Одељење за јавне набавке

Одељење за јавне набавке, контакт телефон 2061-740
Јанковић Мирјана - начелница Одељења - самостални саветник
E-mail: jankovicm@savskivenac.rs

 • Цветковић Ивана - саветник - послови јавних набавки
 • Лазаревић Ранка - виши референт- административни послови у поступку јавних набавки
 • Танасковић Бојана - виши референт- административно-канцеларијски послови
 • Живановић Светлана - намештеник - дактилограф

Група послова за ИТ:

 • Милановић Душан - саветник - систем инжењер
 • Стојнић Немања - саветник - систем инжењер
 • Крављанац Немања - саветник - послови противпожарне заштите и систем инжењер

Надлежности одељења за јавне набавке

Одељење за јавне набавке врши следеће послове:

 • послове јавних набавки у смислу Закона о јавним набавкама за потребе Градске општине који се односе на:
 • планирање јавне набавке;
 • спровођење поступка јавне набавке;
 • израда конкурсне документације;
 • израда аката у поступку јавне набавке;
 • израда уговора о јавној набавци;
 • праћење извршења јавне набавке као и све друге послове који су повезани са поступком јавне набавке;
 • сарадње са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки;
 • послове формирања, ажурирања и рада са базама података за потребе Управе Градске општине у целини;
 • одржавања и развоја јединственог информационог система за потребе Градске општине;
 • стручне координације, сарадње, организације и рада на увођењу и коришћењу савремених информационих технологија;
 • стручних консултантских услуга код избора хардвера, софтвера и апликативних решења за потребе Градске општине;
 • пружања системске подршке корисницима персоналних рачунара као и координација приликом системског одржавања;
 • послове у вези са противпожарном заштитом, као и послове безбедности и заштите на раду запослених у складу са законом;
 • праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
 • обавља и друге стручне послове за потребе органа Градске општине и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.