Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

05. фебруар 2018.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове,контакт телефон 2061- 827

•    Кажић Неда - начелник Одељења - самостални саветник

•    Михаиловић Мирјана - виши референт за административно-канцеларијске послове
•    Јовановић Предраг - саветник за стамбене послове

•    Мадић Нада - шеф Одсека за имовинско-правне послове - самостални саветник
•    Ћурувија Јелена - саветник за имовинско-правне послове
•    Брадонић Дубравка - саветник за послове вођења збирки исправа
•    Тијана Вујадиновић - виши референт за административно-канцеларијске послове

 


    НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА ИМОВИСНКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ


     Одељење за имовинско-правне и стамбене послове врши следеће послове:

-    вршење управно-правних послова који се односе на експропријацију неизграђеног грађевинског земљишта и објеката и административни пренос;
-    вођење поступака по раније утврђеним надлежностима у поступцима утврђивања права коришћења на неизграђеном градском грађевинском земљишту у државној својини;
-    изузимања неизграђеног Градског грађевинског земљишта, поништаја решења о изузимању, започетих а неокончаних поступака из области надзиђивања, претварања и припајања заједничких просторија у станове и стамбени простор;
-    вођење поступака по захтевима странака за поништај решења о експропријацији и административном преносу;
-    на основу акта Градоначелника/Градоначелнице, у име и за рачун Града, спроводи поступак јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, за давање у закуп, односно отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града ради изградње објеката до 800 метара квадратних бруто развијене грађевинске површине, као и поступак давања у закуп односно отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града непосредном погодбом ради легализације објеката до 800 метара квадратних бруто развијене грађевинске површине;
-    спровођење поступака споразумног одређивања накнаде по правоснажности решења о изузимању, односно експропријације непокретности;
-    израде и закључивања анекса уговора о откупу;
-    евидентирања општинске имовине и прикупљање документације за укњижбу непокретности Градске општине;
-    управно-правне послове у вези са исељењем бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије стамбених зграда;
-    евидентирање одлука о конституисању Скупштина станара и Савета зграда и њихових председника/председница;
-    прикупљање архивске документације у вези са реституцијом;
-    издавање потврда о чињеницама о којима орган води службену евиденцију;
-    праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
-    обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом градске општине и актима органа градске општине.