Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Opštinska uprava

19. septembar 2022.

Odeljenje za projekte razvoja

   Odeljenje za projekte razvoja, kontakt telefon 2061- 752


Nastić Vladimir - načelnik Odeljenja - samostalni savetnik
   E-mail: nasticv@savskivenac.rs
 

  Odsek za investicione projekte

- Mrvić Milenko - šef Odseka - samostalni savetnik
- Šekularac Jelena - mlađi savetnik - poslovi na investicionim projektima
- Jovićević Danilo - mlađi savetnik - poslovi na investicionim projektima
- Pavlović Maja – savetnik - za poslove na investicionim projektima
- Aleksandar Damjanović - savetnik - za poslove na investicionim projektima
- Oliver Česmadžiski - savetnik - za poslove na investicionim projektima 


  Odsek za komunalne delatnosti

- Stijepčić Dušan - šef Odseka - samostalni savetnik
- Mirković Tijana - savetnik - administrativni poslovi na projektima Kancelarije za mlade i zaštite životne sredine
- Kostić Sanja - savetnik - poslovi mesne samouprave
- Jovanović Duško - savetnik-  poslovi mesne samouprave
- Dukić Dragana -  samostalni savetnik - stručno-tehnički poslovi za komunalne delatnosti i zajednički poslovi
- Kapetanov Kristina – viši referent za administrativne poslove mesne samouprave  
 
  Odsek za zajedničke poslove

- Spasov Igor - savetnik - šef Odseka - samostalni savetnik
- Milošević Miloš – savetnik za stručno-tehničke poslove  za organizovanje prevoza službenim vozilima
- Šćepanović Filip - savetnik za stručno–tehničke poslove za prevoz službenim vozilima
- Damjan Blagojević - nameštenik - vozač motornog vozila
- Lukić Nenad - viši referent za stručno- tehničke poslove za održavanje uređaja i opreme
- Žugić Branislav - nameštenik - poslovi davanja obaveštenja građanima

 

  NADLEŽNOSTI ODELJENJA ZA RAZVOJ

  Odeljenje za projekte razvoja vrši sledeće poslove:

-    predlaže programe i sprovodi projekte razvoja Gradske opštine Savski venac;
-    stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje, u skladu sa aktima Grada,
-    učestvuje u izradi strategija Gradske opštine Savski venac, prati stanje  i preduzima mere za zaštitu i unapređenje životne sredine na svom području;
-    pripreme predloga i sprovođenje akcionih i sanacionih planove od značaja za zaštitu životne sredine u skladu sa aktima Grada;
-    stara se o razvoju ugostiteljstva, zanatstva, turizma i trgovine na području opštine;
-    koordinira rad sa turističkom organizacijom radi promovisanja turizma na području opštine;
-    prati stanje i stara se o održavanju (osim kapitalnog) dečijih  vrtića i osnovnih škola;
-    predlaže projekte za izgradnju i održavanje sportskih objekata na području Gradske opštine;
-    predlaže mere za uređenje zelenih površina i dečijih igrališta i objekata javnog osvetljenja;
-    učestvuje u  sprovođenju  strategije i akcionog plana politike za mlade grada i koordinira rad Kancelarije za mlade;
-    obavlja poslove vezane za lokalni ekonomski razvoj i stručno-administrativne poslove vezano za evropske projekte;
-    poslove u vezi sa komunalnim problemima (vodovod i kanalizacija, telekomunikacije, toplifikacija, gasifikacija, javne i druge zelene površine, saobraćaj i prateći problemi, asfaltiranje, javna čistoća  i elektroenergetska  mreža) i u saradnji sa nadležnim organima Gradske uprave učestvuje u rešavanju problema građana/građanki na teritoriji Gradske opštine Savski venac;
-    stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Štaba za vanredne situacije Gradske opštine i u saradnji sa štabom učestvuje u planiranju aktivnosti na zaštiti i spasavanju, predlaže preventivne mere na otklanjanju mogućih uzroka, učestvuje u planiranju aktivnosti na sanaciji područja na teritoriji Gradske opštine Savski venac pogođenih elementarnim nepogodama (požara, poplava, klizište, zemljotres i sl.) i neposredno sarađuje sa drugim državnim organima i pravnim licima u pitanju zaštite i spasavanja;
-    poslove odbrane i izrade nacrta plana odbrane a na osnovu izvoda iz plana odbrane Republike Srbije i Grada Beograda;
-    praćenja i predlaganja mera za održavanje spomenika koji proglašen za kulturno dobro, spomen ploče ili skulpturalnog dela koje se nalazi na teritoriji Gradske opštine Savski venac;
-    stara se o izgradnji, održavanju, upravljanju i korišćenju nekategorisanih puteva;
-    stara se o izradi pečata, vodi evidenciju izrađenih pečata i zaposlenih koji su za njih zaduženi;
-    stručne i administrativne poslove u vezi sa mesnom samoupravom a radi zadovoljenja potreba i interesa stanovnika Gradske opštine Savski venac;
-    daje predloge predsedniku / predsednici Gradske opštine o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišćenje, odnosno u zakup poslovnog prostora u upravnoj zgradi i na drugim objektima datim na korišćenje Gradskoj opštini;
-    daje predloge predsedniku / predsednici Gradske opštine o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišćenje, odnosno u zakup prostora vraćenog na gazdovanje GO Savski venac;
-    poslove prevoza službenim motornim vozilima;
-    saradnje i koordinacije rada sa izvršiocima posla iz drugih organizacija koje za račun Gradske opštine vrše ugovorene poslove i usluge;
-    stara se o održavanju i servisiranju opreme (osim računarske) koje koriste organi Gradske opštine;
-    stara se o održavanju spoljnih delova objekata gde je organizovan rad Uprave i drugim objektima datim na korišćenje Gradskoj opštini (fasade, oluci, prozori, vrata i sl.);
-    praćenja propisa iz svoje nadležnosti i inicira promene propisa;
-    obavlja i druge stručne poslove za potrebe organa Gradske opštine i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima organa Gradske opštine.

 

Top