Građevinske dozvole objedinjena procedura

Od 04.01.2016. godine zahtevi za izdavanje odobrenja koja se izdaju u postupku objedinjene procedure u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (građevinske dozvole, izmena rešenja o građevinskoj dozvoli, privremene građevinske dozvole, rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, upotrebne dozvole, prijava radova, prijava završetka izrade temelja, davanje saglasnosti na tehničku dokumentaciji u pogledu mera zaštite od požara), mogu se podneti isključivo elektronskim putem, na zvaničnoj internet stranici Agencije za privredne registre Republike Srbije ili Link za pristup portalu za elektronsko podnošenje zahteva za građenje.

Sva neophodna uputstva za elektronsko podnošenje zahteva za građenje se mogu naći na sajtu gradjevinskedozvole.rs 10 najčešćih grešaka podnosilaca zahteva u objedinjenoj proceduri.

Pregled akata izdatih u postupku objedinjenje procedure od sada može se izvršiti na adresi: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/Public/Manage/Publications.

Taksene tarife za spise i radnje iz oblasti građevinskih poslova u postupku objedinjene procedure:

Ukoliko će se planirani radovi izvoditi na objekatima koji se nalaze u celini pod prethodnom zaštitom, ili na objektima koji uživaju prethodnu zaštitu ili su proglašeni za kulturno dobro, potrebno je da investitor, pre podnošenja zahteva za izdavanje građevinske dozvole ili rešenja po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" br. 72/09.....98/13-odluka US, 132/14 i 145/14), ostvari saradnju sa Zavodom za zaštitu spomenika grada Beograda.