Одељење за општу управу

Одељење за општу управу - контакт телефон 2061-712

Одсек за људске ресурсе

 • Перин Марина - саветник за послове управљања људским ресурсима и ажурирања бирачког списка
 • Бојић Марко - саветник за послове управљања људским ресурсима и ажурирање бирачког списка
 • Кадовић Јелена - саветник, послови поступања по захтеву за одобравање бесплатне правне помоћи
 • Мијајловић Марија - саветник, правни послови управљања људским ресурсима
 • Валентић Јована - млађи саветник - послови ажурирања бирачког списка и административни послови
 • Перић Јована - млађи саветник - послови ажурирања бирачког списка и административни послови
 • Шашић Анкица - виши референт - послови експедиције поште
 • Кучевић Данило - виши референт - послови експедиције поште

Одсек за послове писарнице

 • Огњановић Љиља - шеф Одсека за послове писарнице - самостални саветник
 • Ракочевић Слађана - сарадник - послови аутоматске обраде података
 • Граовац Мирослава - виши референт - послови писарнице и архиве
 • Станимировић Радмила - виши референт - послови писарнице и архиве
 • Малетић Снежана - виши референт - послови писарнице и архиве
 • Бошковић- Вучковић Гордана - виши референт- административно-технички послови за локалног омбудсмана
 • Радоњић Радован - виши референт - послови давања обавештења грађанима о раду Управе градске општине
 • Ивана Боровић - намештеник - курир
 • Весна Максимовић - намештеник - курир

Надлежности одељења за општу управу

Одељење за општу управу врши следеће послове:

 • послове писарнице и архиве;
 • припрема обрасце за подношење захтева у Управи Градске општине;
 • предлаже мере за бољу доступност управе лицима са посебним потребама, као и лицима која су у суштински неједнаком положају са осталим грађанима/грађанкама;
 • на нивоу Управе предлаже мере и стара се о заштити података о личности у складу са законом;
 • прати и ажурира измене прописа којима се утврђује наплата такси и о томе обавештава надлежне организационе јединице у Управи;
 • издавање потврда о животу и уверења о издржаваним лицима за кориснике пензија који имају пребивалиште на територији Градске општине;
 • евидентирање и достављање интерне и екстерне службене поште;
 • пружање правне помоћи грађанима/грађанкама за остваривање њихових права,
 • вођење бирачког списка;
 • стручне и административне послове за спровођење избора и референдума;
 • издавање потврда о чињеницама о којима орган води службену евиденцију;
 • у области управљања људским ресурсима обавља стратешку, оперативну и административну функцију;
 • предлаже израду и имплементацију стратегије управљања људским ресурсима, припрема планове из свих области управљања људским ресурсима (кадровски, планови обуке, коришћење годишњег одмора);
 • припрема унапређења мотивације запослених кроз предлагање мера напредовања и награђивања;
 • праћење квалитета и побољшање интерне комуникације као и мерење задовољства запослених;
 • спровођење обуке за руководиоце/руководитељке у циљу усавршавања техника руковођења;
 • предлаже израду нормативних аката везаних за све сегменте управљања људским ресурсима;
 • организација и руковођење процедуром новог запошљавања и увођење новозапослених у посао;
 • води персоналне и друге евиденције у складу са законом,
 • стара се о заштитној и радној одећи, обући и опреми;
 • прати прописе из своје надлежности и иницира промене прописа;
 • обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.