Регистрација стамбених заједница

ПРЕУЗМИТЕ ПРИРУЧНИК ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ

У понедељак, дана 12.06.2017. године, почиње регистрација стамбених заједница које се налазе на територија ГО Савски венац, подношењем пријаве за регистрацију Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове ГО Савски венац, обзиром да је дана 12.06.2017.године почео са радом Регистар стамбених заједница у Републичком геодетском заводу у Београду.

Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16) дана 31.12.2016. године престао је да важи Закон о одржавању стамбених зграда ("Сл. гласник РС", бр. 44/95, ..и 88/2011), на основу кога је Градска општина Савски венац водила евиденцију Скупштина/Савета зграда и издавала уверења о формирању Скупштине/Савета зграде и избору председника у складу са чл. 162. Закона о општем управном поступку (“Сл.лист СРЈ” бр. 33/97 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр. 30/2010).

Новим Законом о становању и одржавању зграда прописана је обавеза скупштина или савета зграда који су формирани у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, односно до 31.12.2016. године, као и обавеза власника посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде, да у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра изврше регистрацију стамбене заједнице подношењем пријаве регистру од стране управника или другог законом овлашћеног лица у складу са чл. 22. и 23. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16).

У складу са чл. 19. Закона о становању и одржавању зграда у поступку регистрације Регистратор искључиво врши проверу испуњености формалних услова за упис података у Регистар, који су предмет регистрације и објављивања, на основу чињеница из пријаве и приложених докумената, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у којима су документи донети.

Документација и прописи за регистрацију стамбене заједнице:

 1. Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице (.pdf);
  1. Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице (word);
 2. Додатак пријави;
 3. Образац пријаве за ажурирање података;
  1. Образац пријаве за ажурирање података;
 4. Огледни примерак записника са седнице стамбене заједнице;
 5. Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице;
 6. Закон о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16);
 7. Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбним заједницама, као и начину подношења података и докумената („Сл. гласник РС“, бр.49/17);
 8. Правилник о програму испита и начину полагања испита, условима за стицање и одузимање лиценце за професионалног управника и садржини регистра професионалних управника („Сл. гласник РС“, бр.41/17);
 9. Правилник о критеријумима за утврђивање минималног износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде;
 10. Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања;
 11. Одлукa о минималној висини износа текућег одржавања заједничких делова зграда, висини износа накнаде у случају принудно постављеног професионалног управника и минималној висини износа на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде на територији града Београда;
 12. Најчешћа питања и одговори;
 13. Кодекс пословног морала организатора професионалног управљања;
 14. Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Београда.

Контакт особа

Предраг Јовановић, дипл. правник, тел. 2061-831
E-mail: jovanovicp@savskivenac.rs

Корисни линкови

БРОШУРА О ЗАКОНУ О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА:

http://stanovanje.gov.rs/doc/zakon%20o%20stanovanju%203110.pdf

http://stanovanje.gov.rs/pitanja-i-odgovori.php

http://stanovanje.gov.rs/propisi.php

База јединствене евиденције РГЗ-а

http://katastar.rgz.gov.rs/StambeneZajednice

Регистар професионалних управника је успостављен и доступан је на сајту

https://usluge.pks.rs/#!/app/buildingmanagersregistar

Сви професионални управници који су положили испит и добили лиценцу су уписани у овај Регистар.