05. apr 2023.

Одељење за грађевинске, комуналне и имповинско-правне послове

- Захтев за текуће одржавање413 KB - Захтев за исељење бесправно усељених лица из стана или заједничких просторија стамбене зграде414.5 KB - Захтев за издавање потврде / уверења  о регистрованој стамбеној заједници244 KB - Захтев за регистрацију стамбене заједнице379.5 KB - Предлог за административни пренос411.5 KB - Предлог за експропријацију414.5 KB - Предлог за непотпуну експропријацију252 KB - Захтев за деекспропријацију253.5 KB - Захтев за одређивање накнаде за експроприсану непокретност246.5 KB - Ц-12 Захтев за издавање клаузуле правоснажности112.78 KB - Ц-8 Захтев за издавање потврде о исплати у целости откупне цене стана296.74 KB - Ц-8б Захтев за исправку уговора о откупу стана (Анекс уговора)225.71 KB - Ц-5б Захтев за поништај решења о експропријацији304.24 KB - Ц-7 Захтев за поништај решења о изузимању земљишта245.41 KB - Ц-2б Бодовна листа134.28 KB - Ц-10 Захтев за разгледање или фотокопирање активних списа228.47 KB - Ц-11 Захтев за увид у збирке исправа или фотокопирање потребне документације147.15 KB - З-1 Захтев за доставу докумената по Закону о враћању одузете имовине149.2 KB - Захтев за издавање решења за привремено заузеће јавне-друге површине ради постављања баште угоститељског објекта433 KB - Захтев за издавање решења за привремено заузеће јавне– друге површине ради постављања истоветне баште угоститељског објекта422.5 KB - Захтев за издавање решења за оглашавање путем паноа који носи физичко лице и дељењем летака из руке419 KB - Захтев за издавање решења за привремено заузеће јавне површине за постављање киоска предвиђених планом по спроведеном конкурсу569.5 KB - Захтев за издавање решења за привремено заузеће јавне површине ради постављања наменског монтажног објеката578 KB - Захтев за издавање решења за постављање средства за оглашавање429 KB - Захтев за издавање решења за постављање монтажно-демонтажног привременог објекта на јавној или другој површини (неизграђеној површини у јавној употреби), балон – хала спортске намене, на територији града Београда433 KB - Захтев за издавање решења за привремено заузеће јавне површине ради постављања тезги и других покретних привремених објеката (тезга, расхлдних витрина, конзерватора за сладоледе итд.) Предвиђених планом559.5 KB -Захтев за разгледање или фотокопирање активних списа403.5 KB - Захтев за издавање решења за забавне паркове, спортске објекте и објекте за игру деце428 KB - Захтев за уклањање објекта410 KB - Захтев за уверење о спецификацији415 KB - Захтев за клаузулу правоснажности401 KB