Одељење за финансије

Одељење за финансије, контакт телефон 2061-817

Јанковић Мирјана - начелница Одељења - самостални саветник
E-mail: jankovicm@savskivenac.rs

Одсек за буџет и трезор

 • Митровић Гордана - самостални саветник - шеф одсека за буџет и трезор
 • Паљић Ивана - саветник - билансиста главне књиге и помоћних књига трезора
 • Петровић Александра - саветник - билансиста главне књиге и помоћних књига трезора
 • Маријан Маја - млађи саветник - послови плаћања
 • Марковић Татјана - виши референт - благајник
 • Милошевска Јадранка - виши референт - ликвидатор

Одсек за финансије

 • Капичић Нада - шеф Одсека за финансије - самостални саветник
 • Тањга Душко – млађи саветник - финансијски послови
 • Јовановић Маја - саветник - финансијско планирање и извештавање
 • Вујадиновић Тијана - виши референт - послови обрачуна зарада

Надлежности одељења за финансије

Одељење за финансије врши следеће послове:

 • припреме и израде нацрта Одлуке о буџету, ребалансу буџета и привременом финансирању општине;
 • припреме упутстава која садрже смернице за израду буџета и финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника;
 • израде предлога финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника;
 • израде периодичних извештаја о извршењу буџета;
 • израде тромесечних квота за извршење буџета;
 • израде предлога решења о одобравању средстава из текуће, сталне буџетске резерве и промене апропријације;
 • праћење и билансирање средстава за зараде и накнаде;
 • давање мишљења на програме пословања директних буџетских корисника;
 • израде извештаја о извршењу прихода и расхода буџета;
 • управљање, евидентирање и попис финансијске и нефинансијске имовине;
 • финансијско праћење извршења обавеза и реализације потраживања;
 • припреме, контроле и извршавање захтева за плаћање;
 • вођење главне књиге, трезора, помоћних књига и евиденција;
 • израде завршних рачуна;
 • обрачун зарада и накнада зарада;
 • извештавање надлежних органа Града и Републике у складу са законом;
 • праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
 • обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.