Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

19. септембар 2022.

Одељење за пројекте развоја

   Одељење за пројекте развоја, контакт телефон 2061- 752


Настић Владимир - начелник Одељења - самостални саветник
   E-mail: nasticv@savskivenac.rs
 

  Одсек за инвестиционе пројекте

- Мрвић Миленко - шеф Одсека - самостални саветник
- Шекуларац Јелена - млађи саветник - послови на инвестиционим пројектима
- Јовићевић Данило - млађи саветник - послови на инвестиционим пројектима
- Павловић Маја – саветник - за послове на инвестиционим пројектима
- Александар Дамјановић - саветник - за послове на инвестиционим пројектима
- Оливер Чесмаџиски - саветник - за послове на инвестиционим пројектима 


  Одсек за комуналне делатности

- Стијепчић Душан - шеф Одсека - самостални саветник
- Мирковић Тијана - саветник - административни послови на пројектима Канцеларије за младе и заштите животне средине
- Костић Сања - саветник - послови месне самоуправе
- Јовановић Душко - саветник-  послови месне самоуправе
- Дукић Драгана -  самостални саветник - стручно-технички послови за комуналне делатности и заједнички послови
- Капетанов Кристина – виши референт за административне послове месне самоуправе  
 
  Одсек за заједничке послове

- Спасов Игор - саветник - шеф Одсека - самостални саветник
- Милошевић Милош – саветник за стручно-техничке послове  за организовање превоза службеним возилима
- Шћепановић Филип - саветник за стручно–техничке послове за превоз службеним возилима
- Дамјан Благојевић - намештеник - возач моторног возила
- Лукић Ненад - виши референт за стручно- техничке послове за одржавање уређаја и опреме
- Жугић Бранислав - намештеник - послови давања обавештења грађанима

 

  НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА РАЗВОЈ

  Одељење за пројекте развоја врши следеће послове:

-    предлаже програме и спроводи пројекте развоја Градске општине Савски венац;
-    стара се о унапређењу општег оквира за привређивање, у складу са актима Града,
-    учествује у изради стратегија Градске општине Савски венац, прати стање  и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју;
-    припреме предлога и спровођење акционих и санационих планове од значаја за заштиту животне средине у складу са актима Града;
-    стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на подручју општине;
-    координира рад са туристичком организацијом ради промовисања туризма на подручју општине;
-    прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечијих  вртића и основних школа;
-    предлаже пројекте за изградњу и одржавање спортских објеката на подручју Градске општине;
-    предлаже мере за уређење зелених површина и дечијих игралишта и објеката јавног осветљења;
-    учествује у  спровођењу  стратегије и акционог плана политике за младе града и координира рад Канцеларије за младе;
-    обавља послове везане за локални економски развој и стручно-административне послове везано за европске пројекте;
-    послове у вези са комуналним проблемима (водовод и канализација, телекомуникације, топлификација, гасификација, јавне и друге зелене површине, саобраћај и пратећи проблеми, асфалтирање, јавна чистоћа  и електроенергетска  мрежа) и у сарадњи са надлежним органима Градске управе учествује у решавању проблема грађана/грађанки на територији Градске општине Савски венац;
-    стручне, административне и техничке послове за потребе Штаба за ванредне ситуације Градске општине и у сарадњи са штабом учествује у планирању активности на заштити и спасавању, предлаже превентивне мере на отклањању могућих узрока, учествује у планирању активности на санацији подручја на територији Градске општине Савски венац погођених елементарним непогодама (пожара, поплава, клизиште, земљотрес и сл.) и непосредно сарађује са другим државним органима и правним лицима у питању заштите и спасавања;
-    послове одбране и израде нацрта плана одбране а на основу извода из плана одбране Републике Србије и Града Београда;
-    праћења и предлагања мера за одржавање споменика који проглашен за културно добро, спомен плоче или скулптуралног дела које се налази на територији Градске општине Савски венац;
-    стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу некатегорисаних путева;
-    стара се о изради печата, води евиденцију израђених печата и запослених који су за њих задужени;
-    стручне и административне послове у вези са месном самоуправом а ради задовољења потреба и интереса становника Градске општине Савски венац;
-    даје предлоге председнику / председници Градске општине о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп пословног простора у управној згради и на другим објектима датим на коришћење Градској општини;
-    даје предлоге председнику / председници Градске општине о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп простора враћеног на газдовање ГО Савски венац;
-    послове превоза службеним моторним возилима;
-    сарадње и координације рада са извршиоцима посла из других организација које за рачун Градске општине врше уговорене послове и услуге;
-    стара се о одржавању и сервисирању опреме (осим рачунарске) које користе органи Градске општине;
-    стара се о одржавању спољних делова објеката где је организован рад Управе и другим објектима датим на коришћење Градској општини (фасаде, олуци, прозори, врата и сл.);
-    праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
-    обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.

 

Top