правне послове
•       Пиваљевић Невена - саветник - управно-правни послови
•       Вучинић-Чанковић Светлана   - саветник - за техничке послове
•       Ивановић Весна - намештеник - дактилограф


      НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА

     Одељење за озакоњење објеката врши следеће послове:

-    доноси решење о озакоњењу објеката до 400 m2 бруто развијене грађевинске површине и један примерак правоснажног решења о озакоњењу објекта доставља организационој јединици Градске управе надлежној за послове озакоњења објеката, у складу са одредбама  Закона о озакоњењу објеката;
-    води службену евиденцију о покренутим поступцима за озакоњење, као и о издатим решењима о озакоњењу и објављује их у електронском облику, који је доступан за јавност;
-    доставља елаборат геодетских радова и примерак правноснажног решења о озакоњењу органу надлежном за послове државног премера и катастра;
-    доставља коначна решења о озакоњењу објеката грађевинској инспекцији;
-    издаje потврдe из службене евиденције;
-    прати прописе из своје надлежности и иницира промене прописа;
обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове и складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општинe.

Top