Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Gradska opština

31. decembar 2018.

Odluke skupštine opštine

OBJAVLJENI AKTI SA 1. I 2. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC           
•    REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O IZMENI POSLOVNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U STALNOM SASTAVU 
•    REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVKI VENAC
•    REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC 
•    ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ZAKLJUČAK O PRISTUPANJU PROMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC


OBJAVLJENI AKTI SA 3. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKU O PROMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENICE SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IZBORU ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2015. GODINU 
•    REŠENJE O RAZREŠENJU PRAVOBRANIOCA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENACREŠENJE O IMENOVANJU PRAVOBRANIOCA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PRAVOBRANIOCA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP „POSLOVNI PROSTOR SAVSKI VENAC“
•    REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JP „POSLOVNI PROSTOR SAVSKI VENAC“ 
•    REŠENJE O IMENOVANJU JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA JP „ POSLOVNI PROSTOR SAVSKI VENAC“ 
•    REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ U BEOGRADU
•    REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“U BEOGRADU
•    REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ U BEOGRADU
•    REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“U BEOGRADU
•    REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“U BEOGRADU
•    REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“U BEOGRADU
•    REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“U BEOGRADU
•    REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“U BEOGRADU
•    REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“U BEOGRADU
•    REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“U BEOGRADU


OBJAVLJENI AKTI SA 4. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC PRE ISTEKA VREMENA NA KOJI JE IZABRAN
•    ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O PRVOJ IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2016. GODINU
•    ODLUKA O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC 
•    ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O UTVRĐIVANJU ULICA PO ZONAMA NA TERITORIJI OPŠTINE SAVSKI VENAC BROJ: 06-5-6/2001-I-01 OD 22. NOVEMBRA 2001.GODINE („SL. LIST GRADA  BEOGRADA“ BROJ 25/01).
•    ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O UTVRĐIVANJU ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR NA KOME PRAVO KORIŠĆENJA IMA GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC („SL. LIST GRADA  BEOGRADA“ BROJ 59/14 I 27/16).
•    ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA „POSLOVNI PROSTOR SAVSKI VENAC“
•    ODLUKA O PRIMENI ODLUKE GRADA BEOGRADA O UTVRĐIVANJU ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR NA KOME PRAVO KORIŠĆENJA IMA GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PRAVOBRANILAŠTVU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE DELA ODLUKE O PRENOSU POSLOVNOG PROSTORA I KIOSKA KOJIM GAZDUJE GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC NA GAZDOVANJE JP „POSLOVNI PROSTOR SAVSKI VENAC“ BROJ: 06-1-5/2009-I-01 OD 26.3.2009. GODINE („SL. LIST GRADA BEOGRADA BROJ 13/09)
•    REŠENJA O IZBORU SKUPŠTINSKIH STALNIH RADNIH TELA:
•    KOMISIJE ZA PROPISE, PREDSTAVKE I PREDLOGE
•    KOMISIJE ZA INVESTICIJE, BUDŽET I FINANSIJE
•    KOMISIJE ZA KOMUNALNE DELATNOSTI, URBANIZAM, ZAŠTITU ŽIVOTNE  SREDINE I ENERGETSKU EFIKASNOST
•    KOMISIJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI, INVALIDSKU I  BORAČKU ZAŠTITU
•    REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA „TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC“
•    REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA „TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC“
•    REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA„TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC“
•    REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA„TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC“
•    REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA„TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC“
•    REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA„TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC“
•    ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU FONDACIJE „MIJODRAG STANOJEVIĆ“
•    REŠENJE  O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC


OBJAVLJENI AKTI SA 5. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC PRE ISTEKA VREMENA NA KOJI JE IZABRAN
•    ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI ČLANICE VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O DRUGOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PRAVOBRANILAŠTVU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O ZADOVOLJAVANJU POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC 
•    REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U STALNOM SASTAVU
•    REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVITELJA FONDACIJE „MIJODRAG STANOJEVIĆ“
•    REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE „MIJODRAG STANOJEVIĆ“
•    ODLUKA O IZDVAJANJU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA POTREBE UREĐIVANJA POVRŠINA OKO STAMBENIH ZGRADA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O ISPRAVCI ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O UTVRĐIVANJU ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR NA KOME PRAVO KORIŠĆENJA IMA GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC („SLUŽBENI LIST GRADA  BEOGRADA” BR. 59/14 I 27/16)
•    ODLUKA O ISPRAVCI O ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O UTVRĐIVANJU ULICA PO ZONAMA NA TERITORIJI OPŠTINE SAVSKI VENAC BROJ: 06-5-6/2001-I-01 OD 22. NOVEMBRA 2001. GODINE („SLUŽBENI LIST GRADA BEOGRADA”, BROJ 25/01)


