Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Opštinska uprava

03. jun 2022.

Odeljenje za skupštinske poslove

  Odeljenje za skupštinske poslove,

kontakt telefon: 2061-774
 

- Hadžić Dunja - načelnica Odeljenja - samostalni savetnik
E-mail: hadzicd@savskivenac.rs- Kuzmanović Predrag - savetnik - skupštinski poslovi

   
  Odsek za poslove informisanja

- Opsenica Tanja – savetnik za poslove informisanja
- Rošul Jovana  – savetnik za poslove informisanje
- Pavić Vesna - viši referent - tehnički sekretar
- Ćirić Svetlana -- viši referent - poslovi informisanja i administrativno-kancelarijski poslovi
- Mirazčiev Marija - mlađi savetnik za poslove informisanja
- Hrkalović Miloš – savetnik za poslove za Veće i Skupšinu

 


     NADLEŽNOSTI ODELJENJA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE


    Odeljenje za skupštinske poslove vrši sledeće poslove:

-    praćenja aktivnosti na realizaciji utvrđenih obaveza od strane Skupštine Gradske opštine; 
-    prijema stranaka koje se neposredno obraćaju predsedniku / predsednici i zameniku / zamenici predsednika / predsednici Skupštine Gradske opštine i članovima / članicama Veća Gradske opštine; 
-    poslove protokola predsednika / predsednice i zamenika / zamenice predsednika / predsednice Skupštine Gradske opštine i članova / članica Veća Gradske opštine; 
-    koordinacije rada Gradske opštine u saradnji sa Gradom, organima Grada i Gradskim opštinama; 
-    informisanje javnosti o radu Skupštine Gradske opštine, njenih radnih tela, saveta i komisija i o funkcionisanju Uprave Gradske opštine; 
-    saradnje sa sredstvima javnog informisanja i staranja o javnom obaveštavanju o pitanjima od značaja za život i rad građana / građanki na svom području; 
-    pripreme normativnih akta koja se odnose na rad Skupštine i njenih radnih tela, 
-    davanja mišljenja o zakonitosti pravnih akata Skupštine Gradske opštine i Veća Gradske opštine; 
-    učestvuje u pripremi sednica i obradi akata usvojenih na sednicama Skupštine Gradske opštine i Veća Gradske opštine; 
-    evidencije o održanim sednicama, vrši administrativne i stručne poslove za odborničke grupe,  radna tela, komisije i savete; 
-    regulisanje statusnih prava odbornika / odbornica, izabranih, imenovanih i postavljenih lica;
-    vrši stručno-administrativne poslove za sekretara / sekretarku Skupštine i zamenika / zamenicu sekretara Skupštine
-    vrši stručno-administrativne poslove i koordinaciju poslova vezanih za pripremu informacija po zahtevima zainteresovanih lica a u skladu sa Zakonom o dostupnosti informacija od javnog značaja;
-    davanja pravnih mišljenja Skupštini Gradske opštine i Veću Gradske opštine i vrši obradu opštih akata i materijala u vezi sa položajem Gradske opštine i drugih pitanja funkcionisanja sistema lokalne samouprave; 
-    praćenja propisa iz svoje nadležnosti i inicira promene propisa;
-    obavlja i druge stručne poslove za potrebe organa Gradske opštine i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima organa Gradske opštine.

 

 

Top