Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javni pozivi i oglasi

16. jun 2020.

POZIV SAVEZA SPORTOVA SAVSKI VENAC

SAVEZ SPORTOVA SAVSKI VENAC UPUĆUJE POZIV

svojim članovima za  dostavljanje predloga godišnjeg programa u oblasti sporta na     području GO Savski  venac za 2021. godinu

 

Nadležni gradski, odnosno opštinski sportski savez je jedini ovlašćen da podnese predlog svog godišnjeg programa i godišnjih programa svojih organizacija u oblasti sporta sa sedištem na području opštine za ostvarivanje potreba i interesa građana  iz člana 137. stav 1. tač. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) i 16) Zakona o sportu. Shodno navedenom Savez sportova Savski venac upućuje poziv svojim članovima da za 2020. godinu dostave predlog godišnjih programa organizacija u oblasti sporta sa sedištem na području  Gradske opštine Savski venac.

Potrebe i interesi građana u oblasti sporta na području opštine ostvaruju se kroz finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata za godišnje programe shodno članu  5. stav 1, za tačke 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12); 13), 14) i 16) Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području GO Savski venac (Sl. list Grada Beograda broj 105/2016 i 118/16) i Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području GO Savski venac br. I-03-06-7.666/2016.

Predloge godišnjih programa organizacije u oblasti sporta dostavljaju Savezu sportova Savski venac do 16.07.2020. godine, poštom, na adresu  ul. Vase Pelagića 54, Beograd.

            Savez sportova Savski venac, kao ovlašćeni teritorijalni savez dostavlja  Komisiji za sport i rekreaciju GO Savski venac predlog/e svog godišnjeg programa i programa svojih članova najkasnije do 31.07.2020. godine.

Predlog programa treba da bude podnet zasebno za svakog nosioca programa (poseban obrazac za svakog nosioca programa i za svaku od oblasti potreba  i interesa građana iz člana 4. Odluke), uz podnošenje zbirnog pregleda svih predloga  nosioca programa.

Sva obavezna i prateća dokumentacija, kao i CD, moraju biti dostavljeni u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, preporučenom poštom, kurirom, ili lično, na adresu opštine, ul. Kneza Miloša 69, Beograd, Odeljenju za društvene delatnosti.


            Pravo podnošenja predloga godišnjeg programa u oblasti sporta imaju organizacije u oblasti sporta koje imaju registrovano sedište na području GO Savski venac.

Sportska organizacija koja je nosilac godišnjeg programa mora biti član odgovarajućeg nadležnog nacionalnog granskog saveza preko koga se ostvaruje potrebe i interesi građana u oblasti sporta  (član 137. stav 4. Zakona o sportu).

U skladu sa članom 143. stav 14. Zakona o sportu, predškolske ustanove, škole i visokoškolske ustanove imaju status organizacija u oblasti sporta i mogu dostaviti svoje godišnje programe preko Saveza sportova Savski venac.

                  Predlog programa za koji je prijava poslata u više koverata, tj. paketa, neće biti uzet u obzir.

              Prednja strana koverte sa predlogom programa mora sadržati najmanje sledeće podatke; 1) naziv „Godišnji program kojim se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta“; 2) naziv podnosioca predloga; 3) adresa podnosioca predloga; 4)   napomenu „ne otvarati“.

Obrazac za prijavljivanje predloga programa dostupan je kod nadležnih službi opštine i na internet sajtu opštine.

 

Predlog programa i dokumentacija koja se uz predlog podnosi

 

                Uz predlog programa pored  dokumentacije navedene u prilogu koji je sastavni deo (Deo 4) Obrasca 1- Aplikacionog formulara za godišnje programe, potrebno je dostaviti propratno pismo u kome su navedene osnovne informacije o organizaciji i predloženom programu (naziv nosioca programa i naziv programa, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava, oblast sporta iz člana 4. Odluke) koje je potpisalo lice ovlašćeno za zastupanje organizacije, kao i pisanu izjavu lica ovlašćenog za zastupanje predlagača, odnosno nosioca programa da  nije  u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti; da nema blokadu poslovnog računa u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa i prebacivanja (uplate) budžetskih sredstava na poslovni račun, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja i da nije u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa njegovom delatnošću.

 

                Predlog programa mora biti:

1) podnet na utvrđenom obrascu (Aplikacionom formularu-Obrazac 1), čitko popunjen (otkucan ili odštampan), jezikom i pismom u službenoj upotrebi;

2) da je potpun, jasan, precizan i sadrži verodostojne podatke;

3) da je podnet u propisanom roku
 

 

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: 2061-824 i 2061-825, ili slanjem elektronske pošte na nekijama1983@gmail.com.

 

 

U Beogradu,

16 06.2019. godine

Top