Odluke skupštine opštine

OBJAVLjENI AKTI SA 1. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC           
 • REŠENjE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O POSTAVLjENjU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O PRESTANKU DUŽNOSTI SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O PRESTANKU DUŽNOSTI ZAMENICE SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O IZBORU KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNA, KADROVSKA I MANDATNA PITANjA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC PRE ISTEKA VREMENA NA KOJE SU IZABRANI
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

OBJAVLjENI AKTI SA 2. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 • REŠENjE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC           
 • REŠENjE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENICI PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjA O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U STALNOM SASTAVU
 • REŠENjA O IZBORU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjA O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC           
 • REŠENjA O RAZREŠENjU I IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“
 • REŠENjA O RAZREŠENjU I IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjA O RAZREŠENjU I IMENOVANjU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

OBJAVLjENI AKTI SA 3. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC PRE ISTEKA VREMENA NA KOJE JE IZABRAN
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • ZAKLjUČAK O PRISTUPANjU PROMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • ODLUKA O ČETVRTOM REBALANSU BUDžETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O IZBORU KOMISIJE ZA PROPISE, PREDSTAVKE I PREDLOGE
 • REŠENjE O IZBORU KOMISIJE ZA KOMUNALNE DELATNOSTI, URBANIZAM, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKU EFIKASNOST          
 • REŠENjE O IZBORU KOMISIJE ZA INVESTICIJE, BUDžET I FINANSIJE
 • REŠENjE O IZBORU KOMISIJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI, INVALIDSKU I BORAČKU ZAŠTITU
 • REŠENjE O OBRAZOVANjU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O LOKALNOM OMBUDSMANU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

OBJAVLjENI AKTI SA 4. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC PRE ISTEKA VREMENA NA KOJE JE IZABRAN
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O UTVRĐIVANjU PRESTANKA DUŽNOSTI SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O POSTAVLjENjU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • ODLUKA O PROMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O IMENOVANjU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELjA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENICE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O RAZREŠENjU DIREKTORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENICE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA  USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“
 • REŠENjE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA  USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“

OBJAVLjENI AKTI SA 5. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 • REŠENjE O UTVRĐIVANjU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC PRE ISTEKA VREMENA NA KOJE JE IZABRAN
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“

OBJAVLjENI AKTI SA 6. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 • REŠENjE O POSTAVLjENjU ZAMENIKA SEKRETARA  SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • ODLUKA O BUDžETU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2021. GODINU SA KADROVSKIM PLANOM UPRAVE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2021. GODINU
 • REŠENjE O DOPUNI REŠENjA O IMENOVANjU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELjA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA ŠKOLSKU 2020/21. GODINU
 • REŠENjE O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

OBJAVLjENI AKTI SA 7. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 • REŠENjE O IZMENAMA REŠENjA O IMENOVANjU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U STALNOM SASTAVU
 • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDžETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2021. GODINU
 • REŠENjE O IZMENAMA REŠENjA O OBRAZOVANjU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • PROGRAM UNAPREĐENjA SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI  VENAC ZA 2021 – 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC I VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU  IZVEŠTAJA O RADU USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ ZA 2020. GODINU

OBJAVLjENI AKTI SA 8. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 • REŠENjE O UTVRĐIVANjU PRESTANKA MANDATA DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O RAZREŠENjU ČLANA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANjU USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ U BEOGRADU
 • REŠENjE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PROMENI STATUTA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ U BEOGRADU

OBJAVLjENI AKTI SA 9. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2020. GODINU
 • REŠENjE O UTVRĐIVANjU PRESTANKA DUŽNOSTI ZAMENICE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O IZBORU ZAMENICE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O IMENOVANjU ČLANICE NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

OBJAVLjENI AKTI SA 10. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O IZMENI REŠENjA O IMENOVANjU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U STALNOM SASTAVU
 • REŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORKE TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O RAZREŠENjU ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“
 • REŠENjE O O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA RASPISIVANjE I SPROVOĐENjE KONKURSA ZA IMENOVANjE DIREKTORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“

OBJAVLjENI AKTI SA 11. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC PRE ISTEKA VREMENA NA KOJE JE IZABRANA
 • REŠENjE O IZMENAMA REŠENjA O IMENOVANjU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U STALNOM SASTAVU
 • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDžETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2021. GODINU
 • REŠENjE O IMENOVANjU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELjA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU
 • REŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“
 • REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“

OBJAVLjENI AKTI SA 12. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENjA O IMENOVANjU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U STALNOM SASTAVU
 • ODLUKA O BUDžETU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2022. GODINU SA KADROVSKIM PLANOM UPRAVE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2022. GODINU

