Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

06. децембар 2018.

Одељење за пројекте развоја

Одељење за пројекте развоја

     Одељење за пројекте развоја, контакт телефон 2061- 752


- Владимир Настић - начелник Одељења - самостални саветник

 

    Одсек за инвестиционе пројекте

- Мрвић Миленко - шеф Одсека за инвестиционе пројекте - самостални саветник
- Јосифовић Предраг - саветник - послови на инвестиционим пројектима
- Спасов Игор - саветник - послови на инвестиционим пројектима
- Петрић Александра - саветник - послови на инвестиционим пројектима
- Лучић Татјана - саветник - стручно-технички послови
- Чесмаџиски Оливер - млађи саветник - послови на инвестиционим пројектима
- Весовић Слободан - сарадник - технички послови на инвестиционим пројектима


  Одсек за комуналне делатности и заједничке послове

- Стијепчић Душан - шеф Одсека за комуналне делатности и заједничке послове - самостални саветник
- Ћурувија Јелена - самостални саветник - правни послови
- Имширагић - Ђурић Александра - саветник - послови заштите животне средине
- Грбавац Јован - саветник - послови одбране и ванредних ситуација
- Костић Сања - саветник - послови месне самоуправе
- Симић Ненад - саветник - послови месне самоуправе
- Чучак Мира - виши референт - административни послови месне самоуправе
- Јаковљевић Јован - намештеник - возач моторног возила
- Трнинић Драган - намештеник - домар
- Жугић Бранислав - намештеник - послови давања обавештења грађанима

    

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА РАЗВОЈ


     Одељење за пројекте развоја врши следеће послове: 


-    предлаже програме и спроводи пројекте развоја Градске општине Савски венац; 
-    стара се о унапређењу општег оквира за привређивање, у складу са актима Града,
-    учествује у изради стратегија Градске општине Савски венац, прати стање  и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју;
-    припреме предлога и спровођење акционих и санационих планове од значаја за заштиту животне средине у складу са актима Града; 
-    стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на подручју општине;
-    координира рад са туристичком организацијом ради промовисања туризма на подручју општине; 
-    прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечијих  вртића и основних школа; 
-    предлаже пројекте за изградњу и одржавање спортских објеката на подручју Градске општине; 
-    предлаже мере за уређење зелених површина и дечијих игралишта и објеката јавног осветљења;
-    учествује у  спровођењу  стратегије и акционог плана политике за младе града и координира рад Канцеларије за младе; 
-    обавља послове везане за локални економски развој и стручно-административне послове везано за европске пројекте;
-    послове у вези са комуналним проблемима (водовод и канализација, телекомуникације, топлификација, гасификација, јавне и друге зелене површине, саобраћај и пратећи проблеми, асфалтирање, јавна чистоћа  и електроенергетска  мрежа) и у сарадњи са надлежним органима Градске управе учествује у решавању проблема грађана/грађанки на територији Градске општине Савски венац; 
-    стручне, административне и техничке послове за потребе Штаба за ванредне ситуације Градске општине и у сарадњи са штабом учествује у планирању активности на заштити и спасавању, предлаже превентивне мере на отклањању могућих узрока, учествује у планирању активности на санацији подручја на територији Градске општине Савски венац погођених елементарним непогодама (пожара, поплава, клизиште, земљотрес и сл.) и непосредно сарађује са другим државним органима и правним лицима у питању заштите и спасавања; 
-    послове одбране и израде нацрта плана одбране а на основу извода из плана одбране Републике Србије и Града Београда;
-    праћења и предлагања мера за одржавање споменика који проглашен за културно добро, спомен плоче или скулптуралног дела које се налази на територији Градске општине Савски венац;
-    стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу некатегорисаних путева;
-    стара се о изради печата, води евиденцију израђених печата и запослених који су за њих задужени;
-    стручне и административне послове у вези са месном самоуправом а ради задовољења потреба и интереса становника Градске општине Савски венац; 
-    даје предлоге председнику / председници Градске општине о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп пословног простора у управној згради и на другим објектима датим на коришћење Градској општини;
-    даје предлоге председнику / председници Градске општине о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп простора враћеног на газдовање ГО Савски венац;
-    послове превоза службеним моторним возилима; 
-    сарадње и координације рада са извршиоцима посла из других организација које за рачун Градске општине врше уговорене послове и услуге; 
-    стара се о одржавању и сервисирању опреме (осим рачунарске) које користе органи Градске општине;
-    стара се о одржавању спољних делова објеката где је организован рад Управе и другим објектима датим на коришћење Градској општини (фасаде, олуци, прозори, врата и сл.);
-    праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
-    обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.

 

Top