Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавни позиви и огласи

07. јун 2019.

САВЕЗ СПОРТОВА САВСКИ ВЕНАЦ УПУЋУЈЕ ПОЗИВ СВОЈИМ ЧЛАНОВИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

САВЕЗ СПОРТОВА САВСКИ ВЕНАЦ УПУЋУЈЕ ПОЗИВ
својим члановима за  достављање предлога годишњег програма у области спорта на     подручју ГО Савски  венац за 2020. годину

 

Надлежни градски, односно општински спортски савез је једини овлашћен да поднесе предлог свог годишњег програма и годишњих програма својих организација у области спорта са седиштем на подручју општине за остваривање потреба и интереса грађана  из члана 137. став 1. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) Закона о спорту. Сходно наведеном Савез спортова Савски венац упућује позив својим члановима да за 2017. годину доставе предлог годишњих програма организација у области спорта са седиштем на подручју  Градске општине Савски венац.
Потребе и интереси грађана у области спорта на подручју општине остварују се кроз финансирање или суфинансирање програма и пројеката за годишње програме сходно члану  5. став 1, за тачке 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12); 13), 14) и 16) Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју ГО Савски венац (Сл. лист Града Београда број 105/2016 и 118/16) и Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују потреба и интереса грађана у области спорта на подручју ГО Савски венац бр. I-03-06-7.666/2016.
Предлоге годишњих програма организације у области спорта достављају Савезу спортова Савски венац до 09.07.2019.. године, поштом, на адресу  ул. Васе Пелагића 54, Београд.
     Савез спортова Савски венац, као овлашћени територијални савез доставља  Комисији за спорт и рекреацију ГО Савски венац предлог/е свог годишњег програма и програма својих чланова најкасније до  24.07.2019. године.
Предлог програма треба да буде поднет засебно за сваког носиоца програма (посебан образац за сваког носиоца програма и за сваку од области потреба  и интереса грађана из члана 4. Одлуке), уз подношење збирног прегледа свих предлога  носиоца програма.
Сва обавезна и пратећа документација, као и CD, морају бити достављени у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу општине, ул. Кнеза Милоша 69, Београд, Одељењу за друштвене делатности.

    Право подношења предлога годишњег програма у области спорта имају организације у области спорта које имају регистровано седиште на подручју ГО Савски венац.
Спортска организација која је носилац годишњег програма мора бити члан одговарајућег надлежног националног гранског савеза преко кога се остварује потребе и интереси грађана у области спорта  (члан 137. став 4. Закона о спорту).
У складу са чланом 143. став 14. Закона о спорту, предшколске установе, школе и високошколске установе имају статус организација у области спорта и могу доставити своје годишње програме преко Савеза спортова Савски венац.
       Предлог програма за који је пријава послата у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир.
              Предња страна коверте са предлогом програма мора садржати најмање следеће податке; 1) назив „Годишњи програм којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта“; 2) назив подносиоца предлога; 3) адреса подносиоца предлога; 4)   напомену „не отварати“.
Образац за пријављивање предлога програма доступан је код надлежних служби општине и на интернет сајту општине.

Предлог програма и документација која се уз предлог подноси

     Уз предлог програма поред  документације наведене у прилогу који је саставни део (Део 4) Обрасца 1- Апликационог формулара за годишње програме, потребно је доставити пропратно писмо у коме су наведене основне информације о организацији и предложеном програму (назив носиоца програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава, област спорта из члана 4. Одлуке) које је потписало лице овлашћено за заступање организације, као и писану изјаву лица овлашћеног за заступање предлагача, односно носиоца програма да  није  у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности; да нема блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања и да није у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

     Предлог програма мора бити:
1) поднет на утврђеном обрасцу (Апликационом формулару-Образац 1), читко попуњен (откуцан или одштампан), језиком и писмом у службеној употреби;
2) да је потпун, јасан, прецизан и садржи веродостојне податке;
3) да је поднет у прописаном року

Додатне информације се могу добити путем телефона: 2061-824 и 2061-825, или слањем електронске поште на nekijama1983@gmail.com.

 

Образац 1- Предлог годишњег програма

Образац  10- Изјава о партнертству

 

 

Top