Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

03. јун 2022.

Одељење за скупштинске послове

  Одељење за скупштинске послове,

контакт телефон: 2061-774
 

- Хаџић Дуња - начелница Одељења - самостални саветник
E-mail: hadzicd@savskivenac.rs- Кузмановић Предраг - саветник - скупштински послови

   
  Одсек за послове информисања

- Опсеница Тања – саветник за послове информисања
- Рошул Јована  – саветник за послове информисање
- Павић Весна - виши референт - технички секретар
- Ћирић Светлана -- виши референт - послови информисања и административно-канцеларијски послови
- Миразчиев Марија - млађи саветник за послове информисања
- Хркаловић Милош – саветник за послове за Веће и Скупшину

 


     НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ


    Одељење за скупштинске послове врши следеће послове:

-    праћења активности на реализацији утврђених обавеза од стране Скупштине Градске општине; 
-    пријема странака које се непосредно обраћају председнику / председници и заменику / заменици председника / председници Скупштине Градске општине и члановима / чланицама Већа Градске општине; 
-    послове протокола председника / председнице и заменика / заменице председника / председнице Скупштине Градске општине и чланова / чланица Већа Градске општине; 
-    координације рада Градске општине у сарадњи са Градом, органима Града и Градским општинама; 
-    информисање јавности о раду Скупштине Градске општине, њених радних тела, савета и комисија и о функционисању Управе Градске општине; 
-    сарадње са средствима јавног информисања и старања о јавном обавештавању о питањима од значаја за живот и рад грађана / грађанки на свом подручју; 
-    припреме нормативних акта која се односе на рад Скупштине и њених радних тела, 
-    давања мишљења о законитости правних аката Скупштине Градске општине и Већа Градске општине; 
-    учествује у припреми седница и обради аката усвојених на седницама Скупштине Градске општине и Већа Градске општине; 
-    евиденције о одржаним седницама, врши административне и стручне послове за одборничке групе,  радна тела, комисије и савете; 
-    регулисање статусних права одборника / одборница, изабраних, именованих и постављених лица;
-    врши стручно-административне послове за секретара / секретарку Скупштине и заменика / заменицу секретара Скупштине
-    врши стручно-административне послове и координацију послова везаних за припрему информација по захтевима заинтересованих лица а у складу са Законом о доступности информација од јавног значаја;
-    давања правних мишљења Скупштини Градске општине и Већу Градске општине и врши обраду општих аката и материјала у вези са положајем Градске општине и других питања функционисања система локалне самоуправе; 
-    праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
-    обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.

 

 

Top