Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Градска општина

31. децембар 2018.

Одлуке скупштине општине

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 1. И 2. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ           
•    РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ 
•    РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 
•    ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ЗАКЉУЧАК О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 3. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИЦЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ 
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦРЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ“
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ“ 
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ“ 
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О РAЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“У БЕОГРАДУ


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 4. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАН
•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 
•    ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ УЛИЦА ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ БРОЈ: 06-5-6/2001-I-01 ОД 22. НОВЕМБРА 2001.ГОДИНЕ („СЛ. ЛИСТ ГРАДА  БЕОГРАДА“ БРОЈ 25/01).
•    ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА ИМА ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ („СЛ. ЛИСТ ГРАДА  БЕОГРАДА“ БРОЈ 59/14 И 27/16).
•    ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ“
•    ОДЛУКА О ПРИМЕНИ ОДЛУКЕ ГРАДА БЕОГРАДА О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА ИМА ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И КИОСКА КОЈИМ ГАЗДУЈЕ ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ НА ГАЗДОВАЊЕ ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ“ БРОЈ: 06-1-5/2009-I-01 ОД 26.3.2009. ГОДИНЕ („СЛ. ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА БРОЈ 13/09)
•    РЕШЕЊА О ИЗБОРУ СКУПШТИНСКИХ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА:
•    КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ, ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ
•    КОМИСИЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
•    КОМИСИЈЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ
•    КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИНВАЛИДСКУ И  БОРАЧКУ ЗАШТИТУ
•    РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА „ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ“
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА „ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ“
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА„ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ“
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА„ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ“
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА„ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ“
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА„ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ“
•    ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДАЦИЈЕ „МИЈОДРАГ СТАНОЈЕВИЋ“
•    РЕШЕЊЕ  О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 5. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАН
•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЧЛАНИЦЕ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ЗАДОВОЉАВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 
•    РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ УПРАВИТЕЉА ФОНДАЦИЈЕ „МИЈОДРАГ СТАНОЈЕВИЋ“
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ „МИЈОДРАГ СТАНОЈЕВИЋ“
•    ОДЛУКА О ИЗДВАЈАЊУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОТРЕБЕ УРЕЂИВАЊА ПОВРШИНА ОКО СТАМБЕНИХ ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ИСПРАВЦИ ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА ИМА ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА  БЕОГРАДА” БР. 59/14 И 27/16)
•    ОДЛУКА О ИСПРАВЦИ O ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ УЛИЦА ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ БРОЈ: 06-5-6/2001-I-01 ОД 22. НОВЕМБРА 2001. ГОДИНЕ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА”, БРОЈ 25/01)


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 6. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКА О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАДОВOЉАВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ РАДА И БРИСАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ“
•    РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ“
•    ОДЛУКА О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ РАДА ФОНДА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 7. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О ДРУГОЈ ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“
•    АКЦИОНИ ПЛАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ГРАДА БЕОГРАДА


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 8. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ СА КАДРОВСКИМ ПЛАНОМ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    АКЦИОНИ ПЛАН ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 9. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАН
•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА И ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ЦЕНТРАЛНОГ АДМИНИСТРАТИВНОГ ДИСТРИКТА ГРАДА МОСКВЕ, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА
•    РЕШЕЊЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ, КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕН ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИЦА ПРАВОБРАНИОЦА, МАРИЈЕ БОЖИЋ И ТАТЈАНЕ МАНОЈЛОВИЋ
•    ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ПЛАН РАЗВОЈА КУЛТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 2017-2019. ГОДИНЕ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДКЦ „МАЈДАН“ У БЕОГРАДУ
•    РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ У БЕОГРАДУ
•    ОДЛУКА О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНОГ РАДНОГ ТЕЛЕА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ КОМИСИЈЕ ЗА ЗДРАВСТВО


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 10. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА КОЈИМ ЈЕ ГАЗДОВАЛА ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ НА НОСИОЦА ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАД БЕОГРАД
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ИСПРАВЦИ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ЦЕНТРАЛНОГ АДМИНИСТРАТИВНОГ ДИСТРИКТА ГРАДА МОСКВЕ, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 11. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“
•    ОДЛУКА О УСТУПАЊУ ПРОСТОРА КОЈИМ ЈЕ ГАЗДОВАЛА ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ НОСИОЦУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ, ГРАДУ БЕОГРАДУ
•    ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 12. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА/ГРАЂАНКИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ПЛАН ПОСТАВЉАЊА КИОСАКА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДОПУНИ СТАТУТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ КУЋЕ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ
•    ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК О УСЛУГАМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ У ПРОСТОРИЈАМА ДКЦ „МАЈДАН“

