Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавни позиви и огласи

03. јануар 2019.

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ -ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ-

Председница  Градске општине Савски венац, на основу члана 37. статута Гардске општине Савски венац („Сл. лист града Београда“ бр. 45/08, 18/10. 33/13, 36/13 и 66/16), у складу са чланом 18. Одлуке о начину суфинансирања пројеката и програма удружења из буџета Градске општине Савски венац („Сл. лист града Београда“, број 100/2018) и члана 4. Правилника о ближим условима за спровођење поступка доделе средстава удружењима из буџета Градске општине Савски венац, бр. 06-2-44.3/2018-I-02 oд 15.11.2018. године , уз прибављено мишљење Већа, на 49. телефонској седници, одржаној 26.12.2018. године доноси:
 

ОДЛУКУ
о избору пројеката/програма из области
-заштита и унапређење животне средине-

 

           под I Развој еколошке свести (у складу са Акционим планом од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине Савски венац, област приоритета 6).

I
УСВАЈАЈУ СЕ Извештај о спроведеном јавном конкурсу, предлог коначне ранг листе пројеката/програма који се суфинансирају из буџета Градске општине Савски венац за 2018. годину, Комисије за избор пројеката и програма удружења грађана  и чине саставни део Одлуке.

II
УТВРЂУЈЕ СЕ коначна ранг листа и иста је саставни део Одлуке.

III
         На основу Одлуке донети Решење о дoдели средстава и закључити појединачне уговоре о суфинансирању пројеката/програма са изабраним удружењима у складу са чл. 20. Одлуке о начину суфинансирања пројеката и програма удружења из буџета Градске општине Савски венац, („Сл.лист града Београда“, број 100/2018).

 

Текст Одлуке

Top