Одељење за финансије | Градска општина Савски венац
Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

05. фебруар 2018.

Одељење за финансије

Одељење за финансије

     Одељење за финансије, контакт телефон 2061-817


•    Јанковић Мирјана - начелник Одељења - самостални саветник

•    Лучић Лазар - шеф Одсека за буџет и трезор - самостални саветник
•    Љубић-Кулунџић Љиљана - саветник - билансиста главне књиге и помоћних књига трезора
•    Маријан Маја - млађи сарадник за послове плаћања
•    Марковић Татјана - виши референт - благајник
•    Бојић Јасмина - виши референт - благајник
•    Милошевска Јадранка - виши референт - ликвидатор

•    Капичић Нада - шеф Одсека за финансије - самостални саветник
•    Митровић Гордана - млађи саветник за књиговодствену евиденцију основних средстава
•    Белић Даша - млађи саветник за књиговодствену евиденцију основних средстава
•    Јовановић Маја - млађи саветник за финансијске послове
•    Плећаш Милица - виши референт за вођење пословних књига
 

 

    НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ


    Одељење за финансије врши следеће послове: 

-    припреме и израде нацрта Одлуке о буџету, ребалансу буџета и привременом финансирању општине;
-    припреме упутстава која садрже смернице за израду буџета и финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника;
-    израде предлога финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника;
-    израде периодичних извештаја о извршењу буџета;
-    израде тромесечних квота за извршење буџета;
-    израде предлога решења о одобравању средстава из текуће, сталне буџетске резерве и промене апропријације;
-    праћење и билансирање средстава за зараде и накнаде;
-    давање мишљења на програме пословања директних буџетских корисника;
-    израде извештаја о извршењу прихода и расхода буџета;
-    управљање, евидентирање и попис финансијске и нефинансијске имовине;
-    финансијско праћење извршења обавеза и реализације потраживања;
-    припреме, контроле и извршавање захтева за плаћање;
-    вођење главне књиге, трезора, помоћних књига и евиденција;
-    израде завршних рачуна;
-    обрачун зарада и накнада зарада;
-    извештавање надлежних органа Града и Републике у складу са законом;
-    праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
-    обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.