Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javni pozivi i oglasi

31. januar 2019.

Javni poziv za dostavljanje posebnih programa u oblasti sporta na području Gradske opštine Savski venac za 2019. godinu

Javni poziv za dostavljanje posebnih programa u oblasti sporta na području Gradske opštine Savski  venac za 2019. godinu


Osnovne informacije

Gradska opština Savski venac će finansirati posebne programe kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u skladu sa članom 137. stav 1. tačka 11. i 15. Zakona o sportu  (" Službeni glasnik" RS  10/16 ).

1. sprečavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje,nameštanje sportskih rezultata  i dr.)
2.  racionalno i namensko korišćenje sportskih sala i sportskih objekata u državnoj svojini čiji je korisnik jedinica lokalne samouprave i sportskih objekata u svojini jedinice lokalne samouprave kroz odobravanje njihovog korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina za treniranje učesnicima u sistemu sporta.
3. unapređenje zaštite zdravlja sportista i obezbeđivanje adekvatnog sportsko-zdravstvenog obrazovanja sportista, posebno mladih, uključujući i antidoping obrazovanje;
   
Za oblast navedenu pod rednim brojem  2. sufinansira se:
- plivanje za penzionere
Za oblasti navedene pod red. br 1., 2, 3 visina obezbeđenih finansijskih sredstava za posebne programe kojim se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na području Gradske opštine Savski venac  je planirana u Odluci o budžetu GO Savski venac za 2019. godinu,  u ukupnom iznosu od 2.550.000,00 dinara.
Minimalan iznos za finansiranje programa iz gore navedenih oblasti je 50.000,00 dinara, a maksimalan iznos za finansiranje  programa  je 650.000,00 dinara.

Namena i visina sredstava

Sredstva za sufinansiranje posebnih programa u oblasti sporta planiranih Odlukom o budžetu opštine Savski venac za 2019. godinu, obezbeđena su na: razdeo 3, program 1301-Razvoj sporta i omladine,  programska aktivnost 1301-0001-Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, funkcija 810, ekonomska klasifikacija 481991,  u bruto iznosu od  2.550.000,00 dinara.

Gradska opština Savski venac će finansirati programe koji imaju za cilj:
1.    obezbeđenje povećanja svesti i realizacija obrazovnih i informativnih programa vezanih za borbu protiv negativnih pojava u sportu;
2.    stvaranje mogućnosti za afirmaciju većeg uključivanja žena i starijih osoba u sportske aktivnosti;
3.    aktivnosti u cilju sprečavanja negativnog uticaja neadekvatih sportskih sportskih aktivnosti na zdravlje, psiho-socijalni i motorički razvoj sportista, posebno mladih održavanjem edukativnih sportsko- obrazovanih radionica


Kriterijumi koje podnosilac programa treba da ispuni:

Pravo podnošenja posebnog programa imaju organizacije u oblasti sporta koja imaju registrovano sedište na području Gradske opštine Savski venac ili na području Grada Beograda kao i Savez sportova Savski venac, shodno čl. 8 Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području  Gradske opštine Savski venac.

Uslovi koje podnosilac programa mora da ispuni:

1.   da bude upisan u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom;
2.    da isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi, ako Zakonom nije drugačije određeno;
3.    da ima sedište na području  opštine Savski venac kada konkuriše za godišnji program  ili sedište na području grada  Beograda kada konkuriše za posebne programe;
4.    da je direktno odgovoran za realizaciju programa;
5.    da je prethodno obavljao delatnost u oblasti sporta najmanje jednu godinu;
6.    da je sa uspehom realizovao prethodno odobrene programe ;
7.    da ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom, a koje su u vezi sa predlogom programa i u skladu sa Zakonom;
8.    da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa;

      8.1. program fitnes za žene- sala u kojoj se realizuje program mora da bude klimatizovana, da ima na raspolaganju svlačionicu sa toplom vodom, profesora fizičke kulture kao fitnes instruktora u svojstvu realizatora aktivnosti predviđenih programom.

     8.2. program plivanje za penzionere-    
-             2 pokrivena (zatvorena) bazena minimalne dimenzije 50 m x 20 m
-             garderoba za ostavljanje stvari, sa dežurnom osobom na garderobi
-             minimum 15 kabina za presvlačenje
-             podno i centralno grejanje na plivalištu
-             temperature vode minimum 26 C
-             temperature vazduha minimum 28 C
-             sanitarne prostorije (muške/ženske)
-             minimum 15 tuševa
-             minimum 4 spasioca sa dozvolom za rad izdatom od Spasilačkog saveza Srbije ili drugog nadležnog organa -             uveden standard ISO 9001:2015
9.    da ima otvoren i aktivan dinarski podračun kod Uprave za trezor pri Ministarstvu finansija RS i da isti nije u blokadi.

