Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац

09. март 2022.

Регистрација стамбених заједница

Регистрација стамбених заједница


*** ПРЕУЗМИТЕ ПРИРУЧНИК ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ 2017 *** ::..

 

                                       ОБАВЕШТЕЊЕ

 

У понедељак, дана 12.06.2017.године, почиње регистрација стамбених заједница које се налазе на територија ГО Савски венац, подношењем пријаве за регистрацију Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове ГО Савски венац, обзиром да је дана 12.06.2017.године почео са радом Регистар стамбених заједница у Републичком геодетском заводу у Београду.

 

Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16) дана 31.12.2016.године престао је да важи Закон о одржавању стамбених зграда ("Сл. гласник РС", бр. 44/95, ..и 88/2011), на основу кога је Градска општина Савски венац водила евиденцију Скупштина/Савета зграда и издавала уверења о формирању Скупштине/Савета зграде и избору председника у складу са чл. 162. Закона о општем управном поступку (“Сл.лист СРЈ” бр. 33/97 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр. 30/2010).

 

Новим Законом о становању и одржавању зграда прописана је обавеза скупштина или савета зграда који су формирани у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, односно до 31.12.2016.године, као и обавеза власника посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде, да у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра изврше регистрацију стамбене заједнице подношењем пријаве регистру од стране управника или другог законом овлашћеног лица у складу са чл.22. и 23. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16).

 

У складу са чл.19. Закона о становању и одржавању зграда у поступку регистрације Регистратор искључиво врши проверу испуњености формалних услова за упис података у Регистар, који су предмет регистрације и објављивања, на основу чињеница из пријаве и приложених докумената, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у којима су документи донети.

 

Документација и прописи за регистрацију стамбене заједнице:

 

1. Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице    (.pdf)

1а. Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице    (word)

 

2. Додатак пријави

 

3. Образац пријаве за ажурирање података

3а. Образац пријаве за ажурирање података

 

4. Огледни примерак записника са седнице стамбене заједнице

 

5. Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице

 

6. Закон о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16)

 

7. Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбним заједницама, као и начину подношења података и докумената („Сл. гласник РС“, бр.49/17)

 

8. Правилник о програму испита и начину полагања испита, условима за стицање и одузимање лиценце за професионалног управника и садржини регистра професионалних управника („Сл. гласник РС“, бр.41/17)


9. Правилник о критеријумима за утврђивање минималног износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде
 

10. Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања


11.  Одлукa о минималној висини износа текућег одржавања заједничких делова зграда, висини износа накнаде у случају принудно постављеног професионалног управника и минималној висини износа на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде на територији града Београда

12. Најчешћа питања и одговори

13. Кодекс пословног морала организатора професионалног управљања.

14. Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Београда.

 

Контакт особа:

Предраг Јовановић, дипл.правник, тел. 2061-831  

E-mail: jovanovicp@savskivenac.rs

 

Корисни линкови:
 

- БРОШУРА О ЗАКОНУ О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА:

http://stanovanje.gov.rs/doc/zakon%20o%20stanovanju%203110.pdf

http://stanovanje.gov.rs/pitanja-i-odgovori.php

http://stanovanje.gov.rs/propisi.php

- База јединствене евиденције РГЗ-а

http://katastar.rgz.gov.rs/StambeneZajednice

- Регистар професионалних управника је успостављен и доступан је на сајту

https://usluge.pks.rs/#!/app/buildingmanagersregistar

Сви професионални управници који су положили испит и добили лиценцу су уписани у овај Регистар.

 

 

 

 

Top