 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 13. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЗАМЕНИЦЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА/ГРАЂАНКИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНИЦИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДКЦ „МАЈДАН“ ИЗ РЕДОВА ЗАПОСЛЕНИХ МАРИНИ ПАПОВИЋ, ЗБОГ ИСТЕКА МАНДАТА
•    ОДЛУКА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ О ИЗБОРУ ДЕЈАНА ГЕРИЋА ЗА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДКЦ „МАЈДАН“ ИЗ РЕДОВА ЗАПОСЛЕНИХ
•    ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 14. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАН
•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
•    РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ БР. 06-1-4.19/2016-I-01 ОД 22.08.2016. ГОДИНЕ
•    ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ КУЋЕ КРАЉА ПЕТРА I УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“
•    ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК О УСЛУГАМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДОГАЂАЈА У ПРОСТОРИЈАМА У КУЋИ КРАЉА ПЕТРА I УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“
•    ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ЗА 2016/2017 ГОДИНУ


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 15. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ СА КАДРОВСКИМ ПЛАНОМ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА САХРАЊИВАЊА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 16. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИЦИ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ МАРИЈИ БОЖИЋ, НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 17. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРЕДСЕДНИЦЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ И ВЕЋА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УПРАВЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА/ГРАЂАНКИ ГО САВСКИ ВЕНАЦ ОД 01.09. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ЗА 2017. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ЗА 2017. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ЗА 2017. ГОДИНУ
•    ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У 2018. ГОДИНИ


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 18. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ИЗМЕНАМА КАДРОВСКОГ ПЛАНА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ СПОРАЗУМА О ПРИЈАТЕЉСКОЈ РАЗМЕНИ И САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ГРАДА LISHUI, ПРОВИНЦИЈА ZHEJIANG, НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 19. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАН
•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ИЗ РЕДОВА ЗАПОСЛЕНИХ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ПРОВИНЦИЈЕ ZHEJIANG, ГРАДА LISHUI, НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА И ГРАДА БЕОГРАДА, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 20. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    УТВРЂИВАЊЕ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ИЗБОР ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О НАЧИНУ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ДАВАЊУ ПОЗИТИВНОГ МИШЉЕЊА НА ТЕКСТ МЕМОРАНДУМА О РАЗВОЈУ ОДНОСА ПРИЈАТЕЉСКЕ РАЗМЕНЕ И САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРЧКО-СРПСКЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ЗА ИНДУСТРИЈУ, ТУРИЗАМ И МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА СЕВЕРНЕ ГРЧКЕ, СОЛУН, РЕПУБЛИКА ГРЧКА И ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ, ГРАД БЕОГРАД, РЕПУБЛИКА СРБИЈА


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 21. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19 ГОДИНУ
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 22. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ПРЕДСЕДНИЦЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ И ВЕЋА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ УПРАВЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА/ГРАЂАНКИ ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР МАЈДАН ЗА 2018. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР МАЈДАН ЗА 2018. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР МАЈДАН ЗА 2018. ГОДИНУ
•    РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 23. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 24. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКА О ДАВАЊУ ПОЗИТИВНОГ МИШЉЕЊА НА НАЦРТ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДА БЕОГРАДА

 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 25. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

•    РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ЗАКЉУЧАК О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 26. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

•    ОДЛУКА О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 27. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЗАШТИТНИКУ/ЗАШТИТНИЦИ ГРАЂАНА/ГРАЂАНКИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКA О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВА У ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ И ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 28. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКA О ОДРЖАВАЊУ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ УНУТАР БЛОКА КОЈЕ СУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 29. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    РЕШЕЊE О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
•    ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ПЕРИОД 2019-2020. ГОДИНЕ
•    РЕШЕЊE О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ
•    ОДЛУКA О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“
•    ОДЛУКA О ИЗБОРУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“
•    ОДЛУКA О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“
•    ОДЛУКA О ИЗБОРУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“
•    ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ  ЛИЦА, ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ, ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА И МИГРАНАТА У ПОТРЕБИ БЕЗ УТВРЂЕНОГ СТАТУСА ЗА ПЕРИОД ОД  2019. ДО 2023. ГОДИНЕ

 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 30. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ КАДРОВСКОГ ПЛАНА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
•    РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
•    ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИЦЕ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИЦЕ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ
•    РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
•    ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ СПОРАЗУМА О УСПОСТАВЉАЊУ МЕЂУОПШТИНСКЕ САРАДЊЕ СА ГРАДОМ БЕОГРАДОМ, ГРАДОМ НОВИМ САДОМ И ГРАДСКОМ ОПШТИНОМ ВРАЧАР


ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 31. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
•    ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ОДЛУКОМ О ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
 

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 32. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ОРГАНА И ПОСЕБНИХ СЛУЖБИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У РАТНОМ И ВАНРЕДНОМ СТАЊУ
•    ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРЕДСЕДНИЦЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
•    ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ Г
РАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 201<

Top