Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Opštinska uprava

01. septembar 2022.

Odeljenje za opštu upravu

     Odeljenje za opštu upravu - kontakt telefon 2061-712
 

    Odsek za ljudske resurse
•    Perin Marina - savetnik za poslove upravljanja ljudskim resursima i ažuriranja biračkog spiska
•    Bojić Marko - savetnik za poslove upravljanja ljudskim resursima i ažuriranje biračkog spiska
•    Kadović Jelena – savetnik, poslovi postupanja po zahtevu za odobravanje besplatne pravne pomoći
•    Mijajlović Marija – savetnik, pravni poslovi upravljanja ljudskim resursima
•    Ana Kalaver-Petrović – savetnik - za poslove upravljanja ljudskim resursima i ažuiranje biračkog spiska
•    Valentić Jovana - mlađi savetnik - poslovi ažuriranja biračkog spiska i administrativni poslovi
•    Perić Jovana - mlađi savetnik - poslovi ažuriranja biračkog spiska i administrativni poslovi
•    Šašić Ankica - viši referent - poslovi ekspedicije pošte
•    Kučević Danilo – viši referent - poslovi ekspedicije pošte
•    Ivana Borović - nameštenik - kurir

  
     Odsek za poslove pisarnice

•    Ognjanović Ljilja - šef Odseka za poslove pisarnice - samostalni savetnik
•    Rakočević Slađana - saradnik - poslovi automatske obrade podataka
•    Graovac Miroslava - viši referent - poslovi pisarnice i arhive
•    Stanimirović Radmila - viši referent - poslovi pisarnice i arhive
•    Maletić Snežana - viši referent - poslovi pisarnice i arhive
•    Bošković- Vučković Gordana - viši referent- administrativno-tehnički poslovi za lokalnog ombudsmana
•    Radonjić Radovan - viši referent - poslovi davanja obaveštenja građanima o radu Uprave gradske opštine
•    Jasmina Bojić – saradnik za poslove automatske obrade podataka i arhiveNADLEŽNOSTI ODELJENJA ZA OPŠTU UPRAVU:

Odeljenje za opštu upravu vrši sledeće poslove:

-    poslove pisarnice i arhive;
-    priprema obrasce za podnošenje zahteva u Upravi Gradske opštine;
-    predlaže mere za bolju dostupnost uprave licima sa posebnim potrebama, kao i licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima/građankama;
-    na nivou Uprave predlaže mere i stara se o zaštiti podataka o ličnosti u skladu sa zakonom;
-    prati i ažurira izmene propisa kojima se utvrđuje naplata taksi i o tome obaveštava nadležne organizacione jedinice u Upravi; 
-    izdavanje potvrda o životu i uverenja o izdržavanim licima za korisnike penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Gradske opštine;
-    evidentiranje i dostavljanje interne i eksterne službene pošte;
-    pružanje pravne pomoći građanima/građankama za ostvarivanje njihovih prava,
-    vođenje biračkog spiska; 
-    stručne i administrativne poslove za sprovođenje izbora i referenduma;
-    izdavanje potvrda o činjenicama o kojima organ vodi službenu evidenciju;
-    u oblasti upravljanja ljudskim resursima obavlja stratešku, operativnu i administrativnu funkciju;
-    predlaže izradu i implementaciju strategije upravljanja ljudskim resursima, priprema planove iz svih oblasti upravljanja ljudskim resursima (kadrovski, planovi obuke, korišćenje godišnjeg odmora);
-    priprema unapređenja motivacije zaposlenih kroz predlaganje mera napredovanja i nagrađivanja;
-    praćenje kvaliteta i poboljšanje interne komunikacije kao i merenje zadovoljstva zaposlenih;
-    sprovođenje obuke za rukovodioce/rukovoditeljke u cilju usavršavanja tehnika rukovođenja;
-    predlaže izradu normativnih akata vezanih za sve segmente upravljanja ljudskim resursima;
-    organizacija i rukovođenje procedurom novog zapošljavanja i uvođenje novozaposlenih u posao;
-    vodi personalne i druge evidencije u skladu sa zakonom,
-    stara se o zaštitnoj i radnoj odeći, obući i opremi;
-    prati propise iz svoje nadležnosti i inicira promene propisa;
-    obavlja i druge stručne poslove za potrebe organa Gradske opštine i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima organa Gradske opštine.

 

Top