OBJAVLJENI AKTI SA 6. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ZADOVOLJAVANJU POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O PRESTANKU RADA I BRISANJU JAVNOG PREDUZEĆA „POSLOVNI PROSTOR SAVSKI VENAC“
•    REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP „POSLOVNI PROSTOR SAVSKI VENAC“
•    ODLUKA O STALNIM MANIFESTACIJAMA U OBLASTI KULTURE OD ZNAČAJA ZA GRADSKU OPŠTINU SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O PRESTANKU RADA FONDA „ISIDORA SEKULIĆ“


OBJAVLJENI AKTI SA 7. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O DRUGOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2016. GODINU
•    ODLUKA O DRUGOJ PROMENI OSNIVAČKOG AKTA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“
•    AKCIONI PLAN GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC STRATEGIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA GRADA BEOGRADA


OBJAVLJENI AKTI SA 8. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2017. GODINU SA KADROVSKIM PLANOM GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    PROGRAM RAZVOJA SPORTA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKA PRAVOBRANIOCA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PRAVOBRANIOCA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    AKCIONI PLAN OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC


OBJAVLJENI AKTI SA 9. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA PRE ISTEKA VREMENA NA KOJI JE IZABRAN
•    ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2016. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU PRAVOBRANILAŠTVA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU PREDSEDNIKA I VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2016. GODINU
•    ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC, REPUBLIKA SRBIJA I CENTRALNOG ADMINISTRATIVNOG DISTRIKTA GRADA MOSKVE, RUSKA FEDERACIJA
•    REŠENJE O STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC, KOJIM JE UTVRĐEN PRESTANAK FUNKCIJE ZAMENICA PRAVOBRANIOCA, MARIJE BOŽIĆ I TATJANE MANOJLOVIĆ
•    PROGRAM RAZVOJA SPORTA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    PLAN RAZVOJA KULTURE NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA PERIOD OD 2017-2019. GODINE
•    ODLUKA O USVAJANJU EVROPSKE POVELJE O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU USTANOVE KULTURE DKC „MAJDAN“ U BEOGRADU
•    REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ U BEOGRADU
•    ODLUKA O DOPUNI POSLOVNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O OBRAZOVANJU STALNOG RADNOG TELEA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC KOMISIJE ZA ZDRAVSTVO


OBJAVLJENI AKTI SA 10. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O PRENOSU PRAVA KORIŠĆENJA PROSTORA KOJIM JE GAZDOVALA GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC NA NOSIOCA PRAVA JAVNE SVOJINE GRAD BEOGRAD
•    REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O ISPRAVCI ODLUKE O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC I CENTRALNOG ADMINISTRATIVNOG DISTRIKTA GRADA MOSKVE, RUSKA FEDERACIJA


OBJAVLJENI AKTI SA 11. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2016. GODINU
•    ODLUKA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“
•    ODLUKA O USTUPANJU PROSTORA KOJIM JE GAZDOVALA GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC NOSIOCU PRAVA JAVNE SVOJINE, GRADU BEOGRADU
•    ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

 

OBJAVLJENI AKTI SA 12. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2017. GODINU
•    ODLUKA O IZBORU ZAŠTITNIKA GRAĐANA/GRAĐANKI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    PLAN POSTAVLJANJA KIOSAKA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI STATUTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA STATUTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O KORIŠĆENJU KUĆE KRALJA PETRA PRVOG
•    ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK O USLUGAMA ORGANIZACIJE AKTIVNOSTI U PROSTORIJAMA DKC „MAJDAN“

 

