Odeljenje za finansije

Odeljenje za finansije, kontakt telefon 2061-817

Janković Mirjana - načelnica Odeljenja - samostalni savetnik
E-mail: jankovicm@savskivenac.rs

Odsek za budžet i trezor

 • Mitrović Gordana - samostalni savetnik - šef odseka za budžet i trezor
 • Paljić Ivana - savetnik - bilansista glavne knjige i pomoćnih knjiga trezora
 • Petrović Aleksandra - savetnik - bilansista glavne knjige i pomoćnih knjiga trezora
 • Marijan Maja - mlađi savetnik - poslovi plaćanja
 • Marković Tatjana - viši referent - blagajnik
 • Miloševska Jadranka - viši referent - likvidator

Odsek za finansije

 • Kapičić Nada - šef Odseka za finansije - samostalni savetnik
 • Tanjga Duško – mlađi savetnik - finansijski poslovi
 • Jovanović Maja - savetnik - finansijsko planiranje i izveštavanje
 • Vujadinović Tijana - viši referent - poslovi obračuna zarada

Nadležnosti odeljenja za finansije

Odeljenje za finansije vrši sledeće poslove:

 • pripreme i izrade nacrta Odluke o budžetu, rebalansu budžeta i privremenom finansiranju opštine;
 • pripreme uputstava koja sadrže smernice za izradu budžeta i finansijskih planova direktnih i indirektnih budžetskih korisnika;
 • izrade predloga finansijskih planova direktnih i indirektnih budžetskih korisnika;
 • izrade periodičnih izveštaja o izvršenju budžeta;
 • izrade tromesečnih kvota za izvršenje budžeta;
 • izrade predloga rešenja o odobravanju sredstava iz tekuće, stalne budžetske rezerve i promene aproprijacije;
 • praćenje i bilansiranje sredstava za zarade i naknade;
 • davanje mišljenja na programe poslovanja direktnih budžetskih korisnika;
 • izrade izveštaja o izvršenju prihoda i rashoda budžeta;
 • upravljanje, evidentiranje i popis finansijske i nefinansijske imovine;
 • finansijsko praćenje izvršenja obaveza i realizacije potraživanja;
 • pripreme, kontrole i izvršavanje zahteva za plaćanje;
 • vođenje glavne knjige, trezora, pomoćnih knjiga i evidencija;
 • izrade završnih računa;
 • obračun zarada i naknada zarada;
 • izveštavanje nadležnih organa Grada i Republike u skladu sa zakonom;
 • praćenja propisa iz svoje nadležnosti i inicira promene propisa;
 • obavlja i druge stručne poslove za potrebe organa Gradske opštine i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima organa Gradske opštine.