Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Opštinska uprava

14. jul 2022.

Odeljenje za društvene delatnosti

     Odeljenje za društvene delatnosti, kontakt telefon 2061-766
 

 •   Ćuruvija Jelena - načelnica Odeljenja - samostalni savetnik
     E-mail: curuvijaj@savskivenac.rs

   
    Odsek za društvene delatnosti

•   Rilak Nevena - samostalni savetnik - šef Odseka za društvene delatnosti
•  Stanković Zoran – savetnik - upravno pravni poslovi boračko-invalidske zaštite i društvenih delatnosti
•   Masoničić Bojana - savetnik - poslovi za školstvo
•   Radović Maša - samostalni savetnik -  upravno-pravni i materijalno-finansijski poslovi u oblasti boračko-invalidske zaštite i poslovi koordinatora interresorne komisije
•   Nikolić Snežana – savetnik - poverenik komesarijata za izbeglice i migracije
•   Dosković Sanja -  mlađi savetnik - materijalno-finansijski poslovi u oblasti boračko-invalidske zaštite
•   Dijana Kovačević - savetnik - materijalno-finansijske  i stručno-administrativne poslove u oblasti boračko-invalidske zaštite


     Odsek za kulturu

•    Rodić Branka - savetnik - poslovi za kulturu
•    Tanasković Dušan - savetnik - poslovi za kulturu
•    Milovanović Ana  – savetnik za poslove za kulturu
•    Rikić Gordana - viši referent - administrativno-kancelarijski poslovi
•   Pantić Julijana - savetnik - adminstrativni poslovi za potrebe osoba sa invaliditetom
•    Zec Momir – mlađi savetnik za administrativne poslove za kulturu


    NADLEŽNOSTI ODELJENJA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI


     Odeljenje za društvene delatnosti vrši sledeće poslove:


-    vodi postupak i donosi rešenja za priznavanje prava u oblasti boračko-invalidske zaštite ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata i korisnika porodične invalidnine;
-    vrši poslove isplate invalidskih prinadležnosti u skladu sa propisima Republike i Grada;
-    stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava  pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa; 
-    stručne poslove u  vezi  sa statusom  izbeglih, prognanih i raseljenih lica poverenih od strane Komesarijata za izbeglice Republike Srbije; 
-    pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom  položaju sa ostalim građanima/građankama i podstiče aktivnosti i pruža pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno - humanitarnim organizacijama na svom području;
-    obavlja poslove u vezi sa  sahranjivanjem lica bez srodnika i lica korisnika materijalnog obezbeđenja;
-    poslove u vezi sa praćenjem  upisa dece u prvi razred osnovne ili specijalne škole i pokreće prekršajni postupak protiv roditelja, odnosno staratelja u skladu sa  Zakonom; 
-    utvrđuje mere i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece, odnosno učenika/učenica za vreme ostvarivanja obrazovno vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova, u skladu sa zakonom;
-    organizuje poslove koji se odnose na prevoz dece i njihovih pratilaca radi pohađanja  pripremnog predškolskog programa na udaljenosti većoj od 2 km,  i učenika/učenica osnovne škole na udaljenosti većoj od 4 km,  od sedišta škole
-    prevoz  smeštaj i ishranu dece i učenika/učenica sa smetnjama u razvoju, bez obzira na udaljenost mesta stanovanja od škole, prevoz učenika/učenica na republička i međunarodna takmičenja;
-    prati i predlaže mere za podsticanje razvoj kulturno-umetničkog stvaralaštva i amaterizma na svom području;
-    obezbeđuje uslove za održavanje kulturnih manifestacija od značaja za Gradsku opštinu, u cilju zadovoljavanja potreba građana/građanki sa svog područja; 
-    prati i predlaže mere za zadovoljavanje  potreba građana/građanki u oblasti sporta na području Gradske opštine i predlaže nacrt programa razvoja sporta;
-    učestvuje u realizaciji sistema školskog sporta u Gradskoj opštini i obezbeđuje uslove za organizovanje i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija;
-    obavlja stručne i administrativne poslove u vezi sa sufinansiranjem programa u oblasti sporta;
-    poslove u vezi sa dokumentacijom potrebnom za konkurisanje za učeničke i studentske kredite i stipendije; 
-    koordinacija rada Komisije za dodatnu obrazovnu, zdravstvenu i socijalnu podršku detetu i učeniku;
-    poslove ažuriranja Informatora o radu Uprave Gradske opštine u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja;
-    stručne i administrativne poslove za Fondaciju „Mijodrag Stanojević“;
-    vodi evidenciju fondova, fondacija i zadužbina na teritoriji Gradske opštine;
-    praćenja propisa iz svoje nadležnosti i inicira promene propisa;
-    obavlja i druge stručne poslove za potrebe organa Gradske opštine i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima organa Gradske opštine.

Top