OBJAVLJENI AKTI SA 13. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O IZBORU ZAMENICE ZAŠTITNIKA GRAĐANA/GRAĐANKI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NAČINU SUFINANSIRANJA PROJEKATA I PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA USTANOVE KULTURE DEČIJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANICI NADZORNOG ODBORA DKC „MAJDAN“ IZ REDOVA ZAPOSLENIH MARINI PAPOVIĆ, ZBOG ISTEKA MANDATA
•    ODLUKA USTANOVE KULTURE DEČIJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ O IZBORU DEJANA GERIĆA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA DKC „MAJDAN“ IZ REDOVA ZAPOSLENIH
•    ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČIJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“


OBJAVLJENI AKTI SA 14. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE PRE ISTEKA VREMENA NA KOJI JE IZABRAN
•    ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2017. GODINU
•    REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC BR. 06-1-4.19/2016-I-01 OD 22.08.2016. GODINE
•    ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O KORIŠĆENJU KUĆE KRALJA PETRA I USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“
•    ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK O USLUGAMA ORGANIZACIJE DOGAĐAJA U PROSTORIJAMA U KUĆI KRALJA PETRA I USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“
•    IZVEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ ZA 2016/2017 GODINU


OBJAVLJENI AKTI SA 15. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2018. GODINU SA KADROVSKIM PLANOM UPRAVE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC I PRAVOBRANILAŠTVA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2018. GODINU
•    ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA SAHRANJIVANJA IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC


OBJAVLJENI AKTI SA 16. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENICI PRAVOBRANIOCA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC MARIJI BOŽIĆ, NA LIČNI ZAHTEV


OBJAVLJENI AKTI SA 17. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU PREDSEDNICE GO SAVSKI VENAC I VEĆA GO SAVSKI VENAC ZA 2017. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVE GO SAVSKI VENAC ZA 2017. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU PRAVOBRANILAŠTVA GO SAVSKI VENAC ZA 2017. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU ZAŠTITNIKA GRAĐANA/GRAĐANKI GO SAVSKI VENAC OD 01.09. DO 31.12.2017. GODINE
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE GO SAVSKI VENAC ZA 2017. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GO SAVSKI VENAC ZA 2017. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GO SAVSKI VENAC ZA 2017. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ ZA 2017. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ ZA 2017. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ ZA 2017. GODINU
•    PROGRAM UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U 2018. GODINI


OBJAVLJENI AKTI SA 18. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2017. GODINU
•    ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2018. GODINU SA IZMENAMA KADROVSKOG PLANA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2018. GODINU
•    ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TEKST SPORAZUMA O PRIJATELJSKOJ RAZMENI I SARADNJI IZMEĐU GRADA LISHUI, PROVINCIJA ZHEJIANG, NARODNA REPUBLIKA KINA I GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC


OBJAVLJENI AKTI SA 19. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA PRE ISTEKA VREMENA NA KOJI JE IZABRAN
•    ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U STALNOM SASTAVU
•    REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PRAVOBRANIOCA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O PRAVOBRANILAŠTVU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA IZ REDA ZAPOSLENIH TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA IZ REDOVA ZAPOSLENIH TURISTIČKE ORGANIZACIJE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU PROVINCIJE ZHEJIANG, GRADA LISHUI, NARODNA REPUBLIKA KINA I GRADA BEOGRADA, GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC, REPUBLIKA SRBIJA


OBJAVLJENI AKTI SA 20. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    UTVRĐIVANJE PRESTANKA FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    IZBOR ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2018. GODINU
•    ODLUKA O NAČINU SUFINANSIRANJA PROJEKATA I PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O STALNIM MANIFESTACIJAMA U OBLASTI KULTURE OD ZNAČAJA ZA GRADSKU OPŠTINU SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O DAVANJU POZITIVNOG MIŠLJENJA NA TEKST MEMORANDUMA O RAZVOJU ODNOSA PRIJATELJSKE RAZMENE I SARADNJE IZMEĐU GRČKO-SRPSKE PRIVREDNE KOMORE ZA INDUSTRIJU, TURIZAM I MALA I SREDNJA PREDUZEĆA SEVERNE GRČKE, SOLUN, REPUBLIKA GRČKA I TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC, GRAD BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA


