Одељење за општу управу | Градска општина Савски венац
Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

01. јун 2018.

Одељење за општу управу

Одељење за општу управу

     Одељење за општу управу - контакт телефон 2061-712

•    Сушић Марија - начелник Одељења - самостални саветник

•    Илић - Велимировић Драгица - саветник за послове правне помоћи
•    Шашић Анкица - виши референт за послове експедиције поште
•    Кучевић Данило - виши референт за послове експедиције поште
•    Огњановић Љиља - шеф Одсека за послове писарнице - самостални саветник
•    Ракочевић Слађана - млађи сарадник за послове аутоматске обраде података
•    Станимировић Радмила - виши референт за послове писарнице и архиве
•    Граовац Мирослава - виши референт за послове писарнице и архиве
•    Малетић Снежана - виши референт за послове писарнице и архиве
•    Дурутовић Зорица - виши референт за послове писарнице и архиве
•    Бошковић- Вучковић Гордана - виши референт за административно-техничке послове за заштитника грађана
•    Радоњић Радован - виши референт за послове давања обавештења грађанима о раду Управе градске општинеНАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ:

Одељење за општу управу врши следеће послове:

-    послове писарнице и архиве;
-    припрема обрасце за подношење захтева у Управи Градске општине;
-    предлаже мере за бољу доступност управе лицима са посебним потребама, као и лицима која су у суштински неједнаком положају са осталим грађанима/грађанкама;
-    на нивоу Управе предлаже мере и стара се о заштити података о личности у складу са законом;
-    прати и ажурира измене прописа којима се утврђује наплата такси и о томе обавештава надлежне организационе јединице у Управи; 
-    издавање потврда о животу и уверења о издржаваним лицима за кориснике пензија који имају пребивалиште на територији Градске општине;
-    евидентирање и достављање интерне и екстерне службене поште;
-    пружање правне помоћи грађанима/грађанкама за остваривање њихових права,
-    вођење бирачког списка; 
-    стручне и административне послове за спровођење избора и референдума;
-    издавање потврда о чињеницама о којима орган води службену евиденцију;
-    у области управљања људским ресурсима обавља стратешку, оперативну и административну функцију;
-    предлаже израду и имплементацију стратегије управљања људским ресурсима, припрема планове из свих области управљања људским ресурсима (кадровски, планови обуке, коришћење годишњег одмора);
-    припрема унапређења мотивације запослених кроз предлагање мера напредовања и награђивања;
-    праћење квалитета и побољшање интерне комуникације као и мерење задовољства запослених;
-    спровођење обуке за руководиоце/руководитељке у циљу усавршавања техника руковођења;
-    предлаже израду нормативних аката везаних за све сегменте управљања људским ресурсима;
-    организација и руковођење процедуром новог запошљавања и увођење новозапослених у посао;
-    води персоналне и друге евиденције у складу са законом,
-    стара се о заштитној и радној одећи, обући и опреми;
-    прати прописе из своје надлежности и иницира промене прописа;
-    обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.