Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

06. децембар 2018.

Одељење за скупштинске послове

Одељење за скупштинске послове

     Одељење за скупштинске послове, контакт телефон 2061-774


- Савић Тања - начелница Одељења - самостални саветник


- Микавица Снежана - саветник- скупштински послови
- Предраг Кузмановић - саветник - скупштински послови

   
  Одсек за послове информисања

- Дукић Драгана - самостални саветник - шеф Одсека за послове информисања
- Павић Весна - виши референт - технички секретар
- Ћирић Светлана -- виши референт - послови информисања и административно-канцеларијски послови
- Миразчијев Марија - виши референт - технички секретар
- Трнинић Славица - виши референт - технички секретар


     НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ


    Одељење за скупштинске послове врши следеће послове:

-    праћења активности на реализацији утврђених обавеза од стране Скупштине Градске општине; 
-    пријема странака које се непосредно обраћају председнику / председници и заменику / заменици председника / председници Скупштине Градске општине и члановима / чланицама Већа Градске општине; 
-    послове протокола председника / председнице и заменика / заменице председника / председнице Скупштине Градске општине и чланова / чланица Већа Градске општине; 
-    координације рада Градске општине у сарадњи са Градом, органима Града и Градским општинама; 
-    информисање јавности о раду Скупштине Градске општине, њених радних тела, савета и комисија и о функционисању Управе Градске општине; 
-    сарадње са средствима јавног информисања и старања о јавном обавештавању о питањима од значаја за живот и рад грађана / грађанки на свом подручју; 
-    припреме нормативних акта која се односе на рад Скупштине и њених радних тела, 
-    давања мишљења о законитости правних аката Скупштине Градске општине и Већа Градске општине; 
-    учествује у припреми седница и обради аката усвојених на седницама Скупштине Градске општине и Већа Градске општине; 
-    евиденције о одржаним седницама, врши административне и стручне послове за одборничке групе,  радна тела, комисије и савете; 
-    регулисање статусних права одборника / одборница, изабраних, именованих и постављених лица;
-    врши стручно-административне послове за секретара / секретарку Скупштине и заменика / заменицу секретара Скупштине
-    врши стручно-административне послове и координацију послова везаних за припрему информација по захтевима заинтересованих лица а у складу са Законом о доступности информација од јавног значаја;
-    давања правних мишљења Скупштини Градске општине и Већу Градске општине и врши обраду општих аката и материјала у вези са положајем Градске општине и других питања функционисања система локалне самоуправе; 
-    праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
-    обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.

 

 

Top