Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Opštinska uprava

21. mart 2023.

Odeljenje za finansije

     Odeljenje za finansije, kontakt telefon 2061-817


•    Janković Mirjana - načelnica Odeljenja - samostalni savetnik
      E-mail: jankovicm@savskivenac.rs

     Odsek za budžet i trezor


•    Petrović Aleksandra - savetnik - bilansista glavne knjige i pomoćnih knjiga trezora
•    Marijan Maja - mlađi savetnik - poslovi plaćanja
•    Marković Tatjana - viši referent - blagajnik
•    Miloševska Jadranka - viši referent - likvidator

     
     Odsek za finansije

•    Kapičić Nada - šef Odseka za finansije - samostalni savetnik
•    Mitrović Gordana - samostalni savetnik - šef odseka za budžet i trezor
•    Tanjga Duško – mlađi savetnik - finansijski poslovi
•    Jovanović Maja - savetnik - finansijsko planiranje i izveštavanje
•    Paljić Ivana - savetnik - poslovi plaćanja i obračuna zarada
•    Vujadinović Tijana - viši referent - poslovi obračuna zarada

 

    NADLEŽNOSTI ODELJENJA ZA FINANSIJE


    Odeljenje za finansije vrši sledeće poslove: 

-    pripreme i izrade nacrta Odluke o budžetu, rebalansu budžeta i privremenom finansiranju opštine;
-    pripreme uputstava koja sadrže smernice za izradu budžeta i finansijskih planova direktnih i indirektnih budžetskih korisnika;
-    izrade predloga finansijskih planova direktnih i indirektnih budžetskih korisnika;
-    izrade periodičnih izveštaja o izvršenju budžeta;
-    izrade tromesečnih kvota za izvršenje budžeta;
-    izrade predloga rešenja o odobravanju sredstava iz tekuće, stalne budžetske rezerve i promene aproprijacije;
-    praćenje i bilansiranje sredstava za zarade i naknade;
-    davanje mišljenja na programe poslovanja direktnih budžetskih korisnika;
-    izrade izveštaja o izvršenju prihoda i rashoda budžeta;
-    upravljanje, evidentiranje i popis finansijske i nefinansijske imovine;
-    finansijsko praćenje izvršenja obaveza i realizacije potraživanja;
-    pripreme, kontrole i izvršavanje zahteva za plaćanje;
-    vođenje glavne knjige, trezora, pomoćnih knjiga i evidencija;
-    izrade završnih računa;
-    obračun zarada i naknada zarada;
-    izveštavanje nadležnih organa Grada i Republike u skladu sa zakonom;
-    praćenja propisa iz svoje nadležnosti i inicira promene propisa;
-    obavlja i druge stručne poslove za potrebe organa Gradske opštine i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima organa Gradske opštine.


 

Top