Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 011 20 61 700
Градска општина
Савски венац
Општинска управа

05. фебруар 2018.

Одељење за грађевинске и комуналне послове

Одељење за грађевинске и  комуналне послове

Одељење за грађевинске и комуналне послове, контакт телефон 2061-805
 

•    Фурјановић Дејан - начелник Одељења - самостални саветник

•    Видовић Јелена - виши референт за административно-канцеларијске послове
•    Марјановић Софија - виши референт за административно-канцеларијске послове
•    Цепењор Весна - саветник за комуналне послове
•    Џудовић Милутин - саветник за комуналне послове

•    Зечевић Маја - шеф Одсека за послове обједињене процедуре - самостални саветник
•    Ђековић Ивана - саветник за  послове обједињене процедуре и управно-правне послове
•    Ћирић Ивана - саветник за  послове обједињене процедуре и управно-правне послове
•    Ђокић Данијела - саветник за грађевинске послове
•    Вујачић Тања - сарадник за грађевинско-техничке послове

 

    НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ


      Одељење за грађевинске и комуналне послове врши следеће послове:

-    одлучивање по захтевима за издавање грађевинских дозвола за изградњу или реконструкцију објеката до 800 метара квадратних бруто развијене грађевинске површине;
-    одлучивање по захтевима за издавање одобрења за извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола;
-    издавање потврде и пријему техничке документације за почетак извођења радова;
-    издавање одобрења за употребу објеката до 800 метара квадратних бруто развијене грађевинске површине;
-    издавање извода спецификације из техничке документације;
-    издавање потврда о усклађености изграђених темеља са главним пројектом;
-    издавање одобрења за постављање и коришћење балон хала спортске намене,
-    вођење електронске евиденције о предметима који се обрађују у поступку обједињене процедуре;
-    одлучивање по захтевима за постављање средстава за оглашавање чија је површина мања од 2 метра квадратна и која се не налазе над јавном површином;
-    одлучивање по захтевима за сечу стабала;
-    одлучивање по захтевима за постављање објеката и уређаја на површинама јавне намене и површинама у складу са законом;
-    одлучивање по захтевима за одобравање продајног места на коме се обавља трговина на мало ван продајног објекта;
-    припремање и израда предлога планова за постављање привремених и покретних привремених објеката;
-    предлагање мера за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда;
-    учествовања у процесу доношења просторних и урбанистичких планова које доноси град Београд за територију Градске општине Савски венац;
-    издавање потврда о чињеницама о којима орган води службену евиденцију;
-    праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
-    обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.