Одељење за пројекте развоја

Одељење за пројекте развоја, контакт телефон 2061- 752
Настић Владимир - начелник Одељења - самостални саветник
E-mail: nasticv@savskivenac.rs

Одсек за инвестиционе пројекте

 • Мрвић Миленко - шеф Одсека - самостални саветник
 • Шекуларац Јелена - млађи саветник - послови на инвестиционим пројектима
 • Јовићевић Данило - млађи саветник - послови на инвестиционим пројектима
 • Павловић Маја - саветник - за послове на инвестиционим пројектима
 • Александар Дамјановић - саветник - за послове на инвестиционим пројектима
 • Оливер Чесмаџиски - саветник - за послове на инвестиционим пројектима

Одсек за комуналне делатности

 • Стијепчић Душан - шеф Одсека - самостални саветник
 • Мирковић Тијана - саветник - административни послови на пројектима Канцеларије за младе и заштите животне средине
 • Костић Сања - саветник - послови месне самоуправе
 • Јовановић Душко - саветник- послови месне самоуправе
 • Капетанов Кристина - виши референт за административне послове месне самоуправе
 • Јовашевић Никола - млађи саветник - послови месне самоуправе
 • Миленковић Сања - саветник - правни послови
 • Вејиновић Наташа - сарадник - послови за туризам
 • Бојић Јасмина - сарадник - послови за туризам

Одсек за заједничке послове

 • Спасов Игор - саветник - шеф Одсека - самостални саветник
 • Милошевић Милош - саветник за стручно-техничке послове за организовање превоза службеним возилима
 • Шћепановић Филип - саветник за стручно-техничке послове за превоз службеним возилима
 • Дамјан Благојевић - намештеник - возач моторног возила
 • Лукић Ненад - виши референт за стручно- техничке послове за одржавање уређаја и опреме
 • Узелац Голубица - намештеник - послови давања обавештења грађанима

Надлежности одељења за развој

Одељење за пројекте развоја врши следеће послове:

 • предлаже програме и спроводи пројекте развоја Градске општине Савски венац;
 • стара се о унапређењу општег оквира за привређивање, у складу са актима Града,
 • учествује у изради стратегија Градске општине Савски венац, прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју;
 • припреме предлога и спровођење акционих и санационих планове од значаја за заштиту животне средине у складу са актима Града;
 • стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на подручју општине;
 • координира рад са туристичком организацијом ради промовисања туризма на подручју општине;
 • прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечијих вртића и основних школа;
 • предлаже пројекте за изградњу и одржавање спортских објеката на подручју Градске општине;
 • предлаже мере за уређење зелених површина и дечијих игралишта и објеката јавног осветљења;
 • учествује у спровођењу стратегије и акционог плана политике за младе града и координира рад Канцеларије за младе;
 • обавља послове везане за локални економски развој и стручно-административне послове везано за европске пројекте;
 • послове у вези са комуналним проблемима (водовод и канализација, телекомуникације, топлификација, гасификација, јавне и друге зелене површине, саобраћај и пратећи проблеми, асфалтирање, јавна чистоћа и електроенергетска мрежа) и у сарадњи са надлежним органима Градске управе учествује у решавању проблема грађана/грађанки на територији Градске општине Савски венац;
 • стручне, административне и техничке послове за потребе Штаба за ванредне ситуације Градске општине и у сарадњи са штабом учествује у планирању активности на заштити и спасавању, предлаже превентивне мере на отклањању могућих узрока, учествује у планирању активности на санацији подручја на територији Градске општине Савски венац погођених елементарним непогодама (пожара, поплава, клизиште, земљотрес и сл.) и непосредно сарађује са другим државним органима и правним лицима у питању заштите и спасавања;
 • послове одбране и израде нацрта плана одбране а на основу извода из плана одбране Републике Србије и Града Београда;
 • праћења и предлагања мера за одржавање споменика који проглашен за културно добро, спомен плоче или скулптуралног дела које се налази на територији Градске општине Савски венац;
 • стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу некатегорисаних путева;
 • стара се о изради печата, води евиденцију израђених печата и запослених који су за њих задужени;
 • стручне и административне послове у вези са месном самоуправом а ради задовољења потреба и интереса становника Градске општине Савски венац;
 • даје предлоге председнику / председници Градске општине о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп пословног простора у управној згради и на другим објектима датим на коришћење Градској општини;
 • даје предлоге председнику / председници Градске општине о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп простора враћеног на газдовање ГО Савски венац;
 • послове превоза службеним моторним возилима;
 • сарадње и координације рада са извршиоцима посла из других организација које за рачун Градске општине врше уговорене послове и услуге;
 • стара се о одржавању и сервисирању опреме (осим рачунарске) које користе органи Градске општине;
 • стара се о одржавању спољних делова објеката где је организован рад Управе и другим објектима датим на коришћење Градској општини (фасаде, олуци, прозори, врата и сл.);
 • праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
 • обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.