Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

06. децембар 2018.

Одељење за општу управу

     Одељење за општу управу - контакт телефон 2061-712

•    Сушић Марија - начелница Одељења - самостални саветник
     E-mail: susicm@savskivenac.rs

    Одсек за људске ресурсе

•    Ристић Јелена - самостални саветник - шеф Одсека за људске ресурсе
•    Илић - Велимировић Драгица - саветник - послови правне помоћи
•    Божовић Ана - млађи саветник - послови управљања људским ресурсима
•    Алексић Александра - млађи саветник за послове управљања људским ресурсима
•    Валентић Јована - млађи саветник - послови ажурирања бирачког списка и административни послови
•    Здравковић Душан - млађи саветник - послови ажурирања бирачког списка и административни послови
•    Шашић Анкица - виши референт - послови експедиције поште
•    Кучевић Данило – виши референт - послови експедиције поште

   
     Одсек за послове писарнице

•    Огњановић Љиља - шеф Одсека за послове писарнице - самостални саветник
•    Ракочевић Слађана - сарадник - послови аутоматске обраде података
•    Граовац Мирослава - виши референт - послови писарнице и архиве
•    Станимировић Радмила - виши референт - послови писарнице и архиве
•    Малетић Снежана - виши референт - послови писарнице и архиве
•    Дурутовић Зорица - виши референт - послови писарнице и архиве
•    Бошковић- Вучковић Гордана - виши референт- административно-технички послови за локалног омбудсмана
•    Радоњић Радован - виши референт - послови давања обавештења грађанима о раду Управе градске општине
•    Перић Јована - намештеник - курирНАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ:

Одељење за општу управу врши следеће послове:

-    послове писарнице и архиве;
-    припрема обрасце за подношење захтева у Управи Градске општине;
-    предлаже мере за бољу доступност управе лицима са посебним потребама, као и лицима која су у суштински неједнаком положају са осталим грађанима/грађанкама;
-    на нивоу Управе предлаже мере и стара се о заштити података о личности у складу са законом;
-    прати и ажурира измене прописа којима се утврђује наплата такси и о томе обавештава надлежне организационе јединице у Управи; 
-    издавање потврда о животу и уверења о издржаваним лицима за кориснике пензија који имају пребивалиште на територији Градске општине;
-    евидентирање и достављање интерне и екстерне службене поште;
-    пружање правне помоћи грађанима/грађанкама за остваривање њихових права,
-    вођење бирачког списка; 
-    стручне и административне послове за спровођење избора и референдума;
-    издавање потврда о чињеницама о којима орган води службену евиденцију;
-    у области управљања људским ресурсима обавља стратешку, оперативну и административну функцију;
-    предлаже израду и имплементацију стратегије управљања људским ресурсима, припрема планове из свих области управљања људским ресурсима (кадровски, планови обуке, коришћење годишњег одмора);
-    припрема унапређења мотивације запослених кроз предлагање мера напредовања и награђивања;
-    праћење квалитета и побољшање интерне комуникације као и мерење задовољства запослених;
-    спровођење обуке за руководиоце/руководитељке у циљу усавршавања техника руковођења;
-    предлаже израду нормативних аката везаних за све сегменте управљања људским ресурсима;
-    организација и руковођење процедуром новог запошљавања и увођење новозапослених у посао;
-    води персоналне и друге евиденције у складу са законом,
-    стара се о заштитној и радној одећи, обући и опреми;
-    прати прописе из своје надлежности и иницира промене прописа;
-    обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.

 

Top