Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Opštinska uprava

18. decembar 2019.

Odeljenje za ozakonjenje objekata i inspekcijske poslove

    

        Odeljenje za ozakonjenje objekata i inspekcijske poslove,
Kontakt  telefoni:  
ozakonjenje objekata 2061-732; 
komunalna inspekcija 2061-782
e-mail: ozakonjenje@savskivenac.rs;         inspekcija@savskivenac.rs


•    Šibalić Marina - načelnica Odeljenja - samostalni savetnik
      E-mail: sibalicm@savskivenac.rs

       Odsek za ozakonjenje objekata

•       Dragana Đurašković – šef Odseka za ozakonjenje objekata
•       Nedić Milenko - savetnik - upravno-pravni poslovi
•       Pivaljević Nevena - mlađi savetnik - upravno-pravni poslovi
•       Svetlana Vučinić-Čanković  - savetnik - za tehničke poslove
•       Krstić Dušica - viši referent - administrativno-kancelarijski poslovi
•       Ivanović Vesna - nameštenik - daktilograf
•      Aleksandar Stakić - savetnik za upravno-pravne poslove


 
      Odsek komunalne inspekcije

•       Kojić Zorica – šef Odseka komunalne inspekcije
•       Prpić Sretna - savetnik - komunalni inspektor
•       Malenov Dušica - savetnik - komunalni inspektor
•       Veselinov Milan - savetnik - komunalni inspektor
 •      Atlagić Dragan – mlađi savetnik – komunalno-tehnički poslovi

      Grupa poslova za izvršenje

•       Vukašin Nikšić - mlađi savetnik - poslovi izvršenja
•       Stefan Ćetković - savetnik – poslovi izvršenja


     NADLEŽNOSTI ODELJENJE ZA OZAKONJENJE OBJEKATA I INSPEKCIJSKE POSLOVE

     Odeljenje za ozakonjenje objekata i inspekcijske poslove vrši sledeće poslove:

-    donosi rešenje o ozakonjenju objekata do 400 m2 bruto razvijene građevinske površine i jedan primerak pravosnažnog rešenja o ozakonjenju objekta dostavlja organizacionoj jedinici Gradske uprave nadležnoj za poslove ozakonjenja objekata, u skladu sa odredbama  Zakona o ozakonjenju objekata;
-    vodi službenu evidenciju o pokrenutim postupcima za ozakonjenje, kao i o izdatim rešenjima o ozakonjenju i objavljuje ih u elektronskom obliku, koji je dostupan za javnost
-    dostavlja elaborat geodetskih radova i primerak pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra;
-    dostavlja konačna rešenja o ozakonjenju objekata građevinskoj inspekciji;
-    vrši inspekcijski nadzor nad sprovođenjem  Zakona o stanovanju i održavanju zgrada;
-    vrši inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona i propisa koji se odnose na obavljanje komunalnih delatnosti;
-    vrši inspekcijski nadzor nad izvršavanjem odluka o komunalnom redu, uslovima i načinu postavljanja privremenih objekata na teritoriji grada Beograda, uslovima i načinu postavljanja bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda, oglašavanju na teritoriji grada Beograda, radnom vremenu ugostiteljskih objekata, radnom vremenu zanatstva i trgovine, držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca, kućnom redu u stambenim zgradama, odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda;
-    predlaže plan izvršenja rešenja komunalne inspekcije;
-    sprovodi postupak izvršenja;
-    izdaje potvrde iz službene evidencije;
-    prati propise iz svoje nadležnosti i inicira promene propisa;
-    obavlja i druge stručne poslove za potrebe organa Gradske opštine i druge poslove i skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima organa Gradske opštine.

 

Top