Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Opštinska uprava

19. septembar 2022.

Odeljenje za građevinske,komunalne i imovinsko-pravne poslove

      Odeljenje za građevinske,komunalne i imovinsko-pravne poslove, kontakt telefon 2061-805
 

•    Petrić Aleksandra - načelnica Odeljenja - samostalni savetnik
      E-mail: petrica@savskivenac.rs


•    Vidović Jelena - viši referent - administrativno-kancelarijski poslovi
•    Sivac Dino - savetnik - komunalni poslovi
•    Džudović Milutin – savetnik - tehnički poslovi iz komunalne oblasti

•  Ćirić Ivana - savetnik - poslovi objedinjene procedure i upravno-pravni poslovi
•  Vujačić Tanja - mlađi savetnik - građevinsko-tehnički poslovi u postupku objedinjene procedure
•   Dimitrijević Miloš - savetnik - poslovi registratora objedinjene procedure i upravno-pravni poslovi

Odsek za imovinsko-pravne poslove

•    Madić Nada - šef Odseka za imovinsko-pravne poslove - samostalni savetnik
•    Bradonić Dubravka - savetnik - poslovi vođenja zbirki isprava
•    Budimirović Jasmina - mlađi savetnik – imovinsko stambeni poslovi
•    Mihailović Mirjana - mlađi savetnik - imovinsko stambeni poslovi
•    Jovanović Predrag - savetnik - stambeni poslovi

 

       NADLEŽNOSTI ODELJENJA ZA GRAĐEVINSKE,KOMUNALNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

      Odeljenje za građevinske,komunalne i imovinsko-pravne poslove vrši sledeće poslove:

-    donosi rešenja u prvom stepenu o građevinskoj dozvoli za izgradnju objekata i ostala akta u postupku objedinjene procedure, kao i druga akta, za izgradnju objekata do 1500 m2 bruto razvijene građevinske površine i pretvaranju zajedničkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor;
-    odlučuje po zahtevima za izdavanje odobrenja za izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola do 1500 m2  bruto razvijene građevinske površine;
-    izdaje potvrde o prijemu tehničke dokumentacije za početak izvođenja radova;
-    izdaje odobrenja za upotrebu objekata do 1500 m2  bruto razvijene građevinske površine;
-    izdaje izvode specifikacija iz tehničke dokumentacije;
-    izdaje potvrde o usklađenosti izgrađenih temelja sa glavnim projektom;
-    izdaje odobrenja za postavljanje i korišćenje balon hala sportske namene;
-    vodi elektronsku evidenciju o predmetima koji se obrađuju u postupku objedinjene procedure;
-    odlučuje po zahtevima za postavljanje sredstava za oglašavanje čija je površina manja od 2 m2  i koja se ne nalaze nad javnom površinom;
-    odlučuje po zahtevima za postavljanje objekata i uređaja na površinama javne namene i površinama u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima organa Gradske opštine;
-    određuje, odnosno odobrava prodajno mesto na kojem se obavlja trgovina na malo van prodajnog objekta, kao i vreme i način te trgovine u skladu sa zakonom; određuje vreme, način i mesta na kojima se može obavljati trgovina na malo sa pokretnih sredstava ili opreme i izdaje odobrenje za obavljanje trgovine na tim mestima u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina;
-    priprema i izrađuje program za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama po predhodno pribavljenoj saglasnosti organizacionih jedinica Gradske uprave nadležnih za poslove urbanizma i saobraćaja, odnosno druge nadležne organizacije u skladu sa propisom Grada;
-    odlučuje o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama u skladu sa propisom Grada;
-    predlaže mere za uređenje i održavanje spoljnog izgleda poslovnih i stambenih zgrada;
-    učestvuje u procesu donošenja prostornih i urbanističkih planova koje donosi grad Beograd za teritoriju Gradske opštine Savski venac;
-    sprovodi postupak po zahtevu za eksproprijaciju/administrativni prenos na svom području, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak eksproprijacije;
-    sprovodi postupak sporazumnog određivanja naknade na osnovu pravosnažnih rešenja o eksproprijaciji/administrativnom prenosu;
-    sprovodi postupak po zahtevima stranaka za poništaj rešenja o eksproprijaciji;
-    sprovodi započete, a neokončane postupke po ranije utvrđenim nadležnostima u postupcima izuzimanja, postupcima poništaja rešenja o izuzimanju kao i postupke iz oblasti nadziđivanja, pretvaranja i pripajanja zajedničkih prostorija u stanove i stambeni prostor;
-    sprovodi postupak za iseljenje lica useljenog bez pravnog osnova u stan ili zajedničke prostorije stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade;
-    organizuje rad i vodi Registar stambenih zajednica za područje Gradske opštine u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada;
-    vodi postupak uvođenja prinudne uprave u stambenoj zajednici po prijavi nadležnog inspektora ili vlasnika posebnog dela u skladu sa zakonom;
-    izrađuje anekse ugovora o otkupu i potvrde o isplati otkupne cene stana;
-    na osnovu ovlašćenja Gradonačelnika, u ime i za račun Grada, sprovodi postupak otuđenja iz javne svojine grada građevinskog zemljišta, radi izgradnje objekata do 1.500m2 bruto razvijene građevinske površine, odnosno radi ozakonjenja objekata do 400m2 bruto razvijene građevinske površine;
-    vodi zbirke isprava za katastarske parcele na teritoriji Gradske opštine;
-    izdaje potvrde o činjenicama o kojima organ vodi službenu evidenciju;
-    prati propise iz svoje nadležnosti i inicira promene propisa;
obavlja  i druge stručne poslove za potrebe organa Gradske opštine i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom gradske opštine i aktima organa Gradske opštine.

 

Top