Odeljenje za društvene delatnosti

Odeljenje za društvene delatnosti - kontakt telefon 2061-766

Ćuruvija Jelena - načelnica Odeljenja - samostalni savetnik
E-mail: curuvijaj@savskivenac.rs

Odsek za društvene delatnosti

 • Rilak Nevena - samostalni savetnik - šef Odseka za društvene delatnosti
 • Stanković Zoran - savetnik - upravno pravni poslovi boračko-invalidske zaštite i društvenih delatnosti
 • Masoničić Bojana - savetnik - poslovi za školstvo
 • Radović Maša - samostalni savetnik - upravno-pravni i materijalno-finansijski poslovi u oblasti boračko-invalidske zaštite i poslovi koordinatora interresorne komisije
 • Nikolić Snežana - savetnik - poverenik komesarijata za izbeglice i migracije
 • Dosković Sanja - mlađi savetnik - materijalno-finansijski poslovi u oblasti boračko-invalidske zaštite
 • Dijana Kovačević - savetnik - materijalno-finansijske i stručno-administrativne poslove u oblasti boračko-invalidske zaštite

Odsek za kulturu

 • Rodić Branka - savetnik - poslovi za kulturu
 • Tanasković Dušan - savetnik - poslovi za kulturu
 • Rikić Gordana - viši referent - administrativno-kancelarijski poslovi
 • Pantić Julijana - savetnik - adminstrativni poslovi za potrebe osoba sa invaliditetom
 • Zec Momir - mlađi savetnik za administrativne poslove za kulturu

Nadležnosti odeljenja za društvene delatnosti

Odeljenje za društvene delatnosti vrši sledeće poslove:

 • vodi postupak i donosi rešenja za priznavanje prava u oblasti boračko-invalidske zaštite ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata i korisnika porodične invalidnine;
 • vrši poslove isplate invalidskih prinadležnosti u skladu sa propisima Republike i Grada;
 • stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa;
 • stručne poslove u vezi sa statusom izbeglih, prognanih i raseljenih lica poverenih od strane Komesarijata za izbeglice Republike Srbije;
 • pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima/građankama i podstiče aktivnosti i pruža pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno - humanitarnim organizacijama na svom području;
 • obavlja poslove u vezi sa sahranjivanjem lica bez srodnika i lica korisnika materijalnog obezbeđenja;
 • poslove u vezi sa praćenjem upisa dece u prvi razred osnovne ili specijalne škole i pokreće prekršajni postupak protiv roditelja, odnosno staratelja u skladu sa Zakonom;
 • utvrđuje mere i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece, odnosno učenika/učenica za vreme ostvarivanja obrazovno vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova, u skladu sa zakonom;
 • organizuje poslove koji se odnose na prevoz dece i njihovih pratilaca radi pohađanja pripremnog predškolskog programa na udaljenosti većoj od 2 km, i učenika/učenica osnovne škole na udaljenosti većoj od 4 km, od sedišta škole
 • prevoz smeštaj i ishranu dece i učenika/učenica sa smetnjama u razvoju, bez obzira na udaljenost mesta stanovanja od škole, prevoz učenika/učenica na republička i međunarodna takmičenja;
 • prati i predlaže mere za podsticanje razvoj kulturno-umetničkog stvaralaštva i amaterizma na svom području;
 • obezbeđuje uslove za održavanje kulturnih manifestacija od značaja za Gradsku opštinu, u cilju zadovoljavanja potreba građana/građanki sa svog područja;
 • prati i predlaže mere za zadovoljavanje potreba građana/građanki u oblasti sporta na području Gradske opštine i predlaže nacrt programa razvoja sporta;
 • učestvuje u realizaciji sistema školskog sporta u Gradskoj opštini i obezbeđuje uslove za organizovanje i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija;
 • obavlja stručne i administrativne poslove u vezi sa sufinansiranjem programa u oblasti sporta;
 • poslove u vezi sa dokumentacijom potrebnom za konkurisanje za učeničke i studentske kredite i stipendije;
 • koordinacija rada Komisije za dodatnu obrazovnu, zdravstvenu i socijalnu podršku detetu i učeniku;
 • poslove ažuriranja Informatora o radu Uprave Gradske opštine u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja;
 • stručne i administrativne poslove za Fondaciju „Mijodrag Stanojević“;
 • vodi evidenciju fondova, fondacija i zadužbina na teritoriji Gradske opštine;
 • praćenja propisa iz svoje nadležnosti i inicira promene propisa;
 • obavlja i druge stručne poslove za potrebe organa Gradske opštine i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima organa Gradske opštine.