OBJAVLJENI AKTI SA 21. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2019. GODINU
•    ODLUKA O KADROVSKOM PLANU UPRAVE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2019. GODINU
•    ODLUKA O KADROVSKOM PLANU PRAVOBRANILAŠTVA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2019. GODINU
•    ODLUKA O STALNIM MANIFESTACIJAMA U OBLASTI SPORTA OD ZNAČAJA ZA GRADSKU OPŠTINU SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA ŠKOLSKU 2018/19 GODINU
•    REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

 

OBJAVLJENI AKTI SA 22. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU PREDSEDNICE GO SAVSKI VENAC I VEĆA GO SAVSKI VENAC ZA 2018. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVE GO SAVSKI VENAC ZA 2018. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU PRAVOBRANILAŠTVA GO SAVSKI VENAC ZA 2018. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU ZAŠTITNIKA GRAĐANA/GRAĐANKI GO SAVSKI VENAC ZA 2018. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE GO SAVSKI VENAC ZA 2018. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GO SAVSKI VENAC ZA 2018. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GO SAVSKI VENAC ZA 2018. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR MAJDAN ZA 2018. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR MAJDAN ZA 2018. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR MAJDAN ZA 2018. GODINU
•    REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA ŠKOLSKU 2018/19. GODINU

 

OBJAVLJENI AKTI SA 23. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2018. GODINU
•    ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2019. GODINU
•    ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNICE NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNICE NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

 

OBJAVLJENI AKTI SA 24. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O DAVANJU POZITIVNOG MIŠLJENJA NA NACRT ODLUKE O PROMENI STATUTA GRADA BEOGRADA

 

OBJAVLJENI AKTI SA 25. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

•    REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ZAKLJUČAK O PRISTUPANJU PROMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

 

OBJAVLJENI AKTI SA 26. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

•    ODLUKA O PROMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 

OBJAVLJENI AKTI SA 27. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O ZAŠTITNIKU/ZAŠTITNICI GRAĐANA/GRAĐANKI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O NAČINU FINANSIRANJA POSLOVA U OBLASTI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

 

OBJAVLJENI AKTI SA 28. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O ODRŽAVANJU SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA U JAVNOM KORIŠĆENJU UNUTAR BLOKA KOJE SU U JAVNOJ SVOJINI NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 

OBJAVLJENI AKTI SA 29. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U STALNOM SASTAVU
•    PROGRAM UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA PERIOD 2019-2020. GODINE
•    REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA ŠKOLSKU 2019/20. GODINU
•    ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“
•    ODLUKA O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“
•    ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“
•    ODLUKA O IZBORU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“
•    LOKALNI AKCIONI PLAN ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA IZBEGLIH, INTERNO RASELJENIH  LICA, POVRATNIKA PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI, TRAŽILACA AZILA I MIGRANATA U POTREBI BEZ UTVRĐENOG STATUSA ZA PERIOD OD  2019. DO 2023. GODINE

 

OBJAVLJENI AKTI SA 30. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2020. GODINU SA PREDLOGOM KADROVSKOG PLANA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2020. GODINU
•    REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U STALNOM SASTAVU
•    ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O PRAVOBRANILAŠTVU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O RAZREŠENJU PRAVOBRANIOCA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PRAVOBRANIOCA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PRAVOBRANIOCA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENICE PRAVOBRANIOCA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENICE PRAVOBRANIOCA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA ŠKOLSKU 2019/20. GODINU
•    REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
•    ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TEKST SPORAZUMA O USPOSTAVLJANJU MEĐUOPŠTINSKE SARADNJE SA GRADOM BEOGRADOM, GRADOM NOVIM SADOM I GRADSKOM OPŠTINOM VRAČAR


OBJAVLJENI AKTI SA 31. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:
•    ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2020. GODINU SA ODLUKOM O IZMENI KADROVSKOG PLANA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2020. GODINU
 

OBJAVLJENI AKTI SA 32. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

•    ODLUKA O POTVRĐIVANJU ODLUKE O ORGANIZACIJI I RADU ORGANA I POSEBNIH SLUŽBI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U RATNOM I VANREDNOM STANJU
•    ODLUKA O POTVRĐIVANJU ODLUKE O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2020. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU PREDSEDNICE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC I VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2019. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU
LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2019. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2019. GODINU
•    ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE G
RADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 201<

Top