OBJAVLjENI AKTI SA 13. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 • ODLUKA O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U STALNOM SASTAVU
 • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDžETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2022. GODINU

OBJAVLjENI AKTI SA 14. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 • ODLUKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC I VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU  IZVEŠTAJA O RADU USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ ZA 2021. GODINU
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE  GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

OBJAVLjENI AKTI SA 15. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDžETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2022. GODINU SA IZMENAMA KADROVSKOG PLANA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2022. GODINU

OBJAVLjENI AKTI SA 16. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O UTVRĐIVANjU PRESTANKA DUŽNOSTI ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O UTVRĐIVANjU PRESTANKA DUŽNOSTI LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O UTVRĐIVANjU PRESTANKA DUŽNOSTI ZAMENICE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O UTVRĐIVANjU PRESTANKA DUŽNOSTI ZAMENICE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O UTVRĐIVANjU PRESTANKA DUŽNOSTI ZAMENICE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O IZBORU LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O IZBORU ZAMENICE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O IZBORU ZAMENICE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O IZBORU ZAMENICE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O UTVRĐIVANjU PRESTANKA DUŽNOSTI ČLANICE UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O IMENOVANjU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

OBJAVLjENI AKTI SA 17. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • ODLUKA O TREĆEM REBALANSU BUDžETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2022. GODINU
 • REŠENjE O IZMENI REŠENjA O IZBORU KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNA, KADROVSKA I MANDATNA PITANjA SKUPŠTINE  GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O IZMENAMA REŠENjA O IZBORU KOMISIJE ZA PROPISE, PREDSTAVKE I PREDLOGE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O IMENOVANjU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELjA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

OBJAVLjENI AKTI SA 18. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 • REŠENjE O POSTAVLjENjU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • ODLUKA O BUDžETU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2023. GODINU SA KADROVSKIM PLANOM UPRAVE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANjU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • ODLUKA O OBRAZOVANjU JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE I SPECIJALIZOVANE JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE ZA UZBUNjIVANjE ZA TERITORIJU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O DOPUNI REŠENjA O IMENOVANjU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELjA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU
 • REŠENjE O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANjU SAVETA ZA ZDRAVLjE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

OBJAVLjENI AKTI SA 19. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC I VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2022. GODINU
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2022. GODINU
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2022. GODINU
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2022. GODINU
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2022. GODINU
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ ZA 2022. GODINU
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ ZA 2022. GODINU
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDžETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U STALNOM SASTAVU
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA UNAPREĐENjA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA PERIOD 2020-2022. GODINE
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PLANA RAZVOJA KULTURE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA PERIOD 2020-2022. GODINE
 • PROGRAM UNAPREĐENjA SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2023-2025. GODINU
 • PLAN RAZVOJA KULTURE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA PERIOD OD 2023. DO 2025. GODINE
 • REŠENjE O IZMENAMA REŠENjA O OBRAZOVANjU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • GODIŠNjI PLAN RADA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2023. GODINU

OBJAVLjENI AKTI SA 20. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2022. GODINU
 • ETIČKI KODEKS FUNKCIONERA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • PLAN JAVNOG ZDRAVLjA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA PERIOD 2023-2026. GODINE

OBJAVLjENI AKTI SA 22. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDžETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2023. GODINU
 • REŠENjE O IMENOVANjU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELjA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI   VENAC U STALNOM SASTAVU

OBJAVLjENI AKTI SA 23. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 • REŠENjE O PRESTANKU MANDATA ČLANICE NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“
 • REŠENjE O IMENOVANjU ČLANICE NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“
 • REŠENjE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • REŠENjE O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“
 • REŠENjE O IMENOVANjU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“
 • REŠENjE O DOPUNI REŠENjA O IMENOVANjU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELjA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU
 • REŠENjE O IZMENAMA REŠENjA O OBRAZOVANjU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

OBJAVLjENI AKTI SA 24. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • ODLUKA O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC I VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2023. GODINU
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2023. GODINU
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2023. GODINU
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2023. GODINU
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2023. GODINU
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ ZA 2023. GODINU
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ ZA 2023. GODINU
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ ZA 2023. GODINU

OBJAVLjENI AKTI SA 25. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE:

 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2022. GODINU
 • PLAN POSTAVLjANjA PRIVREMENIH OBJEKATA - KIOSAKA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU GODIŠNjEG IZVEŠTAJA O RADU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2023. GODINU
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU GODIŠNjEG PLANA RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2024. GODINU
 • REŠENjE O RAZREŠENjU ČLANICE NADZORNOG ODBORA IZ REDA ZAPOSLENIH  USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“
 • REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA IZ REDA ZAPOSLENIH  USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“