Uslovi koje program mora da ispuni:

1. da bude besplatan za korisnike
2. program fitnes za žene- u trajanju od tri meseca, jednom nedeljno, najmanje 50 korisnika
3. program plivanje za penzionere- u trajanju od tri meseca, jednom nedeljno, najmanje 250 korisnika


Prijave programa  neće biti razmatrane  ukoliko:

1.    je podnosilac programa u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
2.    je podnosilac programa u blokadi poslovnog računa,u trenutku zaključivanja ugovora o realizaciji programa i prebacivanja (uplate) budžetskih sredstava na račun,  ima poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
3.    je podnosilac programa u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa njegovom delatnošću


Predlog programa mora da zadovoljava sledeće kriterijume:

-da doprinosi ostvarivanju potreba i interesa građana  u oblasti sporta na području opštine,  utvrđenog Zakonom;
- da je u skladu sa Zakonom o sportu, Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji, Odlukom o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Beogradu i Odlukom o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području Gradske opštine Savski venac;
    -  da je od  interesa za  opštinu ;
    -  da je u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;
    -  da je u skladu sa uslovima, kriterijumima i ciljevima navedenim u javnom pozivu, kod posebnih programa;
    - da se realizuje za na području opštine osim programa priprema i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima,
    - da je u skladu sa principima utvrđenim u dokumentima međunarodnih organizacija čija je članica Republika Srbija;
    -  da je obezbeđeno najmanje 10% od ukupnih troškova programa iz sopstvenih sredstava ili nekog drugog izvora;
    - da je predviđeno fazno (u ratama) finansiranje programa
    
Način odobravanja programa i dodele sredstava
Postupak izbora posebnih sprovodi se u skladu sa Odlukom o zadovoljavanju potreba i interesa  građana u oblasti sporta na području Gradske opštine Savski venac (Službeni list grada Beograda br. 105/16 i 118/16), i Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na području Gradske opštine Savski venac br.I- 03-06-7.666/16 od 13.12.2016.godine.  (oba dokumenta se nalaze u prilogu).

Sa nosiocem odobrenog programa Gradska opština Savski venac zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o sportu uz predhodno dobijenu saglasnost Pravobranilaštva opštine. Ukoliko se nosilac odobrenog programa ne odazove pozivu za zaključenje ugovora u roku od osam dana od dana prijema poziva, smatraće se da je odustao od predloga programa.

Konkursna dokumentacija koju treba dostaviti

Podnosilac predloga programa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:
    - propratno pismo u kome su navedene najosnovnije informacije o organizaciji i predloženom programu (naziv, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava) i koje je potpisalo lice ovlašćeno za zastupanje organizacije;
    - predlog programa podnet na utvrđenom aplikacionom formularu (Obrazac 3 - Predlog posebnog programa) čitko popunjenom (otkucanom ili odštampanom), jezikom i pismom u službenoj upotrebi.
    - kopiju rešenja o registraciji;
    -izjavu o partnerstvu ukoliko postoji takva vrsta saradnje (Izjava o partnerstvu treba biti potpisana i dostavljena uz aplikacioni formular za sve ključne partnere na programu);
    - kopiju godišnjeg izveštaja i završnog računa za prethodnu godinu i potvrdu o njegovom javnom objavljivanju;
    -kopiju statuta;
    - odluku o sufinansiranju programa ili potvrda namere o sufinansiranju programa
    - potvrdu o  otvorenom namenskom računu u Upravi za trezor;
    - izjavu da ne postoje prepreke iz člana 118. st. 4. i 5.  i čl. 133. st. 5. Zakona o sportu;
    - odluku nadležnog organa nosioca programa o podnošenju predloga programa;
    - CV realizatora programa;
    
Obrazac predloga programa i dokumentacija utvrđena je Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na području Gradske opštine Savski venac br. I-03-06-7.666/16 od 13.12.2016.godine, i dostavlja se uz predlog programa koji mora  da bude popunjen i dostavljen u dva primerka, a obrazac predloga programa treba da bude dostavljen i u elektronskoj formi.


Rok za podnošenje posebnih programa je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva, zaključno sa 08.02.2019. godine.

Dokumentacija se predaje na pisarnici u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, preporučenom poštom, kurirom, ili lično, na adresu: Gradska opština Savski venac, Kneza Miloša 69, Beograd, Odeljenje za društvene delatnosti.

Predlog programa za koji je prijava poslata u više koverata, tj. paketa, neće biti uzet u obzir.

Prednja strana koverte sa predlogom programa mora sadržati sledeće podatke:
1)    Naziv - posebni program kojim se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na području opštine pod rednim brojem 1.
Naziv- posebni program kojim se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na području i opštine-plivanje za penzionere pod rednim brojem 2
2)    Naziv - posebni program kojim se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na području opštine pod rednim brojem 3.

 2) naziv podnosioca predloga;
 3) adresa podnosioca predloga.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: 2061-824, ili slanjem elektronske pošte na suboticn@savskivenac.rs   

 


detaljnije ::..

 

Predlog posebnog programa

 

Izjava o partnerstvu

Top