Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавни позиви и огласи

20. јун 2019.

ОДЛУКA о избору пројеката/програма из области – Заштита и унапређење животне средине

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

Председница Градске општине

Број: I-03-06-7.303/2019

18.06.2019.године

Б е о г р а д

 

Председница  Градске општине Савски венац, на основу члана  37.  Статута Градске општине Савски венац („Сл. лист града Београда“ бр. 45/08, 18/10. 33/13, 36/13 и 66/16), у складу са чланом 18. Одлуке о начину суфинансирања пројеката и програма удружења из буџета Градске општине Савски венац („Сл. лист града Београда“, број 100/2018) и чланом 4. Правилника о ближим условима за спровођење поступка доделе средстава удружењима из буџета Градске општине Савски венац, бр. 06-2-44.3/2018-I-02 oд 15.11.2018. године , уз позитивно мишљење Већа, са 25. телефонске седнице, одржане дана 18.06.2019. године, донела је:

 

 

ОДЛУКУ

о избору пројеката/програма из области – Заштита и унапређење животне средине

 

 

I               Развој еколошке свести

 

 

I

УСВАЈАЈУ СЕ Извештај о спроведеном јавном конкурсу, Kоначне ранг листе пројеката/програма који се суфинансирају из буџета Градске општине Савски венац за 2019. годину, Комисије за избор пројеката и програма удружења грађана  и чине саставни део Одлуке.

II

УТВРЂУЈЕ СЕ Kоначна ранг листа и иста је саставни део Одлуке.

 

III

На основу Одлуке донети Решење о дoдели средстава и закључити Уговор о суфинансирању пројеката/програма са изабраним подносиоцем у року од седам дана од дана доношења ове одлуке.


Одлука са коначном ранг листом ::..

Top