Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Јавне набавке

07. јул 2021.

Текуће поправке и одржавање зграда ГО Савски венац, ЈН 2021/1

Јавни позив - Текуће поправке и одржавање зграда ГО Савски венац, ЈН 2021/1, 12.2.2021.

Конкурсна документација - Текуће поправке и одржавање зграда ГО Савски венац, ЈН 2021/1, 12.2.2021.

ИЗЈАВА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

КРИТЕРИЈУМ  ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ОПИС КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА СА УПУТСТВИМА

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Одлука о закључењу оквирног споразума, 10.3.2021.

Обавештење о додели оквирног споразума, 16.3.2021.

Обавештење о додели уговора закључених на основу оквирног споразума (тромесечно за 2. квартал), 7.7.2021.

Обавештење о додели уговора закључених на основу оквирног споразума (тромесечно за 3. квартал), 6.10.2021

Обавештење о додели уговора закључених на основу оквирног споразума (тромесечно за 4. квартал), 5.1.2022.

Top