Грађевинске дозволе обједињена процедура

Oд 04.01.2016. године захтеви за издавање одобрења која се издају у поступку обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи (грађевинске дозволе, измена решења о грађевинској дозволи, привремене грађевинске дозволе, решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, употребне дозволе, пријава радова, пријава завршетка израде темеља, давање сагласности на техничку документацији у погледу мера заштите од пожара), могу се поднети искључиво електронским путем, на званичној интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије или Линк за приступ порталу за електронско подношење захтева за грађење.

Сва неопходна упутства за електронско подношење захтева за грађење се могу наћи на сајту gradjevinskedozvole.rs 10 најчешћих грешака подносилаца захтева у обједињеној процедури.

Преглед аката издатих у поступку обједињење процедуре од сада може се извршити на адреси: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/Public/Manage/Publications.

Таксене тарифе за списе и радње из области грађевинских послова у поступку обједињене процедуре:

Уколико ће се планирани радови изводити на објекатима који се налазе у целини под претходном заштитом, или на објектима који уживају претходну заштиту или су проглашени за културно добро, потребно је да инвеститор, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе или решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09.....98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), оствари сарадњу са Заводом за заштиту споменика града Београда.